Rodzaje spółek i formy opodatkowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4711
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje spółek i formy opodatkowania - strona 1 Rodzaje spółek i formy opodatkowania - strona 2 Rodzaje spółek i formy opodatkowania - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁADY Z PRAWA BUDOWLANEGO
TEMAT: RODZAJE SPÓŁEK I FORMY OPODATKOWANIA
BUDOWNICTWO SEM.8
SPÓŁKA CYWILNA:
Jest to umowa zawarta przez co najmniej dwie osoby, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Prosta forma organizacji działalności gospodarczej oparta na wzajemnym zaufaniu wspólników.
Zalety
- Każdy ze wspólników ma wpływ na podejmowanie decyzji, prowadzenie i reprezentowanie spółki
- Swoboda w formułowaniu treści umowy spółki - Możliwe wszystkie formy opodatkowania Wady
- Wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki - Działalność raczej małych rozmiarów - Każdy ze wspólników musi rejestrować się osobno Umowę spółki regulują przepisy art. 860-875 kodeksu cywilnego Definicje Spółka cywilna jest umową, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.
WkładWkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.
Wysokość kapitału Nie ma wymagań
OdpowiedzialnośćZa zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Oznacza to, że za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym (majątkiem spółki) oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń. Wierzyciel ma prawo wyboru, czy dla zaspokojenia swojej wierzytelności sięgnie do majątku spółki, czy też do indywidualnego majątku wspólnika. Może on także sięgnąć jednocześnie do majątku spółki i indywidualnych majątków wspólników. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółkiKażdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawomocniony do prowadzenia jej spraw.
Księgowość
- karta podatkowa - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

(…)

… (komandytariusza) jest ograniczona. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wysokość kapitału Nie ma wymagań Nazwa Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp. k.". Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.
Rejestracja Krajowy Rejestr Sądowy
Odpowiedzialność Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Natomiast odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona, za zobowiązania spółki odpowiadają oni całym swoim majątkiem.
Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki…
… spółki, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez akcjonariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. Księgowość pełna księgowość SPÓŁKA PARTNERSKA
Specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów. Zalety
- Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania…
… nie ma prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ryczałtu ewidencjonowanego
Rozliczając się na zasadach ogólnych należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów według określonego wzoru i płacić podatek od rzeczywistego dochodu wg skali podatkowej (2003 roku) od rzeczywistego dochodu wg skali podatkowej (2004 rok).
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz