Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw - strona 1 Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw - strona 2 Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


TEMAT 12: RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW.
RESTRUKTURYZACJA , inaczej rekonstrukcja struktury, uporządkowanie struktury w nowy sposób.
C. Suszyński - restrukturyzacja to „złożony proces istotnych często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące i długotrwałe kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych samego przedsiębiorstwa”
RODZAJE:
1. według zasięgu:
-mikro,
-makro
2. według zakresu:
-majątku, -zatrudnienia,
-własności,
-organizacji,
-zarządzania,
-produkcji,
-zbytu,
-technologii itp.
3. Ze względu na obszar prowadzonych przekształceń:
-Przedmiotowa - w obszarze techniki i technologii,
-Przedmiotowa - w obszarze organizacji i zarządzania, ekonomiki rynku.
4. W zależności od czynników wywołujących zmiany:
-Kreatywna,
-Antycypacyjna,
-Dostosowawcza,
-Rozwojowa. Mają za zadanie utrzymanie, bądź polepszenie sytuacji przedsiębiorstw.
-naprawcza- doraźna.
Jej celem jest wyprowadzenie przedsiębiorstwa z kryzysu.
Postępowanie naprawcze - likwidacja przyczyn zagrożenia.
Postępowanie układowe i ugodowe - restrukturyzacja finansów, redukcja zadłużenia i złagodzenie warunków spłaty.
Postępowanie upadłościowe - zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika.
Upadłość
Likwidacja
5. Według zakresu działalności przedsiębiorstwa
A. Operacyjne (działalność):
marketingowa,
zasobów,
organizacji i systemu zarządzania
B. Finansowa - zmiany w sposobie finansowania działalności (pieniądz):
struktura kapitałowa przedsiębiorstw,
struktura aktywów,
wielkość i struktura kosztów.
C. Własnościowa - w strukturze kapitałów własnych (władze):
prywatyzacja,
dalsze zmiany w strukturze własności firmy.
PODSTAWOWE CELE RESTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
Opanowanie i likwidacja bezpośrednich objawów kryzysu:
-stabilizacja kryzysu,
-przywództwo.
Odbudowa wsparcia grup interesów:
-zarządzanie kontaktami z grupami inwestorów.
Zapewnienie przyszłych źródeł finansowania:
-restrukturyzacja finansowa.
Naprawa (uzdrowienie) przedsiębiorstwa:
-kwestie strategiczne,
-zmiany organizacyjne,
-ulepszenie procesów krytycznych dla działania procesów.
7 elementów udanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa:
1. Stabilizacja kryzysu - opanowanie sytuacji.


(…)

… spółek:
przeniesienie majątku na inne spółki (podział przez przejęcie),
zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi majątek spółki dzielonej,
podział przez przejęcie i zawiązanie,
podział przez wydzielenie.
tworzenie zgrupowań spółek (holdingów).
PRYWATYZACJA MASOWA (Program Powszechnej Prywatyzacji).
ETAPY:
Powołanie 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
NFI jako S.A. - marzec 1995.
Losowanie spółek portfelowych - 512.
Dystrybucja świadectw udziałowych.
Wymiana świadectw na akcje NFI.
Debiut giełdowy akcji - czerwiec 1997.
Wartość giełdowa indeksu NFI:
-czerwiec 1997 - 160 złotych,
-czerwiec 2001 - 48,80 złotych.
OCENA PPP
Narodowy Fundusz Inwestycyjny - dwukrotny spadek wartości aktywów.
Sektor Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - przez cały okres (za wyjątkiem 1997 osiągał stratę netto) - wysokie koszty wynagrodzeń.
Przedsiębiorstwa zarządzane przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny:
Słaba kondycja firmy,
Nieatrakcyjne branże,
Rozpoczęcie programu w okresie dekoniunktury.
Ograniczony wpływ Skarbu Państwa na Narodowy Fundusz Inwestycyjny od 1998 roku.
Wątpliwości budzi szereg inwestorów, którzy nabyli akcje bądź udziały w firmach uczestniczących w PPP.

… środowiska.
Ważne jest aby zapewnić publiczny charakter zbywania akcji bądź udziałów:
ogłoszenie przetargu,
zaproszenie do rokowań w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
w biuletynie BIP,
na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.
PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA (LIKWIDACYJNA) dla małych i średnich firm.
ETAPY:
Likwidacja przedsiębiorstwa jako osoby prywatnej - składniki majątkowe stają się własnością…
…,
restrukturyzacja,
nowe metody zarządzania,
wzrost efektywności
nowe rynki.
Rodzaje procesów prywatyzacyjnych:
Prywatyzacja oddolna - założycielska - nowe podmioty.
Prywatyzacja mienia publicznego , w tym ziemi i budynków.
Prywatyzacja bezpośrednia - sprzedawanie bądź rozdawanie nabywcom małych i średnich firm.
Prywatyzacja kapitałowa (pośrednia) - sprzedawanie bądź rozdawanie akcji państwowych spółek akcyjnych…
… - kwalifikowaniu inwestorzy.
Publiczne zaproszenie do rokowań - dla największych i najważniejszych dla gospodarki - kwalifikowani inwestorzy strategiczni krajów i zagraniczni. Publiczna akcja przed zaoferowaniem zbycia akcji lub udziałów dokonuje się:
szczegółowej analizy sytuacji prawnej majątku,
oceny stanu i perspektyw rozwoju,
oszacowania wartości,
oceny realizacji obowiązków z tytułu wymagań ochrony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz