Rodzaje osobowości - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje osobowości - omówienie - strona 1 Rodzaje osobowości - omówienie - strona 2 Rodzaje osobowości - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Osobowość paranoiczna przejawia się:
brakiem tolerancji na niepowodzenia i brakiem akceptacji (krytykę, odrzucenie) ze strony otoczenia: tendencją do długotrwałego przeżywania przykrości, np.niewybaczania krzywd, zniewag, lekceważenia, niesprawiedliwości: znaczną nadwrażliwością (sensytywność),podejrzliwością i skłonnością do zniekształconego postrzegania rzeczywistości poprzez błędną interpretację obojętnych lub przyjaznych zachowań innych osób jako działań umyślnie wrogich, nieprzyjaznych czy pogardliwych: niewspółmiernym do potrzeb, natarczywym, połączonym nieraz z agresją domaganiem się własnych praw oraz wręcz fanatyczną obroną swoich idei: nawracającymi, nieuzasadnionymi podejrzeniami dotyczącymi wierności seksualnej współmałżonka lub partnera: nadmiernym poczuciem własnej wartości, manifestującym się przecenianiem własnych możliwości, uzdolnień, uprawnień i znaczenia, przekonaniem o swojej wyjątkowości i nieomylności: efektem tego są utrwalone postawy wyższościowe i ksobne: wytrwałą realizacją wytkniętych cel.
Do rej kategorii diagnostycznej zalicza się również jednostki z osobowością ekspansywną paranoiczną, sensytywną paranoiczną, fanatyczną, pieniaczą, reformatorską i paranoidalną, oczywiście po uprzednim wykluczeniu zespołu paranoicznego.
Osobowość schizoidalną cechuje: unikanie bliższych kontaktów emocjonalnych i społecznych, połączone z wyraźną tendencją do samotnictwa i izolacji: brak syntonii (empatii) : ograniczenie zdolności do wyrażania uczuć i odczuwania przyjemności: chłodna rezerwa i dystans w stosunku do otoczenia oraz pewna niewrażliwość na obowiązujące normy i konwencje społeczne (stąd zachowania oceniane jako ekscentryczne, tajemnicze lub dziwacznej: skłonność do fantazjowania, introspekcji i ucieczki we własny świat przeżyć wewnętrznych: reakcje lękowe bądź ksobne w relacjach międzyosobowych.
Czasem niełatwo odróżnić osobowość schizoidalną od osobowości jeszcze prawidłowej, a także od porannej psychozy z grupy zespołów schizofrenicznych.
Osobowość dyssocjalną charakteryzuje: uwala niezdolność do związków uczuciowych z innymi ludźmi: bezosobowy stosunek do życia seksualnego (przedmiotowe traktowanie partnera) brak poczucia winy i wstydu postawa nieodpowiedzialności i lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych: nieumiejętność odraczania satysfakcji (dążenie do natychmiastowego zaspokojenia popędów i potrzeb utrwalone i nieadekwatne zachowania antyspołeczne: autudesuukcyjny wzorzec życia (np.po okresie dobrego przystosowania, a nawet sukcesów, niszczenie dotychczasowych osiągnięć z przyczyn dla otoczenia niezrozumialych) nieumiejętność planowania odległych celów (koncentracja na teraźniejszości, znaczna aktywność dla osiągnięcia celu doraźnego, niezdolność przewidywania skutków własnego postępowania: niezdolność wysnuwania wniosków z doświadczeń ( nieefektywność procesu uczenia się) : nie dające się logicznie wyjaśnić przerywanie każdej podjętej konstruktywnej działalności, zmienność i nietrwałość dążeń: swoisty brak wglądu (, otępienie semantyczne') ,nietypowa lub niezwykła reakcja na alkohol: częste szantażowanie otoczenia samobójstwem tendenja do samouszkodzeń.


(…)

… do sytuacji reakcje emocjonalne, myślenie życzeniowe: teatralność zachowań i skłonność do dramatyzowania: sugestywność, łatwość ulegania wpływowi innych osób lub okoliczności: zależność od otoczenia: rozległy świat marzeń i fantazji: dążenie do skupiania uwagi na sobie, zyskiwania uznania, podziwu i aprobaty, brak tolerancji na frustrację i krytykę: postawa żądań, wymagań i pretensji wobec ludzi tendencja…
… najpierw nerwicę, upośledzenie umysłowe, organiczne zaburzenia osobowości i zespoły psychotyczne: trzeba też pamiętać, że stwierdzenie jedynie zachowań antyspołecznych nie upoważnia jeszcze do takiej diagnozy.
W osobowości chwiejnej emocjonalnie wyodrębnia się dwa typy zaburzeń osobowości, których cechą wspólną są zachowania impulsywne i brak samokontroli emoji: typ impulsywny oraz typ pograniczny…
… braku przewidywania ich konsekwencją tendencją do podtrzymywania zachowań impulsywnych, gdy są krytykowane lub kończą się niepowodzeniem.
Należy podkreślić, że wymienione cechy mogą też być często składnikami zespołu organicznego, a mało nasilone-mieścić się w granicach normy.
Ten typ zaburzeń osobowości obejmuje również takie rozpoznania, jak osobowość eksplozywna i agresywna.
Typ pograniczny…
….
Do podstawowych kryteriów diagnostycznych osobowości histrionicznej należą: płytkość, chwiejność i nieautentyczność demonstrowanych uczuć: egocentryzm, nieuwzględnianie potrzeb innych osób (także najbliższych) zmienna, żywa i przesadna emocjonalność, np.częste, nagłe i nieoczekiwane zmiany nastroju, nadmierna ekspresja emocjonalna, uleganie doraźnym emocjom w postępowaniu, nieadekwatne i niewspółmierne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz