Obszary zmian i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obszary zmian i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw - strona 1 Obszary zmian i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw - strona 2 Obszary zmian i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


OBSZARY ZMIAN I RODZAJE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Rodzaje restrukturyzacji Restrukturyzacja to wedle jednego z możliwych ujęć - złożony agregat pojęciowy opisujący wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych etapach (fazach) cyklu życia przedsiębiorstwa, nakierowane na podniesienie efektywności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę konkurencyjności. W zależności od sytuacji wywołujących konieczność wdrożenia przedsięwzięć usprawniających oraz momentu wprowadzenia zmian można wskazywać oprócz wyżej wymienionych, następujące rodzaje restrukturyzacji: kreatywna (rozwojowa) - podejmowana w sposób względnie niezależny od aktualnych lub przewidywanych zmian otoczenia w celu m. in. wywarcia wpływu na dokonanie się odpowiednich zmian w otoczeniu,
antycypacyjna - jest następstwem przewidywania przez kierownictwo przedsiębiorstwa istotnych zmian w jego otoczeniu. W przypadku trafnych prognoz umożliwia ona wyprzedzające dostosowanie struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania, programu produkcji do zachodzących zmian w otoczeniu i w efekcie uzyskanie przewagi konkurencyjnej, aż do objęcia pozycji lidera,
dostosowawcza - inaczej adaptacyjna, polega na szybkim i skutecznym wprowadzeniu zmian strukturalnych w reakcji na stwierdzone zmiany w otoczeniu. Przy dobrej identyfikacji powstałych zmian oraz dostatecznej głębokości i kompleksowości wprowadzanych zmian, może skutecznie zapobiegać pogarszaniu się pozycji konkurencyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, zapewniając mu trwały byt, naprawcza - jako szczególna odmiana restrukturyzacji adaptacyjnej, przyjmuje charakter działań stabilizujących, a jej celem jest przywrócenie przedsiębiorstwu utraconej sprawności. Restrukturyzacja kreatywna, antycypacyjna i dostosowawcza jest z reguły przeprowadzana w przedsiębiorstwach o dobrej kondycji ekonomicznej, w celu podwyższenia sprawności i efektywności przedsiębiorstwa oraz podniesienia jego konkurencyjności. Ten przypadek zmian w przedsiębiorstwie nazywany jest „restrukturyzacją ofensywną" lub „restrukturyzacją rozwojową". Restrukturyzacja naprawcza natomiast realizowana jest wtedy, gdy wskutek nie wprowadzania zmian strukturalnych we właściwym czasie bądź wprowadzania ich, ale w niedostatecznym zakresie pojawia się zagrożenie dalszego efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Realizowana powinna być ona w sytuacji znacznego spadku sprzedaży, wzrostu kosztów i pogorszenia się rentowności. W odróżnieniu od restrukturyzacji kreatywnej, antycypacyjnej i dostosowawczej, w powyższym rozumieniu, restrukturyzacją naprawczą cechuje bezwzględna konieczność wprowadzania zmian, jako warunku przetrwania przedsiębiorstwa oraz znacznie większa głębokość i uciążliwość zmian. Wyżej wymienione rodzaje restrukturyzacji zostaną opisane w niniejszym rozdziale.


(…)

… na:
- zmiany w obszarze techniki wytwarzania,
- zmiany w obszarze technologii.
Restrukturyzacja podmiotowa obejmuje następujące zmiany systemowe:
przekształcenia prawno - organizacyjno - ekonomiczne, ukierunkowane na:
- zmiany w obszarze organizacji i zarządzania,
- zmiany w obszarze ekonomiki i rynku,
- zmiany organizacyjno - prawne i przekształcenia własnościowe. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa…
… - organizacyjne przekształcenia przedsiębiorstw (przekształcenia własnościowe).
Podstawowym warunkiem tej restrukturyzacji jest dostosowanie strategii rozwojowej przedsiębiorstw do zmian zachodzących w otoczeniu. Jest to spowodowane szybkimi zmianami technologii oraz niepewną sytuacją na rynkach zbytu, zaostrzoną przez ciągle rosnącą rywalizację w skali międzynarodowej, w takiej sytuacji zwłaszcza duże…
…,
struktura dywizjonalna,
struktura macierzowa.
Pierwotnym typem struktury organizacyjnej jest struktura liniowa. Dla struktury liniowej charakterystyczne jest występowanie tylko dwóch rodzajów stanowisk organizacyjnych: wykonawczych (robotniczych) i kierowniczych. Każdy członek organizacji ma wyłącznie jednego bezpośredniego przełożonego od którego otrzymuje polecenia i przed którym odpowiada…
… o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, a więc na wiosnę 1993 r. Ustawa ta miała za zadanie doprowadzić przedsiębiorstwa do stanu wypłacalności, a w dalszej perspektywie do samofinansowania się. W odniesieniu zaś do banków restrukturyzacja finansowa miała „oczyścić” ich portfele kredytowe z tzw. złych długów poprzez postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub ugodowe z dłużnikami. Można wyróżnić…
… państwowym i o prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego oraz w Kodeksie Handlowym i innych aktach prawnych, korespondujących z wymienionymi ustawami. W polskiej gospodarce przekształcenia własnościowe odnoszą się głównie do prywatyzacji, która oznacza sprzedaż. Właściciel (Skarb Państwa) sprzedaje część swojego majątku (przedsiębiorstwa) nabywcy (inwestorowi). W danym przypadku, w przeciwieństwie do umowy…
… dominuje przekonanie, iż pomiędzy problematyką
restrukturyzacji przedsiębiorstw a zarządzaniem w warunkach kryzysu istnieje ścisły i wyraźny związek. Szczególnie jasno związek pomiędzy zarządzaniem w warunkach kryzysu a restrukturyzacją dostrzec można w przypadku restrukturyzacji naprawczej (sanacji) przedsiębiorstwa. Jest to sytuacja, gdy w efekcie nieprzeprowadzania zmian we właściwym czasie, bądź…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz