Rodzaje legislacji.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje legislacji. - strona 1 Rodzaje legislacji. - strona 2

Fragment notatki:

RODZAJE LEGISLACJI - LEGIS ACTIO SACRAMENTO Wg Gaiusa istnieje w prawie rzymskim 5 legis actiones: L e g i s a c t i o s a c r a m e n t o L. a. p e r i u d i c i s a r b i t r i v e p o s t u l a t i o n e m L. a. p e r c o n d i c t i o n e m 1, 2, 3 - rozpoznawcze L. a . p e r m a n u s i n i e c t i o n e m L. a. p e r p i g n o r i s c a p i o n e m 4,5 - egzekucyjne Legis actio sacramento miała szerokie zastosowanie (była to generalis actio) - służyła w dawnym prawie rzymskim do zrealizowania każdego roszczenia uznanego przez prawo cywilne, jeśli nie można było korzystać z innej legis actio.
Była najprawdopodobniej najstarsza. Dzieliła się na: L. a. sacramento in rem L. a. sacramento in personam , Zależnie od tego, czy roszczenie powoda dotyczyło wydania jakiejś rzeczy, czy świadczenia obligacyjnego.
Wcześniej była ... in rem. Jeśli dłużnik nie mógł świadczyć rzeczy natychmiast, musiał dać rękojmię (vadium) , iż wystara się o tę rzecz dla wierzyciela. Ta rękojmia - była początkiem węzła obligacyjnego.
P o s t ę p o w a n i e: strony in iure uroczystymi słowami wypowiadają swoje twierdzenie. Każda ofiarowuje na rzecz świątyni, potem skarbu państwa, pewną sumę gdyby przysięga okazała się fałszywa. Postępowanie - f orma zakładu ; stąd nazwa.
Ten, komu wyrokiem potwierdzono słuszność roszczenia, wygrywał zakład i zachowywał swoje sacramentum. Wynosiło ono: 50 asów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1000 asów; a 500 asów jeśli wartość ta przekracza 1000 asów.
Ad.a) ... in rem: Powód stwierdza, że przedmiot jest jego własnością na podstawie prawa Kwirytów - kładzie na nim rękę lub laskę.
Gdy pozwany uznaje to roszczenie - magistratura rozstrzyga spór na korzyść powoda .
Pozwany może jednak zaprzeczyć, powtarzając te same słowa, które wypowiedział powód. Była to tzw. v i n d i c a t i o oraz c o n t r a v i n d i c a t i o. Magistratura nakazuje stronom wypuścić z rąk przedmiot sporu. Powód zapytuje pozwanego, na jakiej podstawie rości sobie pretensje do przedmiotu. Pozwany odpowiada, że wykonuje swoje prawo.
Teraz dopiero najważniejsza część : powód wzywa pozwanego, by złożył sacramentum . Pozwany wzywa powoda do tego samego.
Magistratura oddaje jednej ze stron w tymczasowe posiadanie przedmiot sporu. Strona ta staje się pozwanym .
Strona ta musi uprzednio

(…)

….
Postępowanie w sporze o nieruchomość - pierwotnie na samym gruncie. (magistratura nakazuje stronom wstąpić na grunt a następnie z niego zejść, potem wszystko tak samo) Później jako symbol gruntu strony przynoszą grudkę ziemi. Po upływie pewnego czasu od ustawy XII, ale jeszcze we wczesnej republice pojawia się a c t i o i n r e m p e r s p o n s i o n e m.
Powód, zamiast żądać sacramentum, żąda złożenia s p o n s i o p r a e i u d i c a l i służącej tylko do rozstrzygnięcia kwestii spornej prawa rzeczowego. Było to przyrzeczenie zapłaty drobnej sumy pieniężnej na wypadek przegrania procesu. Z tej sponsio przysługiwała legis actio per iudicis arbitrive postulationem.
Poważnym postępem - nałożenie ciężaru dowodu na powoda. Przedmiot sporu zatrzymuje na okres procesu pozwny.
Ad.b) ...in personam…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz