Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych - omówienie - strona 1  Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Różnice pomiędzy rachunkiem kosztów zmiennych i stałych.
Rachunek kosztów stałych
Rachunek kosztów zmiennych

Wykształcił się jako pierwszy

Przystosowany do wymogów
rachunkowości wewnętrznej, nie
sprawozdawczości zewnętrznej
spełnia wymogów sprawozdawczości
Przydatny w podejmowaniu decyzji w
zewnętrznej

dłuższym okresie

Stosowany dla potrzeb
Przydatny do podejmowania decyzji
w krótkim okresie

Koszty całkowite dzielone są na
koszty stałe i koszty zmienne
Charakteryzuje podział kosztów na
bezpośrednie i pośrednie


Większa przydatność przy ustalaniu
ceny wyrobu (jednostkowej)Tworzenie realnych informacji
bieżących dotyczących kształtowania
jednoetapowe
się relacji: koszty – produkcja – wyniki
Nie umniejsza znaczenia kosztów
w warunkach niepełnego
stałych w przeciwieństwie do RKZ,
wykorzystania zdolności
który ignoruje fakt, iż w długim

Ustalenie wyniku finansowego jest
produkcyjnych
okresie również koszty stałe powinny

Kalkulacja jednostkowego kosztu
być brane pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji
uproszczeniu dzięki agregacji kosztów
Unika fikcyjnych strat w
stałych w 1 lub kilku blokach i
sprawozdaniach wewnętrznych w
odnoszeniu ich wprost na rachunek
przypadku sezonowej realizacji

wyrobu ulega znacznemu
wyniku
sprzedaży, tzn. gdy sprzedaż kumuluje

Nie umożliwia sprzedaży koszów
się w 1 lub kilku okresach

stałych do magazynu w przypadku
Jest teoretycznie lepszy od rachunku
tworzenia się rezerw wyrobów
kosztów zmiennych, ponieważ

Aktywuje funkcję sprzedaży
wytwarzanie produktu nie jest
przedsiębiorstwa poprzez sposób
możliwe bez poniesienia kosztów
liczenia wyniku finansowego,
stałych, dlatego koszty stałe powinny
osiągnięcie zysku jest możliwe tylko
być rozliczane na produkowane
wtedy, gdy sprzedaż osiągnie takie
wyroby

rozmiary, że uzyskany z niej przychód
Nie przedstawia realnych informacji o
będzie przewyższał koszty całkowite
kształtowaniu się relacji: koszty –

Stanowi źródło informacji
produkcja - wyniki w warunkach
niepełnego wykorzystania zdolności
produkcyjnych w warunkach
produkcyjnych

użytecznych do optymalizacji decyzji
niepełnego wykorzystania zdolności
Kalkulacja jednostkowego kosztu
produkcyjnych oraz kontroli
wyrobu jest bardziej skomplikowana
gospodarności w oparciu o rachunek
niż w RKZ, gdyż koszty stałe nie są
ekonomiczny
agregowane w 1 lub kilku blokach i

odnoszone łącznie na rachunek
wyników, a rozliczane na
poszczególne wyroby
Umożliwia przeprowadzenie analizy
progu rentowności

Brak możliwości kalkulowania cen
wyrobów opartych na formule kosztu
pełnego wytworzenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz