Rola prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz przed rozpoczęciem procesu adhezyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz przed rozpoczęciem procesu adhezyjnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przedstaw rolę prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz przed rozpoczęciem procesu adhezyjnego. Prokurator ma upoważnienie do wytoczenia powództwa na rzecz pokrzywdzonego albo - w razie jego śmierci - na rzecz osób mu najbliższych, bądź też przyłączenia się do wytoczonego przez pokrzywdzonego lub osobę dlań najbliższą (po jego śmierci) powództwa adhezyjnego. Kryterium działania prokuratora staje się interes społeczny, a decyzja jego nie podlega żadnej kontroli. Termin - do rozpoczęcia przewodu na rozprawie głównej. Samo przyłączenie do powództwa następuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli na piśmie lub do protokołu rozprawy. Ingerencja prokuratora w sprawy prywatnoskargowe - może nastąpić przez wszczęcie postępowania o czyn prywatnoskargowy lub wstąpienie do procesu wytoczonego już przez oskarżyciela prywatnego (jeżeli wymaga tego interes społeczny). Wszczęcie następuje w drodze postanowienia o wszczęciu dochodzenia wydanego przez prokuratora. Dochodzenie takie może być przekazane Policji na zasadach ogólnych. Jego efektem jest następnie akt oskarżenia wnoszony przez prokuratora.
Z chwilą ingerencji prokuratora - postępowanie toczy się z urzędu, a oskarżyciel prywatny (który wniósł oskarżenie prywatne) staje się z mocy prawa ubocznym oskarżycielem posiłkowym. W razie odstąpienia prokuratora działający w procesie uboczni oskarżyciele posiłkowi staja się z mocy prawa oskarżycielami prywatnymi. Jeżeli strony takie nie działały w postępowaniu, to w terminie 14 dni od powiadomienia ich mogą złożyć własny akt oskarżenia lub oświadczyć, że podtrzymują akt oskarżenia prokuratora jako oskarżenie prywatne.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz