Rachunkowść wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4242
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowść wykłady - strona 1 Rachunkowść wykłady - strona 2 Rachunkowść wykłady - strona 3

Fragment notatki:...Model rachunkowości A=P (KW+ZB)
W ujęciu dynamicznym A=KW [(Przychody – koszty + zysk nadzwyczajny – strata nadzwyczajna – Podatki) + dopłaty do kapitału – wycofany kapitał] + Zobowiązania...

...Pomiar wielkości ekonomicznej – zasada memoriału
Ogólne równanie – to bilans, to co w skutek działalności gospodarczej, to rachunek zysków i strat.
Przykłady: Dopłata do kapitału: wniesienie aportu, emisja akcji, dopłata przez dotychczasowych właścicieli
Przychody: dotacje
Wycofanie kapitału: wycofanie się wspólnika, wypłata dywidend...

...Podstawowe grupy informacyjne niezbędnego przeprowadzenia kalkulacji sprawozdawczej:
1. Dane o kosztach o okresie sprawozdawczym w przekroju pozycji kalkulacyjnych
2. Raport z produkcji o ilości produktów zakończony oraz wielkości produkcji niezakończonej i jej stopniu zaawansowania.
3. Informacje dotyczące sposobu organizacji produkcji (wydanie materiałów do produkcji)
4. Założenia polityki rachunkowości odnośnie zasad wyceny produkcji w toku i zasad ustalania kosztu wytworzenia...

...Kalkulacja podziałowa prosta. Celem jest ustalenie wartości produkcji niezakończonej oraz przeciętnego kosztu wytworzenia jednostki produktu (produkcja jednorodna)...

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I RACHUNEK KOSZTÓW
WYKŁAD NR 1
29/02/2012
Rachunkowość: 3 części FINANSOWA
ZARZĄDCZA
PODATKOWA
(przeszłość)
(przyszłość, podejmowanie decyzji - alokacja zasobów, skutki podejmowania decyzji, potrzeby kierownictwa, managerów)

Baza to rachunek kosztów
(rozliczanie zobowiązań podatkowych)
Rachunek kosztów - identyfikacja, dokumentacja, analiza informacji o kosztach. ↓ ↓
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Cele sprawozdawcze, obligatoryjne: wycena zapasów, ustalenie wyniku finansowego
Cele informacyjne: zarządzanie, planowanie, kontrola
Model rachunkowości A=P (KW+ZB)
W ujęciu dynamicznym A=KW [(Przychody - koszty + zysk nadzwyczajny - strata nadzwyczajna - Podatki) + dopłaty do kapitału - wycofany kapitał] + Zobowiązania
Pomiar wielkości ekonomicznej - zasada memoriału
Ogólne równanie - to bilans, to co w skutek działalności gospodarczej, to rachunek zysków i strat.
Przykłady:
Dopłata do kapitału: wniesienie aportu, emisja akcji, dopłata przez dotychczasowych właścicieli
Przychody: dotacje
Wycofanie kapitału: wycofanie się wspólnika, wypłata dywidend
3 sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym
KOSZTY I
WYDATKI
zużycie  
Wydatek, który nie jest kosztem:
miernik pieniężny
 
wypłata dywident
efekt użyteczny
 
zapłata podatku dochodowego
przypisane do okresu
 
udzielenie pożyczki  
spłata zaciągniętej pożyczki, kredytu (bez odsetek,w formie kapitałowej)
W≠K
Zakup materiałów za gotówkę to koszt, a jak zużyjemy materiały to wydatek!!
WPŁYWY
I
PRZYCHODY
Wpływy które nie są przychodami:
 
Dopływy gotówki w każdej formie
otrzymanie kredytu
 
emisja akcji
 
Przychody
Koszty
Ze sprzedaży (produktów towarów, materiałów)
Koszty podstawowej i zasadniczej działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
KLASYFIKACJA KOSZTÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚĆI OPERACYJNEJ
Kryterium:
Rodzaj kosztów:
1) Rodzaj zużytych zasobów
Amortyzacja (koszt zużycia środków trwałych)
Zużycie materiałów i energii (wszelkie)


(…)

…-przedmiotowym, tzw. kalkulacyjnym
Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym jednocześnie
Wybór wariantu zależy od jednostki i powinien być dostosowany do potrzeb informacyjnych. Jednostka może sporządzać RZiS w wariancie kalkulacyjnym lub w wariancie porównawczym. Sprawozdawczy RZiS uwzględnia następujące podstawowe, nadrzędne zasady rachunkowości: zasada memoriałowa, zasada współmierności, zasada…

Amortyzacja (koszt zużycia środków trwałych)
Zużycie materiałów i energii (wszelkie)
Usługi obce (koszty świadczeń wykonywanych przez obce podmioty (netto))
Podatki i opłaty (podatek od środków transportu, podatek od wieczystego użytkowania gruntu)
Wynagrodzenia (brutto)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ryczałt za odzież, AC, OC)
2) Miejsce powstania…
… × ilość sprzedanych produktów)
= Marża brutto
- Koszty stałe
= Zysk (strata)
kzw - koszt zmienny wytworzenia, służy do wyceny zapasów produktów
koszty produktu - koszty zmienne wytwarzania, biorą udział w wycenie produktów
koszty okresu - koszty stałe i koszty zmienne sprzedaży, ogólne: koszty zarządu i sprzedaży
Model progu rentowności:
Analiza punktów krytycznych
Analiza CVP (cost (koszt) - volume…
… się, dlatego sprzedaż = produkcja
Podstawą analizy jest twierdzenie, że przychody ze sprzedaży mają pokryć koszty stałe, koszty zmienne i pozwolić na wygenerowanie zysku.
[j] Punkt krytyczny sprzedaży
[zł] [zł]
Wskaźnik marży brutto :
lub Jaka część PzS może być przeznaczona na pokrycie KS i wygospodarowanie zysku.
Marża brutto: Punkt krytyczny zysku
[j] → oznacza takie rozmiary działalności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz