Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne - strona 1 Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne - strona 2 Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
RODZAJE ZOBOWIĄZAŃ 1) ze względu na zakres odpowiedzialności: zupełne niezupełne (naturalne) (patrz wyżej) 2) ze względu na przedmiot świadczenia: jednorazowe - jest to zachowanie się dłużnika jeden jedyny raz np. wykonanie oznaczonego dzieła okresowe - dłużnik musi zachowywać się w określony sposób co pewien czas (periodycznie) np. czynsz za jeden miesiąc ciągłe - dłużnik przez określony okres musi zachowywać się ciągle tak samo, np. stosunek zlecenia, agencji, dzierżawa; dzielą się na terminowe i bezterminowe, sposób wygaśnięcia bezterminowych reguluje art. 365 1 KC ; wyraża dwie reguły: 1) wszystkie wygasają przez wypowiedzenie, a nie przez odstąpienie od umowy, 2) niedopuszczalne są wieczyste zobowiązania - każde bezterminowe zobowiązanie o char. ciągłym wygasa po wypowiedzeniu z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych w razie braku niezwłocznie po wypowiedzeniu ( ius cogens )
3) ze względu na wielość wierzycieli lub dłużników solidarność dłużnika (bierna) solidarność wierzycieli (czynna) 4) zobowiązanie można podzielić także na: pieniężne niepieniężne z. przemienne - rodzaj z. w którym świadczenie nie jest jeszcze ściśle określone w chwili jego powstania, dłużnik może wykonać zobowiązanie poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń - art. 365 ;
* przy niemożliwości następczej za którą dłużnik odpowiada w miejsce świadczenia pierwotnego zastępuje odszkodowanie - art. 471, 493 ; jeżeli za niemożliwość nie odpowiada to obowiązek wygasa - art. 475 z. z upoważnienie przemienne ( facultas alternativa ) - opiewa ono od początku na jedno świadczenie, ale z zastrzeżeniem, że dłużnik może wykonać zobowiązanie (ze skutkiem wygaśnięcia) przez spełnienie innego świadczenia zobowiązania rezultatu - polegają na osiągnięciu z góry ściśle określonego efektu w świetle zjawisk zewnętrznych; odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zobowiązania starannego działania - poleją na działalności odpowiednio tylko ukierunkowanej, przy czym dłużnik nie ma obowiązku osiągnąć wskazanego celu
ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE Pieniądz - powszechny znak miary odniesiony do swoistych obiektów jakimi są dobra lub usługi występujące w obrocie gospodarczym, posługujemy się najczęściej znakiem pieniężnym (nominał - jednostka pomiar, banknoty i bilony) funkcje pieniądza :
określa wartość ekonomiczną dóbr i usług
nośnik wartości (pieniądz także się ma); w konsekwencji w/w funkcji:
powszechny środek wymiany dóbr i usług,
akumulacja wartości ekonomicznej,


(…)

…, oprocentowanie odsetek wynosi 5,5%) - art. 259 § 21 - 23
anatocyzm - pobieranie odsetek od odsetek (procent składany); art. 482 formułuje zakaz anatocyzmu z wyjątkiem przypadków:
gdy po powstaniu zaległości w płaceniu odsetek strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy
gdy wierzyciel wytoczył powództwo o zapłatę sumy zaległych odsetek
gdy rozległe raty kredytu długoterminowego udzielane…
…,
akumulacja wartości ekonomicznej,
funkcja płatnicza (zaspokojenie interesów wierzyciela → umorzenie wierzytelności)
Pieniądz elektroniczny - wartość pieniężna, która stanowi elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych
Zobowiązanie pieniężne - jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić wierzycielowi pewną sumę pieniędzy (→ określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych) - art. 3581 § 1…
… wierzytelność w chwili jej powstania; podstawową przesłanką jest znaczna zmiana siły nabywczej pieniądza między powstaniem a zgaśnięciem zobowiązania; zastosowanie wyłącznie do zobowiązań pieniężnych; koncepcja ta jest dopuszczalna w ramach wyjątku - art. 3581 § 5 (ważne!); może być:
w. umowna - jest to możliwość wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej do umowy, czyli wprowadza się inny niż pieniądz miernik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz