Rozwiązanie stosunku z pracownikiem powołanym - referat

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie stosunku z pracownikiem powołanym - referat - strona 1

Fragment notatki:

Ma 13 stron. Porusza takie zagadnienia jak: problem skutków prawnych, które w sferze stosunku pracy wywiera akt odwołania, środki prawne, problem rozwiązywania umów o pracę, problematyka służby cywilnej.

Nowak 7 (21.05.2006) -ostatni PROBLEMATYKA ROZWIĄZANIA STOSUNKU Z PRACOWNIKIEM POWOŁANYM
Problem skutków prawnych, które w sferze stosunku pracy wywiera akt odwołania.
Najbardziej typowy skutek prawny, który z mocy k. p. został określony to jest to, iż odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy.
Podmiot, który odwołał pracownika z zajmowanego stanowiska powinien stwierdzić, że to odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Jeżeli jednak takie stwierdzenie nie padnie w akcie odwołania, to wtedy trzeba uznać ,że taki skutek prawny następuje z mocy regulacji k. p., a więc jest w nim rozstrzygnięcie nie nasuwające większych wątpliwości co do tego ,że odwołanie wywołuje taki skutek prawny jak wypowiedzenie stosunku pracy.
Są jeszcze 2 nieszczególne regulacje jeśli chodzi o odwołanie które powstają w sferze stosunku pracy, a więc odwołanie które jest równoznaczne z niezwłocznym rozwiązaniem stosunku pracy (bez wypowiedzenia) - następuje natychmiastowa utrata zajmowanego stanowiska i niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy.
Po to jednak aby taki skutek prawny nastąpił podmiot, który odwołuje takiego pracownika z zajmowanego stanowiska musi wskazać przyczynę uzasadniającą odwołanie, która określona jest w art.52 lub 53 k .p . (swoboda odwołania jest ograniczona poprzez ten wymóg, który jest jedyny, płynący z regulacji prawa pracy pod adresem podmiotu, który odwołuje pracownika z zajmowanego stanowiska). Przy czym jak to stwierdziła nauka prawa pracy, nie wystarczy tutaj samo się powołanie na regulacje k. p. ,a więc nie wystarczy przepisanie sformułowania k. p. ,że to odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ale trzeba tutaj stosować wszystkie wymogi, które w tym zakresie istnieją w prawie pracy tzn. taki podmiot odwołujący pracownika ze stanowiska musi przytoczyć pewne okoliczności faktyczne, które zostały zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych czy też w innych sytuacjach określonych w art.52 lub 53 k. p . Tak więc wszelkiego rodzaju wymogi co do treści muszą zostać zachowane nawet wtedy kiedy mamy do czynienia z odwołaniem, a więc z pewnym działaniem pracodawcy samorządowego, które w tą sferę nie powinna być jakakolwiek ingerencja ze strony przepisów prawa pracy. PROBLEM OCHRONY TRWAŁOŚCI STOSUNKU PRACY PRACOWNIKÓW POWOŁANYCH
Na problem ten musimy popatrzeć w wymiarze tych 2-ch konstrukcji prawnych ,które tworzą pojęcie ochrony trwałości stosunku pracy, a punktem odniesienia dla tych rozważań jest ochrona trwałości stosunku pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę :
problem powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy pracowników powołanych

(…)

… regulacja z w/w art. 60 podkreśla, że podjęcie pracy w służbie cywilnej odbywa się wg reguł, które są niezmienne, bo ustanawia je Konstytucja, a regulacje ustawy o służbie cywilnej są tylko rozwinięciem pewnej konstytucyjnej reguły. Dyrektor Generalny Urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu SC Organizacja polega na tym, że w specjalnym Biuletynie SC oraz Biuletynie Informacji Publicznej są ogłaszane…
… takie posiada Szef SC. Zwrot „interes SC” tj. klauzula generalna, podjęto próby określenia jej żeby ten interes sł. cywilnej w jakiś sposób ograniczyć. Stabilizacja zatrudnienia pracowników SC jest skorelowana z celami służby cywilnej, tzn. stabilizacja zatrudnienia urzędników SC służy realizacji celów określonych w art. 1 ustawy o służbie cywilnej tzn. zapewnia zawodowe, bezstronne, rzetelne i politycznie…
…, najwyżej na 2 lata i 2-krotnie w ciągu całego trwania stosunku pracy. W ustawie o służbie cywilnej nie tylko w tych przepisach, ale w szeregu innych przepisów wielokrotnie występują zwroty : interes sł. cywilnej i szczególny interes sł. cywilnej ta klauzula generalna towarzyszy nie tylko zmianie treści stosunku pracy urzędnika sł. cywilnej , ale jest cały szereg takich regulacji prawnych zawartych…
… zawodu urzędnika w SC;
Upływ 3 m-cy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania Odmowa wykonania decyzji w sprawie przeniesienia;
Niepodjęcie obowiązków pracowniczych po upływie przeniesienia w stan nieczynny.
Jeżeli któraś z tych przesłanek zaistnieje to następuje wygaśnięcie stosunku pracy - następuje skutek prawny ex lege tzn. z mocy samego prawa , a więc bez potrzeby składania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz