referat- Możliwości pozyskania środków z funduszy pochodzących z UE przeznaczonych na: budowę dróg i rozwój infrastruktury drogowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
referat- Możliwości pozyskania środków z funduszy pochodzących z UE przeznaczonych na: budowę dróg i rozwój infrastruktury drogowej - strona 1 referat- Możliwości pozyskania środków z funduszy pochodzących z UE przeznaczonych na: budowę dróg i rozwój infrastruktury drogowej - strona 2 referat- Możliwości pozyskania środków z funduszy pochodzących z UE przeznaczonych na: budowę dróg i rozwój infrastruktury drogowej - strona 3

Fragment notatki:

18-stronicowa notatka z przedmiotu finanse UE, który prowadzi mgr inż. Leszek Szczupak. Temat referatu to : Możliwości pozyskania środków z funduszy pochodzących z UE przeznaczonych na: budowę dróg i rozwój infrastruktury drogowej. W treści referatu można znaleźć takie zagadnienia jak: Program Infrastruktura i Środowisko, autostrady, komunikacja między największymi ośrodkami miejskimi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, Indykatywne Plany Inwestycyjne, jednostki samorządu terytorialnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - legislacja krajowa część ogólna, PR OW, odnowa i rozwój wsi, modernizacja gospodarstw rolnych, beneficjenci, Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, warunki przyznania pomocy, forma pomocy, płatność ostateczna, budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej, kwoty refundacji. Ponadto w treści notatki następujące pojęcia i tematy: koszty kwalifikowalne, sposoby przyznawania pomocy, wypłata pieniędzy, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów, Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 kwietnia 2008 r. (poz. 480), kryteria oceny punktowej operacji, działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych.

Możliwości pozyskania środków z funduszy pochodzących z UE przeznaczonych na: budowę dróg i rozwój infrastruktury drogowej
1.Wstęp
Transport to obszar, który w latach 2007-2013 uzyska największe wsparcie z unijnych środków. Na ten cel skierowane zostanie ponad 19 mld euro z Programu Infrastruktura i Środowisko, 1,2 mld euro z Programu Rozwój Polski Wschodniej i 3,7 mld euro z regionalnych programów operacyjnych. Łącznie - 23,9 mld euro. Znaczna część tej kwoty zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe.
Usprawniona ma być komunikacja między największymi ośrodkami miejskimi, określanymi jako lokomotywy wzrostu i w ten sposób stworzyć dogodne warunki do lokalizacji nowych inwestycji w naszych regionach. Będzie temu służyć - finansowana z programu Infrastruktura i Środowisko - budowa autostrad, dróg ekspresowych i krajowych.
Jednocześnie potrzebna jest infrastruktura spajającą główne, międzyregionalne i międzynarodowe szlaki komunikacyjne z drogami niższego szczebla. To niezbędne, by poprawić komunikację w relacjach miasto i jego okolice. Dlatego tak ważne będzie wsparcie dla budowy i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Tego rodzaju inwestycje będą finansowane w ramach programów regionalnych, przygotowywanych i zarządzanych przez samorządy województw.
Na realizację 16 regionalnych programów operacyjnych przeznaczone zostało blisko 16 mld euro. Z przeprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego analizy wynika, że na realizację inwestycji drogowych regiony zamierzają przeznaczyć ok. 2,65 mld euro. Większość samorządów planuje działania dotyczące:
budowy, modernizacji i remontów dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową,
budowy, modernizacji i remontów węzłów, skrzyżowań, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, obwodnic miast wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
tworzenia infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska itp.

(…)

… - w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna;
każdy ze wspólników spełnia warunki wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 oraz w § 3 pkt 2 - w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa; wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości…
…, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 10 tys. zł, lub kosztów, o których mowa w § 9 ust. 5 - w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu
- zwanych dalej "kosztami kwalifikowalnymi".
Pomoc nie obejmuje kosztów: 1) nabycia nieruchomości;
2) podatku od towarów i usług (VAT);
3) nabycia używanego sprzętu komputerowego.
ILE
Refundacji podlegają…
… - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;
budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli…
… zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów…
… kryteriów:
1) jeżeli podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w
przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie:
a) nie więcej niż 75% średniej krajowej - 2 punkty,
b) powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej - 1 punkt,
c) powyżej średniej krajowej - 0…
… wojewódzkiemu zarządowi melioracji i urządzeń wodnych.
NA CO
Pomoc jest przyznawana na operację: 1) spełniającą wymagania określone w Programie;
2) zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem;
3) niefinansowaną z udziałem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz