Istota restrukturyzacji własnościowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota restrukturyzacji własnościowej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Istota restrukturyzacji własnościowej. (prywatyzacja)
Restrukturyzacja własnościowa zajmuje szczególne miejsce w procesie polskich przemian po
1990 r. Zasadniczym, ogólnym celem restrukturyzacji własnościowej były i są nadal
przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstw i związane z tym zmiany zakresu
władzy. Dokonanie takich zmian oznacza w praktyce przesadzenie układu decydującego o
przyszłych losacn przedsiębiorstwa. Ta okoliczność jednoznacznie określa rangę
restrukturyzacji własnościowej, a zarazem wskazuje na dwa dopełniające się przekroje jej
analizy w pierwszym okresie przeobrażeń systemowych:
-restrukturyzacja własnościowa jako przekształcenia stanowiące samoistne zagadnienie poznawcze
i praktyczne;
-restrukturyzacja własnościowa jako proces uruchamiający zmiany w pozostałych obszarach
restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Istota i umocowanie prawne procesu prywatyzacji przedsiębiorstw.
Można wskazać przynajmniej trzy okoliczności istotne dla skuteczności podejmowanych działań,
ich wpływu na kształtowanie w przedsiębiorstwach postaw i warunków sprzyjających zmianom:
1.restrukturyzacja i prywatyzacja były i są w praktyce fragmentem tego samego procesu wdrażania
głębokich zmian w atrybutach przedsiębiorstwa,
2.trudności w postaci naturalnego oporu przed wdrażaniem zmian, poczucia niepewności i
trudnego do zniesienia ryzyka u tych, którzy czują się zagrożeni zmianami,
3.szeroki zakres podejmowanych działań restrukturyzacyjnych miał i nadal ma charakter
autonomiczny, wynikający głównie z inicjatywy kierownictwa i pracowników przedsiębiorstw.
-Proces prywatyzacji przedsiębiorstw odbywa się w oparciu o podstawę prawną na mocy Ustawy z
30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw wraz z aktami
wykonawczymi.
-Prywatyzacji (przekształceniom własnościowym) można poddać każde przedsiębiorstwo powstałe
na mocy Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
-Z chwilą wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych, prawo do jego
mienia nabywa skarb państwa a majątek przedsiębiorstwa może być sprywatyzowany.
-W celu przejęcia majątku przedsiębiorstwa przez skarb państwa musi być ono przekształcone w
jednoosobową spółkę skarbu państwa lub być postawione wstań likwidacji w celu prywatyzacji
bezpośredniej lub ze względów ekonomicznych.
Prywatyzacja przedsiębiorstw metodą pośrednią.
Prywatyzacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polega na:
1. zbywaniu należących do skarbu państwa akcji lub u działów spółek powstałych w wyniku
komercjalizacji,
2. rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku
przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach
określonych ustawą przez:
a) sprzedaż przedsiębiorstwa,
b) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
c) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
W świetle Ustawy istnieją dwie metody prywatyzacji:
-prywatyzacja kapitałowa (metoda pośrednia),
-prywatyzacja likwidacyjna ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz