Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4235
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat pt: Referat pt: Referat pt:

Fragment notatki:

Praca składa się z 10 stron poświęconych problematyce udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin, ze złóż w RP. Opracowana została w formie referatu na zajęcia prowadzone przez mgr Hannę Spasowską - Czarny, prowadzącą Publiczne prawo gospodarcze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Notatka zawiera zagadnienia takie jak: kopaliny, starosta, wniosek o udzielenie koncesji, koncesja, Opłata eksploatacyjna. Dodatkowo w notatce znaleźć można informacje takie jak: kopaliny energetyczne, Państwowa służba geologiczna, Organy nadzoru górniczego.

Kopaliny
Rozpoczynając należy wskazać, iż samo pojęcie kopaliny nie jest tak prosto do zdefiniowania. Nasz ustawodawca podaje wskazuje 2 rodzaje kopalin, biorąc pod uwagę enumeratywne wyliczenie jakie kopaliny wchodzą do jakiej grupy. I tak kopalinami podstawowymi są:
Gaz ziemny,
Ropa naftowa i jej naturalne pochodne,
Węgiel brunatny,
Węgiel kamienny i metan z węgla kamiennego,
Kruszce metali szlachetnych,
Rudy metali (z wyjątkiem darniowych rud żelaza)
Metale w stanie rodzimym (łącznie z rudami pierwiastków rzadkich i rozproszonych oraz pierwiastków promieniotwórczych, apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt, gips, anhydryt, piryt, siarkę rodzimą, sole potasowe, potasowe i potasowo - magnezowe, sole strontu, sól kamienna) solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych zaliczonych do kopalin podstawowych
Ponadto sama Rada ministrów w drodze rozporządzenia może zaliczyć kopalinę pospolitą występującą w określonym złożu lub określonej jednostce geologicznej, do kopalin podstawowych biorąc pod uwagę jej rodzaj, ilość lub warunki zalegania.
Kopalinami pospolitymi zaś są te kopaliny, które nie zostały wymienione przez ustawodawcę - czyli pozostałe. Chcąc rozpocząć wydobywanie odpowiedniego rodzaju kopaliny (czy to kopaliny podstawowej czy pospolitej) należy wypełnić wniosek i owy wniosek przedstawić odpowiedniemu organowi upoważnionemu do wydania koncesji. Wniosek taki można pobrać, ze strony.. i wydrukować lub pobrać z właściwego miejsca … Sam wniosek powinien zawierać: (podstawowe elementy wniosku), w przypadku gdy wniosek nie jest kompletny to…. Gdy zaś są rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a wpisanym we wniosku… (samo złożenie tych dokumentów polega na dołączeniu do wniosku dowodów, dokumentów potwierdzających stan faktyczny)
Oznaczenie wnioskodawcy( imię nazwisko, lub nazwę firmy, jego siedzibę firmy lub adres przedsiębiorcy) oczywiście dane te muszą być zgodne z prawdą, gdyż organ koncesyjny sprawdza dokładnie wszystkie dane zawarte we wniosku,
Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
Określenie rodzaju oraz zakresu wykonywanej działalności gospodarczej na którą ma być udzielona koncesja, (wskazanie jakiego rodzaju kopalinę będziemy wydobywać i w jakim zakresie, wielkości)
Określenie prawa wnioskodawcy do terenu, w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana lub prawa o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, (przedstawieni dokumentu na podstawie, którego osoba starająca się o przyznanie koncesji do wydobywania kopaliny ma prawo do terenu, lub przedstawienie zaświadczenia że o takie prawo się ubiega) tzw. użytkowanie górnicze - dowód taki stwierdzający prawo m.in. do nieruchomości gruntowej nie jest potrzebny w przypadku ubiegania się o koncesję do wydobywania złóż węgla brunatnego,


(…)

… dołączyć projekt prac geologicznych
Ponadto wniosek oprócz wymagań wcześniej wymienionych powinien zawierać:
Złoże kopaliny lub jej część, która ma być przedmiotem wydobycia,
Wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
Stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, jak również i środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
Projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego i ich granic…
… powszechnego i ochrony środowiska,
Ponadto koncesja powinna określać cel, zakres, rodzaj i harmonogram prac geologicznych, wymaganą dokładność rozpoznania geologicznego (powierzchnia na podstawie jednej koncesji na którym mają być wykonywane prace nie może przekroczyć 1200 km2)
Oprócz tych wymagań koncesja powinna wyznaczać granice obszaru i terenu górniczego oraz określać zasoby złoża kopaliny…
… zł,
Kopaliny chemiczne - 100 zł,
Kopaliny skalne w tym torfy i rudy darniowe:
W obszarach lądowych - 1000 zł,
W obszarach morskich - 100 zł,
Wody podziemne uznawane za kopaliny:
Wody lecznicze i solanki - 500 zł,
Wody termalne - 200 zł.
Stawka opłaty za działalność polegającą na rozpoznawaniu złóż kopalin oraz łącznie na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin dla poszczególnych kopalin za km2 wynosi…
… w środowisku odpadów określonej grup
Organami właściwymi do ustalania opat są w zakresie działalności prowadzonej bez wymaganej koncesji:
Poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin - starosta,
Bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpadów w górotworze w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin w granicach obszarów morskich RP - minister…
… z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego,
Gdy rzeczywiste wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą granice określonego w koncesji terenu górniczego, organ koncesyjny zmienia decyzję w zakresie granic terenu górniczego,
W uzasadnionych przypadkach (gdy nie zagraża to środowisku) organ koncesyjny może zwolnić ubiegającego się o koncesję na wydobywanie kopalin pospolitych w pewnych wymagań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz