rada - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rada - omówienie  - strona 1 rada - omówienie  - strona 2 rada - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

INSTYTUCJE UE
31.10.2012
RADA
GENEZA POWSTANIA
Początki powstania - lata 50'te XX wieku;
1951 & 1957 → w ramach trzech Wspólnot → EWWiS, EWG→WE, EWEA powstają Rady pod nazwami: „Specjalna Rada Ministrów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali” (EWWiS);
„Rada Wspólnoty Europejskiej” (EWG→WE);
Rada Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA - Euroatom);
Rady stanowiły główne instytucje skupiające interesy narodowe państw członkowskich w ramach poszczególnych Wspólnot;
Powołanie tych gremiów (poszczególnych Rad) było konsekwencją początkowego nadania procesowi integracji charakteru międzyrządowego;
1967 → Traktat o fuzji (wejście w życie) → jedna Rada Ministrów jako organ trzech Wspólnot Europejskich;
Pierwsza Rada Ministrów składała się z ministrów spraw zagranicznych (charakter spotkań coraz częściej wymagał, aby w skład Rady wchodzili przedstawiciele również innych resortów);
Rekordowa formacja Rady występowała w 1995 roku (20 konfiguracji) → poszerzanie się formacji było wynikiem coraz bardziej intensywnej integracji UE;
1987 → JAE → zwiększa liczbę obszarów, w których można było głosować większością kwalifikowaną, wprowadza procedurę współpracy;
1993 → Traktat z Maastricht → zmiana nazwy na Rada Unii Europejskiej, zyskuje nowe uprawnienia dotyczące przyjmowania nowych środków w wielu obszarach m.in. w → w zakresie kontroli przestrzegania zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, realizacji swobody przepływu kapitału, funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, polityki społecznej, edukacyjnej, w zakresie współpracy zawierania umów międzynarodowych, wprowadza procedurę współdecydowania (swoboda przepływu pracowników, swoboda podejmowania działalności gospodarczej, harmonizacji prawa w zakresie wspólnego rynku, edukacji, szkoleń zawodowych…);
1997 → Traktat Amsterdamski → umocnił uprawnienia do decydowania w zakresie wzmocnionej współpracy, walki z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę religię itp., harmonizacji prawa w zakresie wspólnego rynku, współpracy celnej, polityki socjalnej, ochrony środowiska, zawierania umów międzynarodowych…);
PODSTAWA PRAWNA
Art.13 TUE;
Art.16 TUE;
Art. 237-243 TFUE;
Regulamin wewnętrzny Rady - Dz. Urz. UE 2009 L325/35 z dnia 1 grudnia 2009 roku.
SKŁAD I STATUT CZŁONKÓW
„W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu” (art. 16 ust. 2 TUE);


(…)

…);
Kreacyjną (samodzielnie);
Kontrolną (samodzielnie);
Międzynarodową (samodzielnie);
PRAWODAWCZA:
W ramach zwykłej procedury prawodawczej Rada wraz z PE tworzy prawo;
Wyjątkami są takie obszary, w których Rada sama ma możliwość tworzenia prawa (np. wspólna taryfa celna - art. 31 TFUE, uznanie pomocy publicznej zgodnej z rynkiem wewnętrznym - art. 108 ust. 2 akapit 3 TFUE);
Występują również takie obszary…
…:
Przestrzeganie zasad wolności, demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności (art. 7 TUE);
Kontrola nadmiernego deficytu budżetowego w państwie członkowskim (art. 126 TFUE);
Legalizacja pomocy publicznej udzielonej przez państwo (art. 108 ust. 2 akapit trzeci TFUE);
Prawo wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa unijnego (art. 263 TFUE);
MIĘDZYNARODOWA:
Ma uprawnienia do zawierania w imieniu…
… się w roku poprzedzającym rok (6), do którego procedura się odnosi
Komisja (1) wykonuje budżet roczny, za który jest odpowiedzialna, w ramach zarządzania centralnego (około 20% budżetu) albo w ramach zarządzania wspólnego z państwami członkowskimi (około 80%).
Trybunał Obrachunkowy (1) dokonuje kontroli wykonania rocznego budżetu za poprzedni rok i publikuje swoje sprawozdanie roczne (2).
Rada (3) rozpatruje uwagi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz