Rozdział XXXVI- umowa spółki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdział XXXVI- umowa spółki - strona 1 Rozdział XXXVI- umowa spółki - strona 2 Rozdział XXXVI- umowa spółki - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział XXXVI: Umowa spółki 1. Umowa spółki Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspolnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.
Pojęcie celu gospodarczego oznacza uzyskanie korzyści, co nie jest równoznaczne z celem zarobkowym:
Cechy:
Umowa spółki jest umowa losową gdyż jej wyniku nie da się z góry przewidzieć. zobowiązująca
wzajemna(kwestia sporna, działania wspólników nie zawsze są jednakowe)
wkład może polegać na:
wniesieniu praw majątkowych świadczeniu usług
domniemanie że wkłady wspólników mają jednakową wartość
Przez czas trwania spółki jej majątek uważa się za oddzielny od majątku osobistego wspólnikó, wspólnik ma w nim tylko udział i to nieoznaczony żadnym ułamkiem, oznaczenie to powstaje dopiero w momencie wystąpienia z spółki lub jej rozwiązania. Majątek spółki w czasie jej trwania jest nienaruszalny co oznacza, że:
wspólnik nie może rozporządzać udziałem w spółce ani poszczególnym składnikiem majątku
wspólnik nie może domagać się podziału majątku wierzyciel dłużnika nie może się domagać zaspokojenia z jego udziału w majątku spółki Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.
Spółka Cywilna nie ma osobowośći prawnej i wobec osób trzecich występują wspólnicy. Zawarcie umowy spółki nie wymaga szczególnej jednak dla celów dowodowych zachowuje się formę pisemną. 2. Stosunki wewnętrzne Z umowy spółki wynika dla każdego wspólnika obowiązek wkładu wskazanego w umowie, a następnie podejmowania działań wskazanych w umie Każdy ze wspólników jest uprawniony i obowiązany do prowadzeni spraw spółki, umowa spółki może jednak postanowić inaczej.
Przepisy dyspozytywne kodeksu cywilnego wskazują zakres działań jakie mogą być podjęte przez każdego wspólnika bez uprzejmej zgody wyrażonej uchwałą wszystkich wspólników.
Zwykłe sprawy Czynności nagłe, zapobiegające niepowetowanym stratą spółki
Umowa określa czy i jakie wynagrodzenie wypłaca się stronom spółki(w braku umowy spólnicy za swoje działanie nie otrzymują wynagrodzenia)
Kwestie podejmowania uchwał w sprawach wewnętrznych zostawiona jest do określenia umownego Co do udziału w zyskach i stratach każdy wspólnik ma równe prawa i ciąży na nim równy stosunek udziału w stratach(umowa może jednak postanowić inaczej), nie można natomiast pozbawić udziału w zyskach

(…)

… Z upływem czasu na jaki została zawarta - kiedy jednak trwa nadal za zgodą wszystkich uczestników poczytuje się że jest zawarta na czas nieoznaczony Z ważnych powodów - z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania przez sąd spółki(wyrok prawo kształtujące ex nunc)
Z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika postępowanie likwidacyjne - nie sformalizowana, kodeks zawiera jednak przepisy jus…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz