Reguły dowodzenia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguły dowodzenia - wykład - strona 1 Reguły dowodzenia - wykład - strona 2 Reguły dowodzenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 7 Reguły dowodzenia Mają charakter niesystematyczny
3 podstawowe dyrektywy:
- porządek wstępujący - od argumentów najsłabszych do najsilniejszych
- porządek zstępujący - od argumentów najmocniejszych do najsłabszych
- porządek homerycki/ nestoriański - argumenty przemieszane
3 płaszczyzny:
- obiektywna - tu zaczyna się i kończy logika; poprawność argumentacji i wnioskowania
- subiektywna (psychologiczna) - moc perswazyjna
- etyczna - czy dopuszczalne są chwyty/ triki erystyczne
Teoria argumentacji odbywa się na wszystkich trzech płaszczyznach, musi być perswazyjnie skuteczna; etyczny punkt widzenia argumentów
Etyka a teoria argumentacji I szkoła klasyczna - Arystoteles, Kwintylian, Cyceron - retoryka ars benedicendi (sztuka przemawiania) - I etap argumentacji; według tej szkoły podstęp, oszustwo, kłamstwo nie jest czymś godnym dobrego retora.
Teoria dyskursu Jurgena Habermasa- przypomina szkołę klasyczną; mówca powinien przemawiać w sposób zrozumiały, zgodny z prawdą, szczery, etyczny i słuszny (4 roszczenia), argumentujący powinien przestrzegać reguł etyki mowy (nawiązuje do tego nowoczesna koncepcja procesu fair trial)
II szkoła sofiści (tradycja sofistyczna) - teoria argumentacji to tylko narzędzie i nie można potępiać za to jakie jest; nie wyklucza kłamstwa, podstępu ani chwytów erystycznych (ta koncepcja nazywa się erystyką)
Chwyty/ triki erystyczne - nieprawdziwe argumenty
Zbiór najstarszych chwytów retorycznych: 1. ad personam - atakuję się osobę przeciwnika
2. ad rem - przeciwieństwo ad personam
3. ad venitatem - argument z pochlebstwa
4. ad misericordiam - odwołanie do współczucia oponenta
5. ad ignorantami - wykorzystanie niewiedzy oponenta; przesuniecie ciężaru dowodu; zasada ei incumbit puebatio, qui dicit, non qui negat (ciężar dowodzenia spoczywa na tym, który mówi, a nie na tym, który zaprzecza)
6. ad populum - populistyczny, przekonania większości
7. ad audytorem - odwołanie do publiczności, do tego, co ona podziela
8. ad verecundiam ex authoritate) - odwołanie do autorytetu
Toposy/ locusy Może być nimi wszystko, co może skłonić 2 stronę do uznania naszych tez (nawet przysłowia, dane empiryczne)
Topos jest szerszym pojęciem niż dyrektywy dowodzenia
Toposy:
a) wspólne - locis comunes ( w każdym rodzaju argumentacji)
b) specjalne - locis specialis - w szczególnych dziedzinach Ad. a
Np. analogia, sylogizm argumentacyjny, argument ze związków przyczynowych, a argument z autorytetu


(…)

…. zasada czystych rąk -> na niegodne postępowanie nie może powołać się ktoś, kto ma brudne ręce (chyba tak to było, ale pewności nie mam )
9. praesumptio boni viri - domniemanie dobrej wiary
10. nemo iudex In causa sua - nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
11. lex retro non agit- prawo nie działa wstecz
12. Impossibilum nullo obligatio est- warunek niemożliwy do spełnienia nie wiąże
13. lex…
… z analogi i a contrario.
Toposy prawnicze
- norma prawna, argument z prawa
- orzeczenia sądowe (orzecznictwo najwyższych sądów)
- argument z autorytetu (nawet doktryny)
- reguły egzegezy (np. reguły kolizyjne, walidacyjne itp., itd.)
Ogólne zasady, na których opiera się prawo i które są zwykle sformułowane po łacinie, np.:
1. res iudicata pro veritate habetur - rzecz osądzona ma pierwszeństwo przed prawdą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz