Rodzaje konstrukcji z betonu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje konstrukcji z betonu - strona 1 Rodzaje konstrukcji z betonu - strona 2 Rodzaje konstrukcji z betonu - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje konstrukcji z betonu
Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywa­nym w wyniku twardnienia mieszanki beto­nowej, składającej się z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiał powszechnie stosowany w budownictwie, charakteryzujący się taki­mi cechami jak duża wytrzymałość na ściska­nie, trwałość i odporność na działanie różnego rodzaju czynników (ognia, wahań temperatury, wilgoci i wpływów atmosferycznych), łatwość formowania elementów oraz dostępność i nie­wielki koszt w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi. Beton ma jednocześnie małą wytrzymałość na rozciąganie. Z tego po­wodu może być stosowany tylko w elementach, w których występują wyłącznie naprężenia ści­skające lub co najwyżej małe naprężenia roz­ciągające.
Zakres stosowania betonu został znacznie roz­szerzony w wyniku jego połączenia w jednym elemencie ze stalą, a więc materiałem o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Stal przejmuje na ogół naprężenia rozciągające, beton zaś na­prężenia ściskające. Materiał powstały z połą­czenia betonu i stali nazywa się betonem zbro­jonym lub żelbetem.
Ilość stali w konstrukcjach żelbetowych jest nie­wielka i na ogół nie przekracza 5% ich całko­witej objętości. Z tego względu zarówno kon­strukcje betonowe, jak i żelbetowe określa się w praktyce jedną nazwą - konstrukcje z be­tonu.
Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako minimalne w elementach żelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wśród konstrukcji betonowych można wymie­nić podpory mostów, fundamenty, ściany oporo­we masywne, zapory, mosty łukowe, nawierzch­nie dróg itp.
Konstrukcje żelbetowe składają się z betonu i celowo ułożonych w nim prętów ze stali zwy­kłej zbrojeniowej.
Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i stanowią monolityczną całość. Stal przejmu­je naprężenia rozciągające, a beton napręże­nia ściskające. Ponadto beton nadaje konstruk­cjom określony kształt, zapewnia im odpowied­nią sztywność oraz chroni stal przed szkodli­wymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a także przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas pożaru. Są też stosowane konstrukcje z betonu, w któ­rych zbrojenie stanowią cięgna ze stali sprę­żającej, mającej wytrzymałość na rozciąganie znacznie większą niż stal zwykła stosowana w konstrukcjach żelbetowych. W wyniku na­ciągu tych cięgien powstają w betonie trwałe naprężenia.
Zazwyczaj cięgna rozmieszcza się tak, aby w przekrojach elementów powodowały one (po naciągnięciu) wystąpienie stanu naprężenia przeciwnego do stanu powstającego od działają­cych obciążeń. Tego rodzaju konstrukcje nazy­wają sięjkonsjrukcjajrn^ Ze wzgTęaTPna techlfioiogię wy1ęo7u5irIa^^i strukcje z betonu można podzielić na trzy pod­stawowe grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczęściej prefabrykowano-mono-lityczne).

(…)

… wy­trzymałości.
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charak­teryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie jej elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość konstrukcyjną.
Konstrukcje prefabrykowane są montowa­ne z odrębnych prefabrykatów, tj. elementów wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytwórni stałej lub poligonowej. Konstruk­cje te charakteryzują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz