Reprezentacje pracowników i pracodawców w zbiorowym prawie pracy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentacje pracowników i pracodawców w zbiorowym prawie pracy-opracowanie - strona 1 Reprezentacje pracowników i pracodawców w zbiorowym prawie pracy-opracowanie - strona 2 Reprezentacje pracowników i pracodawców w zbiorowym prawie pracy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Reprezentacje pracowników i pracodawców w zbiorowym prawie pracy Zbiorowe prawo pracy jest częścią prawa pracy które obejmują przepisy regulujące status zbiorowych podmiotów prawa pracy - związków zawodowych i załóg pracowniczych oraz pracodawców i ich organizacji, a także relacje pomiędzy tymi podmiotami.
Jednym z podstawowych praw gwarantowanych przez państwo w sferze zbiorowego prawa pracy jest prawo koalicji , które jest zapewnianie przez akty prawa międzynarodowego, Konstytucję, kodeks pracy, a także szczegółowe ustawy o związkach zawodowych i o organizacjach pracodawców. Prawo koalicji polega na tym, że pracownicy i pracodawcy mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji w celu obrony swoich praw i interesów . Zasada dialogu społecznego zakłada, że solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych(pracodawców i pracowników) jest podstawą ustroju gospodarczego RP. Szczególnym objawem tego założenia jest funkcjonowanie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych złożonej z przedstawicieli rządu, pracowników i pracodawców - do kompetencji tej komisji należy w szczególności prowadzenie dialogu społecznego w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Zasady działania partnerów społecznych Zasada zachowania pokoju społecznego w zbiorowych stosunkach pracy - ustawa o Trójstronnej Komisji, celem działania tej komisji jest osiągnięcie i zachowanie pokoju społecznego, unikanie konfliktów pomiędzy partnerami społecznymi. Wyrazem tego spokoju są przede wszystkim układy zbiorowe pracy jako pewien rodzaj „traktatu pokojowego”. Zasada równego traktowania partnerów społecznych - zasada przewiduje równość w traktowaniu partnerów społecznych przez władze państwowe, a także równe środki do obrony swoich praw i interesów. Zasada autonomii partnerów społecznych - powoływanie i przystępowanie do organizacji pracodawców i pracowników odbywa się bez udziału i nadzoru państwa, ale w granicach wyznaczonych przez prawo. Zasada samorządności - organizacje swobodnie kształtują swoją własną strukturę i samodzielnie decydują o przystąpieniu np. do organizacji międzynarodowych. Zasada udziału pracowników w zarządzaniu zakładem - pracownicy poprzez pewne organizacje mają prawo brać udział w podejmowaniu decyzji jeśli ustawa tak stanowi Organizacje pracowników i pracodawców Organizacje pracowników - związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy powołaną do reprezentowania i ochrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych - związek zawodowy w zakresie działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, władzy państwowej, samorządu terytorialnego, jakiejkolwiek innej organizacji.

(…)

… związku oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu związku.
Tryb wyboru i odwołania osób na poszczególne organy w związku. Zasady uchwalania i zmiany statutu.
Tryb rozwiązania i likwidacji związku. Nowopowstały związek zawodowy musi zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Wniosek o rejestrację musi być złożony w terminie 30 dni od utworzenia związku.
Wniosek składa się na formularzu urzędowym i dołącza się statut związku.
Z chwilą rejestracji ZZ nabywa osobowość prawną.
Rejestracja ZZ odbywa się na podstawie przepisów k.p.c. o postępowaniu nieprocesowym. Organizacje pracodawców
Organizacje pracodawców to pojęcie zbiorcze - obejmuje związki pracodawców oraz utworzone przez te związki federacje i konfederacje. Organizacje pracodawców działają na podstawowych zasadach:
Zasada…
… - są to zarówno ograniczenia całkowite tj. zakaz tworzenia, przystępowania i pełnienia funkcji w związku, ale mogą być także ograniczone pewne przejawy działalności - np. urzędnicy służby cywilnej mogą się zrzeszać w związku, ale nie mogą pełnić w nim funkcji, byli pracownicy(emeryci i renciści) i bezrobotni mogą jedynie przystępować do związku nie mogą go tworzyć. Tryb tworzenia związków zawodowych
Do założenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz