Rodzaje kosztów na przykładzie wybranej firmy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje kosztów na przykładzie wybranej firmy - wykład - strona 1 Rodzaje kosztów na przykładzie wybranej firmy - wykład - strona 2 Rodzaje kosztów na przykładzie wybranej firmy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat pracy: Rodzaje kosztów na przykładzie wybranej firmy.
Działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa jest związana z ponoszeniem kosztów. Koszty przedsiębiorstwa określa się jako wyrażone w pieniądzu celowe nakłady wynikające ze zużycia środków produkcji, opłacenia usług obcych, wynagrodzeń za pracę oraz dotyczące opłat, składek ubezpieczeniowych i niektórych podatków. Nakłady te związane są z normalną działalnością przedsiębiorstwa. Koszty to ponoszone przez przedsiębiorstwo wydatki i zaciągane przez nie zobowiązania, które są niezbędne do uzyskania przychodów przedsiębiorstwa.
Z zasady racjonalizacji wynika fakt, iż koszty w przedsiębiorstwie można i trzeba minimalizować. Zasada ta mówi o tym, iż przedsiębiorstwo w swym działaniu, stawiając sobie cel, zmierza do osiągnięcia go jak najmniejszym kosztem, a poświęcając określone środki, stara się uzyskać z nich największy efekt. Mówimy więc o minimalizacji kosztów lub o maksymalizacji efektów.
Koszty są więc niejako miarą gospodarności przedsiębiorstwa. Odzwierciedlają jego możliwości oszczędnego zużycia środków niezbędnych do wyprodukowania określonej wielkości wyrobów. Wyrazem tej oszczędności może być też wyprodukowanie większej ilości wyrobów z tej samej ilości materiału.
W rachunkowości pojęcie kosztów rozumiane jest bardzo szeroko. Znajomość różnorodnych kategorii kosztów i związków zachodzących między nimi jest niezbędna do prowadzenia analizy efektywności przedsiębiorstwa i maksymalizacji zysków na określonym rynku oraz w określonym czasie.
Do kosztów zalicza się zużycie związane z normalną działalnością przedsiębiorstwa, nie zalicza się natomiast:
zużycia spowodowanego zdarzeniami losowymi,
zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności, związanego z utrzymaniem nieczynnych zakładów lub wydziałów, które są stratami nadzwyczajnymi.
Koszty i straty nadzwyczajne są pojęciami rozłącznymi, stąd też zużycie zakwalifikowane do strat nie może być traktowane jako koszt.
Zarówno z kosztami jak i ze stratami łączy się pojęcie wydatku - jest to każdy rozchód środków pieniężnych, niezależnie od celu tego rozchodu. Można powiedzieć, że każdy koszt wiąże się z wydatkiem, ale nie każdy wydatek wiąże się z kosztem. Wydatki nie będące kosztami to przede wszystkim:


(…)

…, administracyjne,
wynagrodzenia - wynagrodzenia brutto bez względu na charakter stosunku pracy,
świadczenia na rzecz pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników itp.,
podróże służbowe - diety, koszty noclegów i przejazdów,
pozostałe koszty - np. ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalenty pieniężne na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz