Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury- opracowanie - strona 1 Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury- opracowanie - strona 2 Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Regionalny poziom współpracy państw w obszarze kultury.
znaczenie kultury w procesie integracji
Europa jest zróżnicowana pod względem językowym, religijnym i narodowym. Historią Europy jest historia Konfliktów, w których często znaczną rolę odgrywały kwestie kulturowe uzupełniając ekonomiczne i polityczne przesłanki konfliktów. Czynnik kulturowy determinował losy diaspory żydowskiej. Był istotny w okresie nacjonalizmów, wpływał na kształt rywalizacji międzyblokowej w okresie zimnej wojny - pełnił funkcję integracyjną wewnątrz bloków i dezintegracyjną - utrwalając podział Wschód - Zachód. Po zakończeniu zimnej wojny nastąpił „renesans tożsamości” - odżyło wiele antagonizmów etniczny, religijnych itp., w Jugosławii spowodowało to poważne konflikty.
Ta sama historia, jest jednak czynnikiem spajającym. Richard Courtenay-Kalergi - orędownik koncepcji paneuropejskiej wskazuje, że rosyjskimi władcami byli Szwed Rurak, Niemka Katarzyna II, Gruzin Stalin. We Francji po władzę sięgał Sycylijczyk Mazarin czy Korsykanin Napoleon. W Polsce rządzili Jagiellonowie, Wazowie, Wettiny,Batory, Mickiewicz w zależności od punktu widzenia był polakiem, Litwinem, Białorusinem. „wszyscy europejczycy są kuzynami”.
Dziedzictwem starożytnych greków jest model integracji, zakładający kooperację, zapewniającą pokój i wzmocnienie względem środowiska zewnętrznego.
Rzymianie pozostawili dorobek prawny, administracyjny, monetarny, techniczny - jest wspólnym dorobkiem.
Goran Therborn - EUROPEJSKOŚĆ syntetycznie określa jako „historycznie ukształtowaną i wybraną zbiorową identyfikację, której istotą jest historyczna nieciągłość.”
Europa jest integralną, pierwotną częścią cywilizacji zachodniej - charakteryzują ją wspólne cechy, decydujące o jej obliczu i tożsamości.
Cechy cywilizacji zachodniej wg Huntingtona:
1. klasyczne prawodawstwo
2. chrześcijaństwo
3. europejskie języki
4.rozdział władzy świeckiej od kościoła
5. rządy prawa
6. pluralizm społeczny
7. społeczeństwo obywatelskie
8. ciała reprezentatywne
9. indywidualizm
Wewnątrz cywilizacji zachodniej istnieją różne warianty np. chrześcijaństwo wprowadziło podział na dwa światy - łaciński i bizantyjski. Oba kierowały się odmiennymi systemami wartości, jednocześnie wchodząc w interakcje z orientem. Między cywilizacją zachodnią łacińską (która dodatkowo podzieliła się w wyniku ruchów reformacyjnych) a wschodnią bizantyjską powstał od Adriatyku do Bałtyku pas pogranicza cywilizacyjnego, charakteryzujących się różną intensywnością występowania elementów kultury różnych cywilizacji. Utrudnia to definiowanie Europy a także określenia jej granic.


(…)

… określają podstawowe zasady tej polityki :
poszanowanie tożsamości narodowych i odrębności ( potwierdza Karta Praw Podstawowych UE NICEA 2000 r)
podkreślenie wspólnych wartości kulturowych
uwzględnienie kultury we wszystkich działaniach
subsydiarność i komplementarności
Zasada sybsydiarności - polega na działaniach Wspólnoty wspierających i uzupełniających działania państw na rzecz kultury…
… kieruje się zasadą spójności opartą na 3 filarach :
demokracji
spójności socjalnej i jakości życia
kulturze i pluralizmie kulturowym
Akty prawne RE:
Konwencje Rady Europy - Umowy międzynarodowe zawierane pod auspicjami Rady Europy tradycyjnie określane sa jako konwencje, traktaty lub porozumienia. W praktyce jednak stosowane są rozmaite nazwy:
karta, np. Europejska Karta Społeczna (1961)
kodeks, np…
… regionów opóźnionych w rozowju
wspieranie konkurencyjności i zatrudnienia w regionach
Europejska Współpraca Terytorialna
Jednym z funduszy strukturalnych, ważnych z pkt. Widzenia poltyki kulturalnej UE jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jego celem jest zmieniajszenie dysproporcji w rozowju ekonomicznym między regionami a w kontekście kultury - inwestycje w infrastrukturę kulturalną…
… znaczenie, co wynika z faktu, że kultura ma w europie rolę szczególną, ukształtowaną historycznie, a UE nie dąży w żaden sposób do unifikacji kultur państw członkowskich.
Temat 9 UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) powstała 16 listopada 1945 roku wraz z podpisaniem Aktu Konstytucyjnego, który został ratyfikowany przez 20 państw i wszedł w życie 4 listopada 1946…
… również w staraniach aby zapewnić równy dostęp do informacji we wszystkich krajach członkowskich. Organizacja zrzesza obecnie 193 państwa członkowskie oraz 7 państw stowarzyszonych. W swojej misji UNESCO aktywnie włączyło się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych:
zmniejszenia o połowę liczby ludności, żyjącej w skrajnym ubóstwie do roku 2015
zapewnienia powszechnej i podstawowej…
… międzynarodową współpracę w dziedzinie kultury. Konwencja Haska oraz Konwencja o Ochronie Światowego Dziedzictwa są podstawowymi instrumentami, kształtującymi politykę poszczególnych państw w zakresie dziedzictwa kulturowego. Są także punktem odniesienia dla działań sektora obywatelskiego. Pierwsza z nich ma na celu uświadomienie kierującym operacjami wojskowymi, że istnieją obiekty podlegające ochronie prawnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz