Reforma Jedrzejewicza 1933-1939

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma Jedrzejewicza 1933-1939 - strona 1 Reforma Jedrzejewicza 1933-1939 - strona 2 Reforma Jedrzejewicza 1933-1939 - strona 3

Fragment notatki:

SZKOLNICTWO W LATACH 1933-1939 - REALIZACJA USTAWY JĘDRZEJOWICZOWSKIEJ: 1. Kryzys szkolnictwa powszechnego. w końcu 1929 zapanował na świecie kryzys gospodarczy . Polska jako kraj o zacofanej ekonomice i przeludnionej wsi, odczuwała skutki tego kryzysu dużo ostrzej i znacznie dłużej niż inne kraje kapitalistyczne. Kryzys spowodował gwałtowny sadek produkcji przemysłowej, poważne zubożenie wsi, wzrost bezrobocia oraz pogorszenie sytuacji materialnej i warunków życia klasy robotniczej. skutki kryzysu odbiły się na sytuacji szkolnictwa , do szkół zaczęły napływać dzieci z licznych roczników powojennych. W latach 1929-1934 publiczne szkoły powszechne wchłonęły przeszło milionowy przyrost uczniów przy równoczesnym obniżeniu liczby etatów nauczycielskich i zahamowaniu budownictwa szkolnego.
przepełnione szkoły i klasy nie były w stanie pomieścić wszystkich dzieci. Szkół przybywało za mało w stosunku do rosnącej liczby szkół. Na jedną izbę w roku szkolnym 1933/34 przypadało przeciętnie 69 uczniów, a w województwach wschodnich 74.
obniżenie liczby nauczycieli było spowodowane trudnościami finansowymi. Spadek ich liczby w połączeniu z przyrostem ilości uczniów spowodował ze na jednego nauczyciela przypadało 64 uczniów, a w województwach wschodnich nawet 73, w tym na Polesiu - 84. Brak miejsca w szkole powszechnej był często powodem rozpoczęcia nauki w 8 roku życia. katastrofalny stan budżetu szkolnego zmuszał władze do wprowadzenia tzw. zarządzeń oszczędnościowych . Zwiększono więc wydatnie liczbę godzin nauczyciela poszczególnych przedmiotów, ograniczając równocześnie zakres treści programowych, polecono szerzej stosować nauczanie w klasach łączonych, za podstawę przydziału nauczycieli do szkół zaczęto przyjmować nie liczbę dzieci w obwodzie szkolnym, lecz liczbę dzieci faktycznie do szkoły uczęszczających, zwiększono liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela, a braki nauczycieli pełnopłatnych łatano bezpłatnymi praktykantami.
1936/37 sytuacja szkolnictwa uległa powolnej poprawie dzięki ogólnemu poprawieniu położenia gospodarczego kraju oraz wskutek wyraźnego osłabienia tempa przyrostu liczby dzieci w wieku szkolnym.
zjawisko śmiertelności szkolnej - umieraniem dzieci przed zakończaniem nauki.
do głównych przyczyn przerywania nauki w szkole powszechnej należały trudne warunki materialne rodziców (brak obuwia, odzieży, podręczników dla dzieci), zatrudnienie dzieci w gospodarstwach wiejskich (wypasanie bydła, wykopki itp.)i praca zarobkowa w miastach , słabe postępy w nauce uwarunkowane najczęściej trudnym bytowaniem, zły stan zdrowia dzieci, a także znaczna odległość od szkoły, występująca szczególnie na rzadziej zaludnionych terenach wiejskich.
budownictwo szkolne poczyniło w ostatnich latach przedwojennych duży postęp liczba izb lekcyjnych wzrosła o 20% dzięki zwiększonemu udziałowi funduszów samorządowych oraz wysiłkowi

(…)

… rozwojem szkolnictwa zawodowego i szkół dokształcających zawodowych. W planach Obozu Zjednoczenia Narodowego położono pewien nacisk na rozbudowę szkół zawodowych w związku z perspektywnym programem przekształcenia Polski z kraju rolniczego w przemysłowy, co wymagało wykształcenia licznej kadry fachowców różnej specjalności. Organizację szkolnictwa zawodowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 1932…
…. Szkolnictwo powszechne:
Nauka w zakresie szkoły powszechnej jest obowiązkowa;
Obowiązek szkolny trwa dla każdego dziecka 7 lat;
Minister WRiOP może na pewnych obszarach lub w poszczególnych miejscowościach przedłużyć czas trwania obowiązku szkolnego do lat 8; może również skrócić go do lat 6, o ile to będzie konieczne ze względu na warunki organizacji szkolnictwa powszechnego na tym terenie.
Obowiązek szkolny zaczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;
Minister WRiOP może przyśpieszyć lub opóźnić rozpoczęcie obowiązku szkolnego o jeden rok.
Obowiązek szkolny może być odroczony dla dzieci opóźnionych w rozwoju fizycznym lub umysłowym oraz dla tych, które z powodu warunków komunikacyjnych maja utrudniony dostęp do szkół.
Mogą być przyjmowane do publicznych szkół powszechnych, w miarę wolnych miejsc dzieci, które n podlegają jeszcze obowiązkowi szkolnemu, a ukończyły 6 lat, jeśli wykażą odpowiedni rozwój fizyczny i umysłowy.
Czas trwania obowiązku szkolnego dzieci anormalnych określa Minister WRiOP. Dzieci te mogą b yć zwolnione od obowiązku szkolnego, o ile nie ma zorganizowanej dla nich szkoły specjalnej.
Szkoła powszechna ma za zadanie dać…
…) grupę matematyczno-techniczną i 4) grupę przyrodniczą (mineralogia i geologia, chemia, biologia i zoologia, botanika). Programy poszczególnych przedmiotów były opracowywane przez pedagogium, opiniowane przez kuratorium i akceptowane przez Ministerstwo Oświaty..
Pedagogia była bardziej wartościową formą kształcenia nauczycieli, jednak po ich uruchomieniu nie wygasła walka o kształcenie nauczycieli szkół…
… „Życie” oraz nielegalny Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej.
6. Krytyka polityki oświatowej sanacji, ruch nauczycielski.
Krytyka wychowania państwowego jako koncepcja ideologiczna zawiązana jest z praca Władysława Spasowskiego Wyzwolenie człowieka (1933). Poddał krytyce po pierwsze, samą instytucję państwa burżuazyjnego, co godziło w sanacyjną definicje państwa jako dobra wszystkich obywateli…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz