Referat - Państwa rozwijające się - Prawo międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Państwa rozwijające się - Prawo międzynarodowe - strona 1 Referat - Państwa rozwijające się - Prawo międzynarodowe - strona 2 Referat - Państwa rozwijające się - Prawo międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

Daria Durys gr. 1 POJĘCIE „PAŃSTWO ROZWIJAJĄCE SIĘ" W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Na podstawie:
W. Forysiński, Pojęcie „państwo rozwijające się" w świetle prawa międzynarodowego, w „Sprawy Międzynarodowe" 1981, nr 1
NAZEWNICTWO:
Do roku 1956 w dokumentach ONZ występowało określenie „kraje gospodarczo zacofane". Po raz pierwszy o pomocy dla tych krajów mówią dokumenty III sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1948r. (zwłaszcza Program pomocy technicznej dla krajów zacofanych). Jednak już rok później na IV sesji Zgromadzenia Ogólnego w Rozszerzonym programie pomocy technicznej używane są zamiennie terminy „kraje gospodarczo zacofane" i „kraje mniej rozwinięte". Na XVI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1961r., wezwano wszystkie państwa członkowskie do podjęcia wysiłków zmierzających do przyspieszenia rozwoju poszczególnych krajów - użyto terminów: „kraje mniej rozwinięte" i „kraje rozwijające się". Od roku 1963, od XVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ używane jest jedynie pojęcie „kraje rozwijające się".
B.M. Nicolescu proponował określenie „kraje o niskim dochodzie", gdyż uważał niski dochód za cechę dla nich charakterystyczną. G. Myrdal natomiast twierdzi, że termin „kraje rozwijające się" jest niezręczną formułą grzecznościową, świadczy o wypaczeniach w naukowym ujmowaniu problematyki krajów mało rozwiniętych.
POTRZEBA KLASYFIKACJI:
Przynależność do grupy państw rozwijających się nie jest uregulowana żadną normą prawa międzynarodowego. Mimo to, w praktycznej działalności organizacji międzynarodowych istnieje potrzeba ustalenia konkretnych kryteriów klasyfikacji. Decyduje o tym m.in. fakt, iż niektóre akty i umowy międzynarodowe przyznają szczególne uprawnienia państwom rozwijającym się. Państwa te otrzymują pomoc od takich organizacji jak UNESCO, FAO czy UNIDO, jednakże dokumenty tych organizacji udzielają pomocy państwom rozwijającym się nie precyzując o jakie kraje chodzi. Potrzeba klasyfikacji najbardziej zauważalna jest w sytuacji gdy pewne uprawnienia przysługują nie wszystkim, lecz tylko wybranym krajom. UZNANIE PAŃSTWA ZA ROZWIJAJĄCE SIĘ:
Aby państwo zostało uznane za rozwijające się musi ono być uznane za takie na arenie międzynarodowej. Aby tak się stało, powinno spełniać pewne warunki gospodarczo-socjalne. Nie ma ustalonego systemu uznania międzynarodowego, każde państwo dokonuje tego w zakresie własnych kompetencji. Dokonuje tego w sposób wyraźny (przez oświadczenie to drugiemu państwu) lub milcząco (z jego zachowania wynika wola uznania). Jest to teoria deklaratoryjna uznania. Według teorii konstytutywnej, państwo może - na mocy swego prawa - uznać się za rozwijające. Istnieje teoria, że wspomniane wyżej teorie nie są sprzeczne. W jej świetle uznanie się państwa za „rozwijające się" rodzi skutki prawne dopiero po uznaniu tego samookreślenia przez inne państwa.

(…)

…"
Zasada samowyboru państw rozwijających się jest podstawową zasadą w systemie ogólnych preferencji. Jej potwierdzenie można znaleźć w dokumentach Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ. Nie wystarczy ono do uznania państwa za rozwijające się (takiego samouznania dokonały m.in. Hiszpania, Portugali, Grecja i Turcja - aby uzyskać korzyści handlowe - jednak nie są uważane za kraje „rozwijające się).
2. Poparcie…
… które są automatycznie włączane do grona państw rozwijających się. ZAKOŃCZENIE:
Ostatecznie wg artykułu Forysińskiego państwo rozwijające się to takie, które zostało uznane za rozwijające się na podstawie materialnych i formalnych przesłanek takiego uznania. Przyjęcie tej definicji ułatwiłoby rozstrzygnięcie kwestii, które państwa mogą być uznane za rozwijające się, co z kolei jest istotne dla teorii prawa
… uważa, że taka klasyfikacja nie może być oparta na tylko jednym wskaźniku i konieczne jest wprowadzenie zespołu wskaźników odnoszące się do najważniejszych cech gospodarczych i społecznych państw.
b) Teorie określające zespoły ogólnych kryteriów: R. Hartshorne zaproponował trzy „parametry rozwoju":
1. Przeciętny poziom dochodu narodowego na jednego mieszkańca
2. Udział produkcji rolnej w produkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz