Religia w Socjologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Religia w Socjologii - strona 1 Religia w Socjologii - strona 2 Religia w Socjologii - strona 3

Fragment notatki:


Od Durkheima zainteresowanie religią.
Relig. Postać kulturotwórcza?
W różnych społeczeństwach ( w zależności od poziomu kultury) pojawiały się religie, ale bardzo różne, czasem sprzeczne lub wykluczające się. Porównywanie tych religii prowadzi do wniosku, że nie można ich wyjaśnić. Niezależnie od sporu o źródła religii ważna jest FUNKCJONALNOŚĆ RELIGII.
4 zasady oddziaływań funkcjonalnych religii:
1) religia zaadoptowała się w kulturze w postaci systemu filozoficznego
2) religia jako system organizacji życia społecznego (obecność kościoła katolickiego w Irlandii)
3) wpływ religii na wzory kultury obyczajowej
4) wpływ religii na wytwarzanie się więzi społecznych między jednostkami Ad 1. Filozoficzne zainteresowania należą do najwcześniejszych historycznie- mity inspirowały systemu filozoficzne. Dla jednych religia dostarcza odpowiedzi na pytania fundamentalne - o sens ludzkiego życia i świata. Dla innych- przedmiot polemiki, dociekań naukowych.
Podstawowe kryterium wyróżniające religie- emocjonalne zaangażowanie człowieka. „za” i „przeciw”
Ad 3. Wpływ rel na wzory kultury obyczajowej. Wyznacza wzór osobowy, określa jak żyć. System kontroli (kary i nagrody). Oddziaływanie religii na proces kształtowania się więzi społecznych. Złożony system więzi społecznych. Instytucjonalne środki: miejsca kultu - pozwalają wyznawcom gromadzić się w jednym miejscu i wytwarza się specyficzny sposób komunikowania się. Migracje religijne wzmacniają poczucie solidarności. Język w życiu religijnym wyraża pragnienia i potrzeby wierzących. Symbolika sakralna - architektura, muzyka, modlitwy.
Zainteresowanie religią jest uwarunkowane historycznie. Religia jest częścią systemu kulturowego - nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy kultura jest wytworem jakiegoś ogólniejszego systemu kultury ludzkiej. Jaki jest zakres wpływu religii na życie społeczne?
Do najbardziej fundamentalnych pytań należy : czy religia dzisiaj odpowiada realnie istniejącym potrzebom? Jaki jest charakter tych potrzeb? Jakie znaczenie ma naukowy rozwój wiedzy o religii?
Wiedza o religii wzbogaca teoretyczne możliwości analizy problemów ważnych.
Studia nad religią przyczyniają się do rozwoju teorii o społeczeństwie.
Naukowe spojrzenie na religię sprzyja wzajemnym zbliżeniom ludzi o różnych postawach i światopoglądach.
Czy można uprawiać socjologię religii nie będąc osobą wierzącą?
Osobliwość religii ( jej złożona struktura) wielość funkcji, tradycja
Procedura poznawcza religii - osobowość badacza i jego interpretacja religii
Czy badacz jest wierzący czy nie.
Czym jest religia dla socjologii?
Zobiektywizowanym wytworem wartości i wytworów w znaczeniu przedmiotowym , czyli zbiorem wierzeń, wyobrażeń, obrzędów (instytucje religijne).


(…)

… losu do świata wyboru. Przejście to nie proces albo albo, proces ten sięga oświecenia, to rozwój od do.
Świat losu i świat wyboru rzutuje na społeczeństwa losu i wyboru. Świat losu (społeczeństwa tradycyjne)- homogeniczność kulturowa Świat wyboru (społeczeństwo wyboru, nowoczesne)
Pluralizm jest też w życiu religijno-kościelnym. Społeczeństwa rozwinięte nie są zobowiązane do trzymania się jednolitego systemu wartości.
Niełatwo określić moment powstania pluralizmu społeczno-kulturowego. Siła prowokująca pluralizm to sekularyzacja. Sekularyzacja -> zanik dominacji religii instytucjonalnej- obejmuje wszystkie religijne. Sekularyzacja zawiera w sobie pluralizm.
Emil DURKHEIM Społeczeństwo tradycyjne, proste (solidarność mechaniczna)
Niski stopień zróżnicowania statusów i ról
Stosunki między jednostkami…
… swoje ciemne strony Dzięki tym cechom kościół ludowy panował w społeczeństwie, ale stopniowo zanikał, m.in. przez kurczenie się działalności kościoła instytucjonalnego. Kościół ludowy tracił wpływ jaki miał na całe społeczeństwo, utracił funkcje ekstensywne. Zanik kościoła ludowego to fakt dokonany. Po Soborze Watykańskim II położony został nacisk na współpracę w hierarchii kościelnej. Kościół katolicki…
….
Te dwie społeczności (tradycyjna i nowoczesna) tworzą odmienne konteksty społeczno - kulturowe dla religii i kościoła.
Społeczeństwo tradycyjne : Religia -> związana ze strukturami społecznymi
Religia -> akceptowana jako coś naturalnego
Społeczeństwo nowoczesne: - zmiana funkcji kościoła
- wpływ sekularyzacji
- stopniowa utrata wpływów religii na społeczeństwo
- rozdział kościół - państwo
Państwo nie wspomaga…
… uleganie tezom sekularyzacji spontanicznej. Sekularyzacja stanowi aspekt szerszego procesu przemian-nowoczesności. Społeczeństwo tradycyjne = społeczeństwo losu vs. Społeczeństwo nowoczesne= społeczeństwo wyboru Przemiany w kulturze znajdują odzwierciedlenie w strukturze społecznej. Z punktu widzenia socjologii religii istnieją 2 kierunki przemian: 1. Kwestionowanie tradycji, autorytetów, dogmatów wiary…
…- religia legitymuje instytucje społeczne. W odniesieniu do religii eksternalizacja to proces uzewnętrzniania przez jednostkę społeczną wcześniej zinternalizowanych (czyli przyswojonych, uznanych za własne) wartości i norm. Pozwala to znaleźć odpowiedź na pytanie jakie jest ostateczne znaczenie religii. Obiektywizacja- normy, symbole wykształcone w toku rozwoju społecznego Internalizacja- przyjmowanie…
… substancjalny definiowania zjawisk religijnych,
- wątpi w możliwość skonstruowania definicji w przedempirycznej fazie badań,
- chciał najpierw poznać czym jest religia, a potem budować definicję,
- centralna idea jego tezy to podkreślenie etyki protestanckiej- ta etyka sakralizuje każdy zawód i nadaje mu charakter powołania,
- doktryna predestynacji- przekonuje, że miarą bliskości Boga jest sukces w świecie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz