"Rosyjskie media i dziennikarstwo przełomu 1985-1997"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

JANUSZ ADAMOWSKI „ROSYJSKIE MEDIA I DZIENNIKARSTWO CZASÓW PRZEŁOMU (1985 - 1997)” WSTĘP Gdyby ów tytułowy „czas przełomu” podzielić na dwa zasadnicze etapy to należałoby uwypuklić ważne dla nich elementy. 3 zjawiska charakteryzowały etap I ( 1985-91) który rozpoczyna kwietniowe plenum KC KPZR inaugurujące gorbaczowowską pierestrojkę, a kończy rozpad ZSRR:
a) poszerzenie zakresu wolności wypowiedzi mediów oficjalnych; tj. legalnie działających, o tematy do tej pory zakazane
b) pojawienie się prasy alternatywnej w odróżnieniu od tej tolerowanej przez partyjno-państwowe władze ZSRR
c) ostateczne wyzwolenie się środków przekazu z ograniczeń ideologiczno-politycznych - nowe ustawodawstwo prasowe przewiduje m.in. likwidacje cenzury i swobodę tworzenie nowych instytucji medialnych.
I etap najmniej dotyczył elektronicznych środków przekazu, które były ostatnim bastionem totalitarnej władzy. Dopiero likwidacja państwowego giganta w postaci Komitetu ds. Radiofonii i Telewizji ZSRR ( Gostieleradio) narodziny nowej radiofonii i telewizji rosyjskiej, a także pojawienie się pierwszych stacji niepaństwowych wniosło istotne przeobrażenia. II etap przeobrażeń trwa zasadniczo do dzisiaj. Charakteryzują go przede wszystkim nowe dla współczesnej Rosji zjawiska, jak pluralizm polityczny oraz rozwój gospodarki rynkowej. Jest to okres niejednorodny, gdzie zaznaczyć należy pewne tendencje:
- znaczące wzbogacenie różnorodności drukowanych środków przekazu
- systematyczny rozwój prawnych podstaw działalności mediów
- dokonująca się transformacja środowiska dziennikarskiego
- strukturalne zmiany na rynku środowiskowym, przede wszystkim w postaci koncentracji własności, zróżnicowana jej form, a także poszerzającej się obecności kapitału zagranicznego
Masowe środki przekazu Rosji zatoczyły w swej wędrówce koło , wiodące od podległości radzieckim organom władzy do obecnej zależności od politycznych i ekonomicznych dysponentów - właścicieli. ROZDZIAŁ I. Gorbaczowowska pierestrojka a środki masowej informacji. Analizuje miejsce środków przekazu w trakcie gorbaczowowskiej pierestrojki, która zapoczątkowała falę głębokich przeobrażeń społeczno-gosp. w ZSRR, zakończonych jej rozpadem.
Objawy narastającego kryzysu - kolejne zgony genseków otwierają drogę do władzy Gorbaczowowi
- zachwianie siłą SMIP ( wielopiętrowej struktury, złożonej z licznych gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych)
- radziecki system środków masowego przekazu końca I poł. lat 80 charakteryzowały m.in.:
absolutna władza sprawowana nad mediami przez organy władzy


(…)

… psychologicznej bariery
- apogeum rozwoju prasy alternatywnej przypadło na I poł 89.
- 1990 Rada Najwyższa ZSRR przyjęła dwie ustawy: o prasie oraz innych środkach masowej informacji, a także o org. społecznych
pierwsza wyzwalała środki masowego przekazu spod kontroli władzy i cenzury, pod warunkiem zarejestrowania działalności
druga wprowadzała pełną swobodę działania wszystkich org. społecznych , pod warunkiem…
…' wyróżnić możemy tzw. prasę pierestrojki (Ogoniok, Argumenty i Fakty, Maskowskije Nowosti)
- nowe ekipy kierownicze w radzieckiej prasie ( wymiana redaktorów naczelnych oraz kierowników)
Środki przekazu a nowy etap pierestrojki
- przemówienie Gorbaczowa, w którym wezwał do zapełniania `białych plam' w historii ZSRR, dotyczących okresu stalinizmu;
- podział środków masowego przekazu na 2 zwalczające…
…, Literaturnaja Rossija)
- działania radzieckich władz partyjnych podejmowane, aby niepokorne pisma przywołać do porządku; walka o przejęcie organu prasowego związków zawodowych pracowników oświaty Uczytielskoj gazety
- zakończony porażką strajk dziennikarski trwający aż 47 dni, zorganizowany przez redakcję rejonowej gazety Znamia kommunizma w Nogińsku
- opublikowanie w X 89 w Argumentach i Faktach listy…

Główne czynniki sprawcze rozwoju prasy lokalnej
- '93 pojawiają się czasopisma typu przeglądy, almanachy i biuletyny
- intensyfikacja procesu tworzenia dodatków tematycznych i regionalnych ( Argumenty i Fakty - znaczna lp. monotematycznych dodatków)
- proces regionalizacji mediów, 3 rodzaje gazet lokalnych:
o char. informacyjnym
o char. inf - sensacyjno - rozrywkowym
o char. inf - reklamowym…
… (Jelcyna) o sposobach zapewnienia wolności prasy stał się gwałtem na demokratycznych przemianach -> zmiany w dotychczasowej strukturze środków masowego przekazu -> dopuszcza możliwość przejęcia gazet/czasopism przez zespoły dziennikarskie, org. społeczne, org. władzy
- fala nowych tytułów całkowicie apolitycznych, nieambitnych
- kończy się czas dominacji prasy społeczno - politycznej i epoka głasnosti Geneza nowego systemu informacji masowej
- twórcy nowej strategii (głasnosti - jawności, pierestrojki - przebudowy) świadomie osłabili totalitarną kontrolę aparatu partyjno - państwowego nad środkami masowego przekazu
- zachowując władzę nad m. elektronicznymi władze ZSRR straciły kontrolę nad prasą
- przekazanie gazet/czasopism w ręce spółdzielni dziennikarskich i zakładanie nowych regionalnych gazet…
… produkcyjne, prywatne firmy etc:
potężna gr finansowa MOST (W. Gusinskiego) stworzyła nawet specjalną, podległą sobie odnogę Media-MOST funkcjonującą na zasadzie koncernu multimedialnego
st. telewizyjna NTW
satelitarna NTW PLUS
st. radiowa Echo Moskwy
wyd. prasowe „Siem'dniej”
BANK SSBS - Agro (A. Smolenskiego):
Pakiet akcji Domu Wydawniczego „Kommiersant
Nowaja Gazieta
udziały w ORT i NTW
gr finansowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz