Różne źródła postaw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różne źródła postaw - wykład - strona 1 Różne źródła postaw - wykład - strona 2 Różne źródła postaw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ró ż ne ź ród ł a postaw Postawy bywaj ą ró ż nej natury i intensywno ś ci. Jedne s ą silniejsze od drugich, niektóre, jak postawy ludzi wobec przest ę pczo ś ci, oparte s ą bardziej na strachu i emocji ni ż na logicznej analizie faktów. Czym rzeczywi ś cie ró ż ni ą si ę rezultaty komunikatów perswazyjnych, analizowanych w odniesieniu do typu postaw ludzi? Postawy oparte na poznaniu . Czasami uzale ż niamy nasze postawy od poznania istotnych faktów, jak np. obiektywna warto ść samochodu. Ile zu ż ywa paliwa na sto kilometrów? Czy posiada poduszk ę powietrzn ą ? W takim stopniu, w jakim ludzie uzale ż niaj ą swoj ą ocen ę od takich w ł a ś nie pyta ń , mo ż emy powiedzie ć , ż e postawa opiera si ę na poznaniu . Funkcj ą tej postawy jest „ocena obiektu”, co oznacza, ż e klasyfikujemy obiekty wedle nagród i kar, których nam one dostarczaj ą (Katz, 1960; Smith, Bruner, White, 1956). Innymi s ł owy, funkcj ą tego rodzaju postawy jest klasyfikowanie plusów i minusów obiektu, tak ż e mo ż emy szybko powiedzie ć , czy op ł aca si ę go posiada ć . We ź my twoj ą postaw ę wobec u ż ytkowego przedmiotu, jakim jest odkurzacz. Jest ona prawdopodobnie oparta na przekonaniach o obiektywnych zaletach okre ś lonych marek, takich jak skuteczno ść w usuwaniu ś mieci czy ich cena. Je ś li obiektywne zalety typu X s ą wi ę ksze ni ż zalety typu Y, to b ę dziesz mia ł bardziej pozytywn ą postaw ę wobec odkurzacza X. postawa oparta na poznaniu : postawa oparta przede wszystkim na przekonaniach ludzi na temat w ł a ś ciwo ś ci obiektu postawy Jak zmieniaj ą si ę postawy oparte na komponencie poznawczym? Poniewa ż ludzie bardziej zwracaj ą uwag ę na obiektywne zalety przedmiotu postawy, dlatego komunikat, który jasno je podkre ś la, b ę dzie najbardziej skuteczny - tak d ł ugo, dopóki ludzie maj ą motywacj ę i zdolno ść do skupienia uwagi na komunikacie. Mówi ą c krótko, je ś li postawa oparta jest na przekonaniach o plusach i minusach jej obiektu, to skutecznym sposobem zmiany postawy jest atakowanie tych przekona ń logicznymi argumentami. Postawy oparte na emocjach . Inne postawy s ą bardziej skutkiem emocji i wyznawanych warto ś ci ni ż obiektywnej oceny plusów i minusów. Powró ć my do kampanii prezydenckiej z 1988 r. Je ż eli postawy ludzi wobec kandydatów by ł y oparte na komponencie poznawczym, to dlaczego ulotki z Williem Hortonem prezentowane przez Bush'a okaza ł y si ę tak skuteczne i dlaczego powo

(…)

… procesowi warunkowania klasycznego.
warunkowanie klasyczne: przypadek, kiedy bodziec
wywołujący reakcję emocjonalną jest wielokrotnie
doświadczany razem z bodźcem neutralnym, który nie
wywołuje takiej reakcji do czasu, aż nabierze
emocjonalnych właściwości pierwszego bodźca
W warunkowaniu instrumentalnym częstotliwość swobodnie podejmowanych
zachowań albo rośnie, albo maleje, w zależności od tego, czy następuje po nich wzmocnienie
pozytywne czy kara. Jak to się ma do postaw? Wyobraź sobie, że czteroletnia biała dziewczynka
idzie ze swoim ojcem na plac zabaw i chce się bawić z czarnoskórą dziewczynką. Ojciec wyraża
zdecydowaną dezaprobatę, mówiąc: „My nie bawimy się z takim dzieckiem". Nie upłynie wiele
czasu, gdy dziecko zacznie kojarzyć kontakty z osobami innych ras z karą, przejmując w ten
sposób rasistowskie postawy swojego ojca. Postawy mogą wywierać pozytywny lub negatywny
wpływ poprzez albo klasyczne, albo instrumentalne warunkowanie.
Warunkowanie instrumentalne: przypadek, w którym
częstotliwość swobodnie podejmowanych zachowań
albo rośnie, albo maleje, w zależności od tego, czy
następuje po nich wzmocnienie pozytywne czy kara
Tak więc postawy oparte na emocjach mogą mieć różne źródła…
… oparte na emocjach mogą być wynikiem reakcji sensorycznych,
np. smakowanie czekolady (pomimo jej kaloryczności), lub reakcji estetycznych, takich jak
podziw dla obrazu lub sylwetki i koloru samochodu. Niektóre natomiast mogą być skutkiem
warunkowania. Warunkowanie klasyczne zachodzi wówczas, kiedy bodziec wywołujący
reakcję emocjonalną jest wielokrotnie doświadczany razem z bodźcem neutralnym…

i wytrzymałości. Inne zaś akcentują emocje i wartości. Są to reklamy perfum, piwa czy dżinsów,
w których próbuje się raczej kojarzyć ich marki z seksem, pięknem i młodością, niż mówić
o obiektywnej jakości tych produktów. Który rodzaj reklamy jest bardziej skuteczny?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, Shavitt przedstawiła różne typy reklam dla różnych
produktów konsumpcyjnych. Niektóre były, jak je nazwała…

(1972) teorią spostrzegania samego siebie istnieją okoliczności, w których ludzie nie wiedzą, co
czują, do czasu, aż nie spostrzegą, jak się zachawują (patrz rozdz. 6). Załóżmy na przykład, że
zapytałeś przyjaciółkę, czy lubi ćwiczyć. Jeśli powie: „Przypuszczam, że lubię, ponieważ
wydaje mi się, że zawsze biegam lub idę do sali gimnastycznej, aby tam poćwiczyć", to
powiedzielibyśmy, że prezentuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz