Reglamentacja niektórych wolności jednostki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reglamentacja niektórych wolności jednostki - strona 1 Reglamentacja niektórych wolności jednostki - strona 2 Reglamentacja niektórych wolności jednostki - strona 3

Fragment notatki:


Rozdział II Adm. prawna reglamentacja niektórych wolności (swobód) jednostki O wonnościach i prawach oraz obowiązkach człowieka i obywatela stanowi Konstytucja RP z 1997 r. w rozdziale II.
Dużą rolę w kształtowaniu praw i wolności jednostki odegrały też uregulowania
międzynarodowe, a to:
a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.
b) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z. 1966 r.
c) Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych i Kulturalnych z 1966 r.
Ustawodawstwo adm. wkraczając w sferę praw i wolności nie może pozo­stawać w sprzeczności z postanowieniami Konstytucji RP i postanowieniami paktów międzynarodowych.
Konstytucja RP wymienia środki ochrony praw i wolności. Zalicza tu prawo do wynagrodzenia szkody, zaskarżenia decyzji i orzeczeń sądowych- wydanych w I instancji, wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego i wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 77-80). Postanowienia te rozwija ustawodawstwo zwykłe. 1. Prawo zrzeszania się Prawo to zapewnia Konstytucja wart 58, stanowiąc, że "każdemu zapewnia się wolność zrzeszania i że zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą". Z artykułu tego też wynika, że4 o odmowie rejestracji stanowi sąd. Tylko sąd może zakazać działalności zarejestrowanemu zrzeszeniu.
Szczegółową rolę w tym przedmiocie odgrywają też postanowienia ww. pak­tów międzynarodowych, na które we wstępie powołuje się ustawa b stowarzysze­niach.
Konstytucja odsyła w sprawach rejestracji zrzeszeń i nadzoru do osobnej ustawy (Osobno tez Konstytucja zajmuje się zrzeszaniem w związkach zawodowych oraz wolnością tworzenia partii politycznych. Są to rodzajowo inne zrzeszenia).
Problematyka stowarzyszeń zawarta jest w ustawie z 7.04.1989 r Prawo o stowarzyszeniach. Odnosi się ona do zrzeszeń posiadających charakter stowarzy­szenia. Stowarzyszenie jest: a) dobrowolnym (brak przymusu do przynależenia) b) samorządnym (samodzielność w ustalaniu celów, struktur)
c) trwałym zrzeszeniem (nie powołuje się go dla doraźnych celów), d) w celach nie zarobkowych (do celów zarobkowych powołuje się inne jednostki organizacyjne, jak np. przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie).
Do tak pojmowanych stowarzyszeń stosuje się przepisy ww. ustawy. Nie sto­suje. się prawa o stowarzyszeniach do organizacji społecznych, partii politycznych, związków wyznaniowych, komitetów wyborczych, organów samorządowych, itp.. (wy­łączenia wynikające z art. 7 ww. ustawy).
Np. ustawa z 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym przewiduje, że studenci mogą zakładać organizacje w oparciu o przepisy Prawa o stowarzyszeniach, ale mogą też zakładać organizacje studenckie w oparciu o przepisy o szkolnictwie.


(…)

… z 29.0S:1997'r. o ochronie danych osobowych wprowadza regułę, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych - ale dalej zastrze­ga, że przetwarzanie danych osobowych dopuszczalne jest w określonych sytu­acjach, ze względu na dobro publiczne; dobro osoby, której dane dotyczą lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Przy czym nie chodzi tutaj tylko o tę ustawę, ale i inne ustawy, jak np. ustawą o zawodzie lekarza, która ustala kiedy można naruszyć tajemnicę zawodową i w jakich okolicznościach.
Ustawa z 29.08.1997 r. stanowi również, że stosuje się też do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, zbiorach ewidencji, w tym i danych gromadzonych przez inne instytucje i osoby fizyczne.
Ustawa ustala uprawnienia osób…
… jest też odpowiedzial­ność cywilna i stosowanie środków egzekucyjnych.
W myśl ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli przepisy innych ustaw dotyczących przetwarzania danych osobowych przewidują dalej idącą ochronę niż przepisy omawianej ustawy - stosuje się przepisy tych ustaw.
Możliwe są też inne ograniczenia typu policyjnego w organizowaniu imprez masowych, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa Zagadnienia…
…, obowiązki organizatorów, zakazy, obowiązki służb porządkowych, odpowiedzialność za szkody. Karą dodatkową jest zakaz wstępu na taką imprezę.
3. Prawo do ochrony danych osobowych i jego publiczne ograniczenia
Prawo do ochrony danych osobowych, jako prawo konstytucyjne pojawiło się dopiero w Konstytucji RP z 1997 r., która wśród wolności i praw osobistych w art. 51 ust. 1 wprowadza ogólną regułę, że "Nikt…
… nadawcy Z ustawą lub koncesją. Może też wzywać do zaniechania działania naruszającego prawo, a następnie wydać decyzję adm, nakazującą zaniechanie działań. Jest to swego rodzaju cenzura.
Inną formą reglamentacji adm. jest udzielanie koncesji, która nie dotyczy jednostek publicznej radiofonii i telewizji, ale pozostałych podmiotów. Konce­sji udziela Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na podstawie uchwa­ły Rady. Do udzielania koncesji stosuje się ustawę Prawo o działalności gospodar­czej, ale tryb i zasady uzyskania przewidziane są w ustawie o radiofonii i telewizji.
Do rozprowadzania i rozpowszechniania programów w sieciach kablowych wymagane jest tylko zgłoszenie do rejestru. Organem rejestrującym jest przewodniczący Krajowej Rady-Radiofonii i Telewizji. Decyzję adm. wydaje…
… wyjątkowym. Funkcję organów cenzury pełnią wówczas wojewodowie.
Prawo prasowe zawarte w ustawie z 26.01.1984 r. deklarując wolność prasy, wprowadza jednocześnie zasadę rzetelnego informowania oraz jawność życia pu­blicznego. Nie przewiduje ono dziś reglamentacji ze strony adm. publicznej, a jedynie reglamentację sadowa, polegająca na rejestracji w sądzie wojewódzkim dziennika lub czasopisma, odmowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz