Rozpowszechnienie minerałów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpowszechnienie minerałów - strona 1 Rozpowszechnienie minerałów - strona 2 Rozpowszechnienie minerałów - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 12 Krzemiany jako mezodesmiczne  struktury jonowe  1. Znaczenie krzemianów 2. Rozmaito ść  struktur krzemianowych 3. Główne grupy strukturalne krzemianów 4. Przykłady struktur krzemianów 11 % 12 % 12 % 39 % 5 % 5 % 5 % 3 % 8 % Skalenie alkaliczne Kwarc Pirokseny Inne Inne krzemiany Ilaste Miki Amfibole Rozpowszechnienie minera Rozpowszechnienie miner łów w  w w skorupie ziemskiej skorupie ziemskie Plagioklazy Minerały inne ni Ŝ krzemiany – 8%      Krzemiany  to  krystaliczne  lub  amorficzne  zwi ą zki  w  strukturach  których  wyst ę puj ą   tetraedry  SiO4  ,  tetraedry  mog ą   poprzez  wspólne  naro Ŝ e  ł ą czy ć   si ę   tworz ą c  zło Ŝ one  aniony krzemotlenowe w tych strukturach.     Definicja krzemian Definicja krzemia ów Tetraedr [SiO Tetraedr [Si 4] 4- Rozmaito Rozmait  ść ś struktur krzemianowych struktur krzemianowyc 1. Polikondensacja wi ą za ń  Si-O – ró Ŝ na liczba  tetraedrów w anionie, 2. Ró Ŝ ne konformacje anionów  krzemotlenowych, 3. Ró Ŝ ne kationy ł ą cz ą ce aniony krzemotlenowe, 4. Roztwory stałe mi ę dzy krzemianami 5. Polimorfizm krzemianów                                                            Monokrzemian [SiO4] 4-       Dikrzemian  [Si 2O7] 6-       Cykloheksakrzemian  [Si 6O18] 12-                                                      Mono- [Si2O6] 2-    Dipolikrzemian [Si 4O11] 6-   Monofyllokrzemian [Si 4O10]          Tektokrzemian [SiO2]    Ł ą Ł czenie tetraedr czenie tetraed ów Rz ę dowo ść  tetraedru Jak budowane s Jak budowane   ą  krzemiany krzemian   1.   Nie polimeryczne mono- oligo- i cyklokrzemiany,     2.    Polikrzemiany –  ła ń cuchowe,    3.    Fyllokrzemiany – warstwowe,    4.      Tektokrzemiany – szkieletowe.    Główne grupy anion wne grupy anio ów krzemotlenowych w krzemotlenowyc Pier Pie  ś cienie w krzemianach cienie w krzemianac Monokrzemiany  Monokrzemiany 1. Anion SiO 4 4- 2. Monokrzemiany jednokationowe. 3. Monokrzemiany wielokationowe 4. Oksymonokrzemiany 5. Hydromonokrzemiany rzut ab –pł.(001)    rzut bc pł.(100) Kom Ko órka elementarna Mg rka elementarna M 2[SiO [Si 4]  ] - monokrzemianu magnezu(forsterytu) monokrzemianu magnezu(forsterytu Oligokrzemiany Oligokrzemian 1. dikrzemiany, 2. oligokrzemiany o ła ń cuchu otwartym, 3. cyklokrzemiany.

(…)

… o róŜnej przemienności
Proste aniony diinokrzemianowe
Mg5Ca2[2Si4O11]2 – tremolit
Ca6[3Si6O17](OH)2 – ksonotlit
Ca10[3Si18O46] · 18H2O - okenit
Na4Ti2[4Si8O20]O2 - narsarsukit
Fyllokrzemiany (krzemiany warstwowe)
1. Monofyllokrzemiany.
2. Monofyllokrzemiany pakietowe 1:1
-
dioktaedryczne Al4[Si4O10](OH)8,
-
trioktaedryczne Me2+6[Si4O10] (OH)8,
3. Monofyllokrzemiany pakietowe 2:1
-
dioktaedryczne Me3+2…
… Wykład 12
Krzemiany jako mezodesmiczne
struktury jonowe
1. Znaczenie krzemianów
2. Rozmaitość struktur krzemianowych
3. Główne grupy strukturalne krzemianów
4. Przykłady struktur krzemianów
Rozpowszechnienie minerałów w
skorupie ziemskiej
Plagioklazy
39 %
Skalenie
alkaliczne
12 %
8%
12 %
Kwarc
11 %
5%
5%
5%
Minerały inne niŜ
Inne
krzemiany – 8%
3%
Inne
krzemiany
Pirokseny
Ilaste
Miki
Amfibole
Definicja krzemianów
Krzemiany to krystaliczne lub amorficzne
związki w strukturach których występują
tetraedry SiO4 , tetraedry mogą poprzez
wspólne naroŜe łączyć się tworząc złoŜone
aniony krzemotlenowe w tych strukturach.
44]
Tetraedr [SiO
Rozmaitość struktur krzemianowych
1. Polikondensacja wiązań Si-O – róŜna liczba
tetraedrów w anionie,
2. RóŜne konformacje anionów
krzemotlenowych,
3. RóŜne kationy…
… łączące aniony krzemotlenowe,
4. Roztwory stałe między krzemianami
5. Polimorfizm krzemianów
Łączenie tetraedrów
Monokrzemian [SiO4]4-
Dikrzemian [Si2O7]6-
Cykloheksakrzemian [Si6O18]12-
Mono- [Si2O6]2- Dipolikrzemian [Si4O11]6- Monofyllokrzemian [Si4O10]
Tektokrzemian [SiO2]
Rzędowość tetraedru
Jak budowane są krzemiany
Główne grupy anionów krzemotlenowych
1.
Nie polimeryczne mono- oligo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz