rolnicza przydatność gleb

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rolnicza przydatność gleb - strona 1 rolnicza przydatność gleb - strona 2 rolnicza przydatność gleb - strona 3

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 3 stron.
Podstawowa funkcja gleb użytkowanych rolniczo - produkcja odpowiedniej ilości biomasy o pożądanej jakości.
Czynniki wpływające na wzrost, rozwój i plon roślin działają w układzie: gleba - klimat - roślinność. Na terenach zagospodarowanych do układu włącza się człowiek. Jest to zespół wzajemnie na siebie oddziaływujących czynników.
Gleba
Klimat Człowiek Roślinność
Na żyzność gleby w najszerszym pojęciu składają się pojęcia:
zasobności
żyzności
urodzajności
ZASOBNOŚĆ GLEB - to sumaryczna zawartość w glebie składników mineralnych (mikro- i makroelementów), próchnicy i szczątków organicznych w różnym stopniu rozkładu.
Jest wynikiem procesów akumulacji zachodzących w glebie. Zaczyna się kształtować w momencie początku przeobrażania się litej skały w rozluźnianą zwietrzelinę (procesy wietrzenia, procesy tworzenia się i gromadzenia próchnicy)
Właściwości określające zasobność:
skład granulometryczny - najbardziej zasobne będą te gleby, które będą miały frakcję ilastą i pylastą
skład mineralny - zależność od zwietrzeliny; inna zasobność gleb wytworzonych na zwietrzelinie
granitowej inna na bazaltowej. Najbardziej zasobne są, te których skały pierwotne miały najwięcej plagioklazów
zawartość substancji organicznej
odczyn
potencjał oksydoredukcyjny
właściwości sorpcyjne - zależą w dużej mierze od składu granulometrycznego
zespoły organizmów glebowych
zasobność naturalna - (w glebach naturalnych) oznacza, że zapas składników pokarmowych (o różnym stopniu rozpuszczalności i przyswajalności) powstał przy pomocy sił natury
zasobność agrotechniczna - (sztuczna, antropogeniczna) obejmuje zasobność naturalna i tę wytworzoną przy współudziale człowieka poprzez stosowanie zabiegów agrotechnicznych (wapniowanie, nawożenie mineralne i organiczne)
Ocena zasobności jest podstawowym warunkiem racjonalnego nawożenia i zwiększania zawartości składników pokarmowych roślin w glebach. ( Jakiego rodzaju nawożenia należy użyć, aby np. zwiększyć plony)
Sposoby oceny zasobności: poznanie budowy profilowej umożliwia orientacyjną ocenę zasobności ogólnej gleby ( skład granulometryczny, zawartość substancji organicznej)
analiza składu mineralnego i chemicznego (podatność na dany typ wietrzenia; gleby o jednorodnym składzie mineralnym; zwietrzelina granitu - najmniej zasobna w makro- i mikroelementy - a zwietrzelina gabra - najbardziej zasobna w te elementy)


(…)

… nie zawsze idzie w parze z zasobnością!
Na glebach z natury zasobnych rośliny mogą się źle rozwijać, gdy inne czynniki nie będą sprzyjały włączaniu występujących składników pokarmowych w obieg biologiczny (np. gleby wytworzone z iłów i glin)
Procesy wpływające na tworzenie się żyzności gleby można podzielić na 2 grupy:
wiążące się z przekształcaniem skały macierzystej w glebie ( wietrzenie fizyczne, chemiczne, biologiczne, mineralizacja substancji organicznych itd.)
umożliwiające akumulację składników mineralnych i organicznych (np. sorpcja gleby)
Czynniki warunkujące żyzność gleb:
budowa morfologiczna - właściwości morfologiczne profilu glebowego, miąższość gleby i poziomu próchniczego
właściwości fizyczne - skład granulometryczny, struktura i tekstura, porowatość, układ porów, właściwości termiczne, wodne i powietrzne (woda i powietrze jako czynniki antagonistyczne)
właściwości chemiczne i fizykochemiczne - zasobność w składniki pokarmowe, zawartość substancji toksycznych, pH, CaCO3, skład KS, właściwości sorpcyjne, buforowość,
właściwości biochemiczne i biologiczne - zawartość substancji organicznej, zwłaszcza próchnicy, skład edafonu, aktywność biologiczna gleby, produkcja CO2 Wszystkie te składniki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz