Referat: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 6482
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji - strona 1 Referat: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji - strona 2 Referat: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji - strona 3

Fragment notatki:
...Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych mogą ponosić zarówno podatnicy (osoby fizyczne) prowadzący, jak i nieprowadzący działalność gospodarczą, jeśli popełnią któryś z wyżej wymienionych czynów zabronionych. W przypadku np. niezapłacenia w terminie podatku powstaje z tego tytułu zaległość podatkowa, od której są należne odsetki od zaległości, ale jednocześnie podatnik może być ukarany z k.k.s. za narażenie podatku na uszczuplenie. Wysokość kary będzie zależała od wartości podatku, który był do zapłacenia. Jednak jeśli w takiej sytuacji podatnik (będący sprawcą czynu zabronionego w k.k.s.) zawiadomi sam organ podatkowy o przyczynach opóźnienia w zapłacie podatku i jednocześnie wpłaci zaległość wraz z odsetkami, może uniknąć kary stosując tzw. czynny żal. Nie podlega bowiem zgodnie z art. 16 k.k.s. karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca...


...W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 k.k.s., sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli Kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności....

Uniwersytet Ekonomiczny - Wydział Finansów - Kierunek Doradztwo Podatkowe
Referat:
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
Marzena Szklarska
Kraków 2012
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji zostały uregulowane w Ustawie z dnia 10 września 1999r. (Dz. U. 1999 Nr 83 poz.930) Kodeks Karny Skarbowy.
Do przestępstw i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym zalicza się:● uchylenie się od opodatkowania poprzez nieujawnianie przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nieskładanie deklaracji (art. 54 k.k.s.)● podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej deklaracji lub oświadczeniu (art. 56 k.k.s.)● nieprowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 60 § 1 k.k.s.)● niezawiadomienie urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego lub inny upoważniony podmiot (art. 60 § 3 k.k.s.)● nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 61 § 1 k.k.s., przy czym księga nierzetelna to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym)● wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 61 § 3 k.k.s., przy czym księga wadliwa to księga prowadzona niezgodnie z przepisami prawa)● niewystawianie faktur, rachunków, odmowa ich wydania, dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, niewydanie paragonu fiskalnego (art. 62 § 1 k.k.s.)● nierzetelne wystawianie faktur lub rachunków (art. 62 § 2 k.k.s.)● nieprzechowywanie kopii wystawionych faktur i rachunków bądź dowodu zakupu towarów (art. 62 § 3 k.k.s.)● wyłudzenie, w szczególności zwrotu nadpłaty lub VAT naliczonego (art. 76 § 1 k.k.s.)● niewpłacanie w terminie przez płatnika lub inkasenta pobranego podatku (77 § 1 k.k.s.)● niepobranie podatku przez płatnika albo pobranie go w kwocie niższej od należnej (art. 78 § 1 k.k.s.)● nieskładanie w terminie wymaganej informacji podatkowej organowi podatkowemu (art. 80 § 1 k.k.s.)● nieskładanie przez płatnika w terminie wymaganej informacji po

(…)

… do niej uzasadnienie przyczyn korekty i w całości zapłaci, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie (art. 16a k.k.s.). Ponadto k.k.s. wskazuje, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada jak sprawca podatnik, oraz ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz