Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna - Nabycie firmy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna - Nabycie firmy - strona 1 Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna - Nabycie firmy - strona 2 Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna - Nabycie firmy - strona 3

Fragment notatki:

Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa STRESZCZENIE
Mianem „restrukturyzacja przedsiębiorstwa” nazywamy zmiany radykalne, będące odpowiedzią kierownictwa przedsiębiorstwa na poważne zmiany w jego otoczeniu i/lub w jego wnętrzu. Celem restrukturyzacji jest poprawa efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa i uzyskiwania drogą przebudowy istniejącej struktury ekonomicznej w kierunku nadawania jej cech nowoczesności, elastyczności, innowacyjności i adaptacyjności. Te radykalne zmiany występują w co najmniej jednym z trzech wymiarów organizacji, tzn. zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy.
2.RESTRUKTURYZACJA OPERACYJNA
Restrukturyzacja operacyjna często nazywana jest restrukturyzacją zakresu działania. Podstawowymi przyczynami restrukturyzacji operacyjnej jest zagr o żenie przejęciem i wadliwa struktura rządzenia firmą, a także zmiany zachodzące w otoczeniu oraz chęć poprawy kondycji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji zakresu działania jest poprawa efektywno­ści działania firmy poprzez zmianę konfiguracji dziedzin wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Innymi słowy, poprzez nabycie i przyłączenie tych dziedzin działalności, w których firma może mieć prz e wagę konkurencyjną i pozbycie się tych obszarów, w których nie jest możliwe uzyskanie wyższych rezultatów niż osiągają konkurenci. „Kandydatami" do sprzedaży są więc dziedzi­ny peryf e ryjne zarówno ze względu na przewagę konkurencyjną, jak i powiązania z podstawową dziedziną działalności firmy —jej rdzeniem . Powiązanie to może być rozpatrywane zarówno w ka­tegoriach techniki czy technologii, jak i rynków. Restrukturyzacja zakresu działania, zwłaszcza w ostatnich latach, oznacza głównie powrót do rdzenia działalności, czyli obszaru będącego specjalnością firmy. Polega więc głównie na pozbywaniu się dziedzin, które nie są z nim związane i selektywnym poszukiwaniu dziedzin z nim powiązanych. Generalnie więc można stwierdzić, że restrukturyzacja zakresu działania polega na pozysk i waniu i/lub pozbywaniu się dziedzin dzia­łania lub zmianie ich rozmiaru, aby w efekcie zbudować nową kon­figurację obszarów działania, zgodną z długofalową strategią firmy. Restrukturyzacja zakresu działania może być przeprowadzana skokowo lub stopniowo. Skokowa r e strukturyzacja zakresu działania ma miejsce wtedy, gdy zmiana w tym obszarze dokonywana jest p o przez pojedynczą transakcję. Podejmowana jest głównie wtedy, gdy występuje wyraźne zagrożenie przejęciem firmy, a więc w sytuacji poważnego zagrożenia ciągłości działania organizacji. Restrukt u ryza­cja stopniowa polega na przeprowadzeniu serii drobnych transakcji, rozłożonych w czasie, kt

(…)

… mają komplementarne zasoby, wtedy korzyścią może być to, że tylko wspólne działanie pozwoli je w pełni, ekonomicznie wykorzystać. W przypadku nabycia konglomeratowego, jego efekty przeważnie sprowadzają się do poprawy dźwigni finansowej lub też poprawy zarządzania poprzez wykorzystanie pewnych szczególnych umiejętności kierowniczych. Kolejne korzyści wynikające z nabycia firmy to dywersyfikacja działalności…
… związanych z organizacją w sensie rzeczowym, at­rybutowym oraz z procesem zarządzania. Oba zagadnienia mieszczą się w obszarze restrukturyzacji organizacyjnej.
Wiele miejsca w literaturze przedmiotu poświęcono zdefiniowaniu pojęcia „organizacja" i opisaniu jej za pomocą modeli. W restrukturyzacji organizacyjnej do opisu organizacji najbardziej użyteczny jest model opracowany przez konsultantów z firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz