Rodzaje cząstkowe salda budżetowego - salda bieżące i kapitałowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2009
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje cząstkowe salda budżetowego - salda bieżące i kapitałowe - strona 1 Rodzaje cząstkowe salda budżetowego - salda bieżące i kapitałowe - strona 2

Fragment notatki:

RODZAJE CZĄSTKOWE SALDA BUDŻETOWEGO- SALDA BIEŻĄCE I KAPITAŁOWE (MAJĄTKOWE)
-nawiązują w sensie metodycznym do ujęcia klasycznego salda budżetu
- podział ten opiera się na podziale dochodów i wydatków na bieżące i kapitałowe
- saldo bieżące określa różnicę miedzy bieżącymi dochodami i wydatkami
- saldo kapitałowe ujmuje różnicę między dochodami i wydatkami kapitałowymi
- deficyt najczęściej odnotowywany jest w przypadku salda kapitałowego
- suma salda bieżącego i kapitałowego stanowi łączne saldo budżetu państwa
Zrównoważony budżet występuje w sytuacji, gdy saldo bieżące jest dodatnie i co najmniej równe ujemnemu saldu kapitałowemu.
Inne podejście do kwestii równowagi budżetowej:
- stan równowagi budżetowej jest osiągany gdy tylko saldo bieżące jest zrównoważone, podczas gdy występujące ujemne saldo kapitałowe informuje o finansowaniu wydatków inwestycyjnych z pożyczek.
- punktem wyjścia do takiego podejścia do salda budżetu państwa jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o źródło finansowania inwestycji publicznych - czy z podatków, czy z pożyczek.
Inny rodzaj salda cząstkowego to saldo zagraniczne
- wyznacza się go najczęściej stosując metodę, która nawiązuje do konstrukcji bilansu płatniczego i wyodrębnienia bieżącego salda zagranicznego i salda zagranicznego kapitałowego.
- obejmuje ono operacje związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek zagranicznych i nie pozostaje wobec tego w żadnym związku z saldami kapitałowymi i bieżącymi budżetu.
Ad 2) Metoda tzw. brukselska (unijna)
- jest to metoda stosowana przez UE
- łączny deficyt całego sektora finansów publicznych (podobnie jak GFS)
- deficyt to przyrost zadłużenia netto, czyli przyrost zadłużenia pomniejszony o przyrost należności (net borrowing)
- na równi z należnościami traktuje się wszelkie aktywa finansowe.
- do aktywów finansowych zalicza się posiadane przez podmioty sektora finansów publicznych akcje i udziały w przedsiębiorstwach oraz w bankach a także środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych. - deficyt budżetowy występuje w przypadku ujemnej różnicy w należnościach (aktywach) i zobowiązaniach (pasywach) podmiotów sektora finansow publicznych
- pasywa to wyemitowane dłużne papiery wartościowe, pożyczki otrzymane i pozostałe pasywa (kredyty, zaliczki i inne)
- aktywa zawierają gotówkę, depozyty na rachunkach bankowych, udzielone pożyczki, dłużne papiery wartościowe, pozostałe aktywa, zaliczki, należności z tytułu podatków i innych danin publicznych, składek ubezpieczeniowych itp.
- Deficyt wyznaczamy:
PZn = PZb- PNsb - PSŚRBsb +/- SOMsb ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz