Resocjalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Resocjalizacja - strona 1 Resocjalizacja - strona 2

Fragment notatki:

Resocjalizacja : jej celem jest przemiana człowieka i wymazanie z jego świadomości dotychczasowych treści i wprowadzenie nowych, całkowite przekształcenie jego dotychczasowego obrazu świata oraz samego siebie ;przebudowa osobowości i zmiana tożsamości.Aby resocjalizacja była skuteczna, muszą ponownie dokonywać jej znaczący inni i musi powstać silna identyfikacja z nimi ,konieczność reinterpretacji biografii wcześniejszej. 7. Interakcje (Szacka) - wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć w socjologii. Ze względu na sytuację, sposób interpretacji, partnera interakcji i cel interakcji wyróżnić można: interakcję zogniskowaną - eden z typów interakcji społecznej występujący wówczas, gdy osoby wchodzące w interakcję zakładają, że dzięki niej będą mogły zrealizować własne cele. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Ervinga Goffmana .
interakcję niezogniskowaną - rodzaj komunikacji interp ersonalnej , która istnieje tylko dzięki temu, że uczestnicy znajdują się obok siebie. Innymi słowy: dwie obce osoby lustrują swój ubiór, postawę, sposób bycia i jednocześnie modyfikują własne zachowanie, ponieważ są pod obserwacją. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Ervinga Goffmana .
interakcję symboliczną - to proces wymiany znaczeń między jednostkami, któremu towarzyszy obustronna analiza znaczeń symboli . Dokonuje się ona w trakcie każdego aktu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
interakcję transakcyjną - to proces wymiany nagród i kar pomiędzy jednostkami biorącymi udział w procesie komunikacji (wymiana "coś za coś"). Przykładem owej interakcji może być otrzymanie dyplomu za dobrą naukę.
Interakcje społeczne ; pojęcie interakcji społecznej w wielu chociaż nie we wszystkich ujęciach związane jest z pojęciem działania społecznego, tak jak je rozumiał Max Weber albo z pojęciem, czynności społecznej według terminologii Floriana Znanieckiego.
a) Pojęcie interakcji społecznej Interakcja społeczna w socjologii wzajemne oddziaływanie jednostek na siebie. Interakcja jest procesem komunikowa­nia, w wyniku którego jednostki nawzajem modyfikują swoje działania (stosunki face to face). Komunikacja ta ma charakter werbalny oraz (lub) nie­werbalny - gesty, mimika, ruchy ciała, wy­gląd zewnętrzny itp. Nieodłącznym skład­nikiem procesu interakcji jest definiowanie sytuacji oraz interpretowanie zachowań partnera. Każda ze stron interakcji przyjmu­je pewne założenia na temat partnera (np. kim jest, do czego zmierza), które w trakcie przebiegu interakcji mogą okazać się błęd­ne i mogą wymagać modyfikacji. Ponadto jednostka stara się antycypować przebieg interakcji, a zwłaszcza przewidywać reakcje partnera na własne zachowania. Przewidywania te w znacznym stopniu zwrotnie określają przebieg realizowanego działania. Badaniem interakcji zajmuje się głównie tzw. socjologia życia codziennego, a w jej obrębie interakcjonizm symbolicz­ny, etnometodologia, teoria dramaturgiczna.


(…)

… jest związane z teorią gier i teorią racjonalnego wyboru. Ta ostatnia jest zastosowaniem teorii gier do zjawisk społecznych”.6 Interakcja pojmowana jest jako gra, w której osobnicy podejmują racjonalne decyzje w danej sytuacji. Z podejściem do interakcji jako gry wiąże się koncentracja uwagi na jednostce jako na aktorze podejmującym decyzje; jest to tak zwany metodologiczny indywidualizm
e) Interakcje…
…, gdy osoby wchodzące w interakcję zakładają, że dzięki niej będą mogły zrealizować własne cele. Pojęcie to wprowadzone zostało przez Ervinga Goffmana.
interakcję niezogniskowaną - rodzaj komunikacji interpersonalnej, która istnieje tylko dzięki temu, że uczestnicy znajdują się obok siebie. Innymi słowy: dwie obce osoby lustrują swój ubiór, postawę, sposób bycia i jednocześnie modyfikują własne zachowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz