Renty kapitalowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Renty kapitalowe - strona 1

Fragment notatki:

RENTY KAPITAŁOWE Rent ą kapitałow ą lub krótko rent ą nazywamy dochód uzyskiwany systematycznie, ze zgromadzonego kapitału, nie wymagaj ą cy nakładu pracy wła ś ciciela kapitału . Przykładem kapitału stanowi ą cego podstaw ę renty mo Ŝ e by ć pieni ęŜ ny depozyt bankowy, pakiet papierów warto ś ciowych (np. obligacji lub solidnych akcji) a tak Ŝ e fundusz emerytalny Fundusz emerytalny - kapitał finansowy zgromadzony z płacy odło Ŝ onej w okresie pracy zawodowej uczestników funduszu. Renta wypłacana z funduszu emerytalnego nazywa si ę emerytur ą . Tworzeniem funduszów emerytalnych zajmuj ą si ę firmy ubezpieczeniowe . umowa mi ę dzy firm ą ubezpieczeniow ą a osob ą przyst ę puj ą c ą do funduszu emerytalnego nazywa si ę polis ą ubezpieczeniow ą Ze wzgl ę du na czas wypłacania rozró Ŝ nia si ę trzy rodzaje rent: (i) renta pewna - (czyli czasowa, bezwarunkowa): wypłaty z renty nast ę puj ą przez z góry okre ś lony okres czasu. (ii) renta wieczysta - czas wyplacania jest nieograniczony. (iii) renta Ŝ yciowa - (czyli czasowa, bezwarunkowa): jej wyplaty trwaj ą przez z góry okre ś lony okres czasu, jednak Nie dłu Ŝ ej ni Ŝ do ko ń ca Ŝ ycia wła ś ciciela kapitału. (iv) renta do Ŝ ywotnia: wypłacana do ko ń ca Ŝ ycia wła ś ciciela kapitału. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz