Rada Ministrów - członkowie i zakres działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Ministrów - członkowie i zakres działania - strona 1 Rada Ministrów - członkowie i zakres działania - strona 2 Rada Ministrów - członkowie i zakres działania - strona 3

Fragment notatki:

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW I JEJ CZŁONKOWIE Kompetencje RM Rada Ministrów kieruje administracja rządową, prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną. Rada Ministrów posiada kompetencje w sferze legislacji:
prawo inicjatywy ustawodawczej
wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień
podejmowanie uchwał w celu wykonania swoich konstytucyjnych uprawnień
Do Rady należą sprawy polityki państwa , niezastrzeżone dla innych organów państwowych czy samorządu terytorialnego. Konstytucja ustala zasadę domniemania kompetencji Rady Ministrów w zakresie polityki państwa. Rada koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, zapewnia wykonanie ustaw, uchwala projekt budżetu, kieruje wykonaniem budżetu,
zapewnia bezpieczeństwo zewnętrze i wewnętrzne oraz porządek publiczny, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków międzynarodowych, zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji,
zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju
Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca RM w drodze rozporządzenia. Inaczej mówiąc do Rady należy:
Nadawanie kierunków działania administracji rządowej. Koordynacja międzyresortowa administracji rządowej
Decydowanie w sprawach szczególnej wagi
Rada przedstawia Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu w ciągu 5 mies. od zakończenia roku budżetowego, sejm podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium.
Posiedzenia Rady Ministrów Posiedzenia zwołuje Prezes, on też ustala ich porządek oraz im przewodniczy. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent może zwołać Radę Gabinetową - RM obradująca pod przewodnictwem prezydenta, ma charakter konsultacyjny, nie posiada kompetencji RM. O uzasadnieniu jej zwołania decyduje prezydent.
Przygotowania i obsługa posiedzeń należą do sekretarza - przyjmuje od wnioskodawców projekty dokumentów i przekazuje je RM, przygotowuje dokumenty rozpatrywane przez RM i przedkłada je do podpisu Prezesowi RM. Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne. Rada informuje opinię publiczną o przedmiocie posiedzenia i podjętych rozstrzygnięciach.
Członkowie RM Członkowie ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność całego Rządu oraz odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji. Jest to odpowiedzialność parlamentarna/polityczna. Konsekwencją może być wotum nieufności.
Członek realizuje politykę ustaloną przez Rząd, w tym celu:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz