Referat - globalizacja rynku usług

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - globalizacja rynku usług - strona 1 Referat - globalizacja rynku usług - strona 2 Referat - globalizacja rynku usług - strona 3

Fragment notatki:

GLOBALIZACJA RYNKU USŁUG
1. Podstawowe pojęcia
Poniższe rozważania są próbą identyfikacji i oceny globalizacji rynku usług. Tego rodzaju analiza ma odniesienie z jednej strony do wielowymiarowego procesu, jakim jest globalizacja, a z drugiej strony - do rynku specyficznych dóbr, a zarazem produktów i towarów, jakimi są usługi rynkowe. Rozważania koncentrują się bowiem na usługach, jako przedmiocie obrotu rynkowego.
Próby definiowania globalizacji od czasu pamiętnego artykułu Levitta z 1983 r. (odnoszącego się właśnie do globalizacji rynków) - są liczne i różnorodne. Warto tu niektóre przytoczyć. Jedną z nich podaje Encyclopaedia Britannica, akcentując kulturowe skutki dyfuzji informacji i dóbr materialnych w skali globalnej. Określa ona globalizację jako „proces, dzięki któremu doświadczenia codziennego życia wyrażające się w rozprzestrzenianiu towarów i idei, prowadzą do ujednolicenia przejawów kultury na świecie”. Odmienne - obszerniejsze sformułowanie zawiera multimedialna encyklopedia „Encarta”. Podkreśla ona znaczenie postępu technicznego w telekomunikacji i transporcie dla intensyfikacji powiązań między wydarzeniami w różnych częściach świata i wynikające stąd skutki społeczne. Do skutków tych zalicza powstanie i rozbudowę ogólnoświatowych struktur instytucjonalnych, politycznych i gospodarczych. Globalizacja bowiem, jest według niej, „ogólnym określeniem pojawiania się społeczności globalnej, w której wydarzenia ekonomiczne, polityczne, środowiskowe i kulturalne w jednej części świata stają się szybko istotne dla ludzi w innej jego części. Globalizacja jest wynikiem postępów w łączności, transporcie, i technikach informacyjnych. Ukazuje ona rosnące w skali światowej powiązania ekonomiczne, polityczne, techniczne, i kulturalne między jednostkami, społecznościami, firmami i rządami”. Globalizacja „pociąga za sobą wzrost korporacji wielonarodowych (firm prowadzących działalność lub inwestujących w wielu krajach) i korporacji transnarodowych (firm traktujących siebie jako funkcjonujące na rynku globalnym)”. W tej fazie globalizacji coraz ważniejszą rolę odgrywają instytucje międzynarodowe, nadzorujące światowy handel i finanse.
Natomiast wspomniany wyżej Theodore Levitt, już w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, istotę globalizacji widział w zastępowaniu korporacji wielonarodowych oferujących zróżnicowane produkty na poszczególnych rynkach narodowych, przez korporacje globalne oferujące powszechnie tańsze produkty zuniformizowane, w tak ujednolicony sposób, jakby świat lub przynajmniej rozległe jego regiony stanowiły całość. Już wtedy za nieaktualne uważał on sytuacje, w których możliwe byłyby korzyści wynikające z wyższych cen, marż i zysków zagranicznych. Również (nie bez przesady) jako nieaktualną traktował możliwość sprzedaży przestarzałych albo zubożonych modeli wyrobów na rynkach krajów słabiej rozwiniętych. Przyczyn tej zmienionej sytuacji upatrywał w postępie technicznym - szczególnie w dziedzinie łączności i transportu oraz wynikających stąd ułatwieniach w podróżowaniu

(…)

… ich zbywania/nabywania
W międzynarodowym obrocie usługami nie występują transakcje ani umowy kupna/sprzedaży - lecz umowy specyficzne dla usług (to jest umowy: zlecenia, spedycji, przewozu, składu, przechowania, agencji, komisu, rachunku bankowego, a ponadto umowy nienazwane). Zbieżność miejsca i czasu produkcji i konsumpcji (logistyczna reguła just-in-time była zawsze charakterystyczna dla rynku usług…
… informacji, SSC, BPO) sprzyja procesom globalizacji. Równocześnie zaś umiędzynarodowienie firm świadczących tego rodzaju usługi podnosi ich efektywność i konkurencyjność. Umiędzynarodowienie to dokonuje się zarówno na płaszczyźnie wymiany towarowej produktów usługowych, jak i w formie przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Do specyficznych cech usług zaliczane są ich „nieuchwytność, nietrwałość…
… na terytorium kraju odbiorcy (przypadek IV według GATS/WTO). Występuje transfer kapitału do kraju odbiorcy (konsumenta) w formie inwestycji bezpośrednich w majątek tworzący potencjał usługowy (zdolność usługową). Szczególnego znaczenia nabierają w związku z tym transfery rzeczowych i finansowych czynników produkcji, obrót zasobami kapitałowymi i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Współudział odbiorcy…
… statystycznych dotyczących sektorowej struktury gospodarki światowej, można dostrzec, że również w zasobach (a także przepływach) bezpośrednich inwestycji zagranicznych udział usług był w ostatnich latach znacznie wyższy od ich udziału w obrotach handlowych (w rachunku bieżącym bilansu płatniczego). W kategorii krajów rozwiniętych przekraczał bowiem 60%, zaś w skali świata zbliżał się do tej granicy wykazując…
….
Z przytoczonych danych statystycznych wynika, że procesy globalizacji w sektorze usług przejawiają się przede wszystkim w światowych zasobach i strumieniach bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nie zaś w obrotach rynkowych usług, które wprawdzie narastają, ale tylko wprost proporcjonalnie do wartości dodanej (PKB) wytworzonej w sektorze usług. Wyjaśnienia tych rozbieżności należy poszukiwać w specyficznych…
… indywidualizacji jest zmniejszenie efektów skali i korzyści z procesu uczenia się. Bariery indywidualizacji mogą być w niektórych przypadkach obniżane przez aktywne oddziaływanie dostawcy (zwłaszcza korporacji transnarodowych) na odbiorcę. Próby kształtowania lub narzucania standardów globalnych - prowadzą niekiedy do uniformizacji (w kategoriach teorii informacji oznacza to wzrost entropii).
Relatywnie wysoki…
… on dawcom franchisingu (macierzystym korporacjom transnarodowym) przerzucenie części ryzyka na lokalnych biorców. Jest to jeden z głównych motywów tworzenia sieci franchisingowych o międzynarodowym zasięgu.
Źródło: opracowanie własne.
W analizowaniu procesów globalizacji w społeczeństwach informacyjnych wielkie znaczenie ma precyzyjne definiowanie usług i ich odróżnienie od wyrobów. Może to sprawiać…
…, heterogeniczność, wysoka pracochłonność, zmienność popytu i uczestnictwo odbiorcy w procesie świadczenia”. Przytoczony „katalog” cech można skutecznie kwestionować. Niektóre z nich odnoszą się do sektora usług, niekoniecznie jednak do konkretnego produktu usługowego. Tak jest na przykład z heterogenicznością (sektor drugi - przetwórstwa przemysłowego jest również heterogeniczny). Inne stosują się zarówno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz