Rachunkowość - Zasady po wejściu Polski do UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - Zasady po wejściu Polski do UE - strona 1 Rachunkowość - Zasady po wejściu Polski do UE - strona 2 Rachunkowość - Zasady po wejściu Polski do UE - strona 3

Fragment notatki:

Literatura
!!!! Kazimierz Sawicki Podstawy rachunkowości wyd. PWE Warszawa , wyd. po 2005 roku
Rachunkowość - zasady prowadzenia po wejściu do UE Teresa Kiziukiewicz, I tom wyd. Expert Wrocław
Barbara Gierusz Podrecznik samodzielnej nauki księgowania wyd. ODDK Gdańsk
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591
Nowela 2002r. Nr 76, poz. 694
Z późniejszymi zmianami
XIV wiek Luck Paccioli jakiś mnich wymyślił
Rachunkowość obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, występujące w jednostce gospodarczej oraz śroki biorące w nich udział, a także konsekwencje zachodzących zmian. Przeprowadza więc badania nad zasobami majątku rzeczowego, finansowego, kosztami i przychodami oraz wynikami działalności
Rachunkowość jest to elastyczny, zdeterminowany metodą bilansową - a zorientowany na potrzeby racjonalnego zarządzania i rozrachunku odpowiedzialności - system informacyjno - kontrolny, który przedmiotem są identyfikacja, pomiar, analiza zjawisk gospodarczych i komunikowanie o tych zjawiskach oraz występujące między nimi relacje, w zakresie całokształtu wymiernej wartościowo działalności podmiotu - w powiązaniu z otoczeniem - procesów obejmujących powstawanie, przepływ i podział wartości materialnych oraz wynikające stąd rozrachunki z innymi podmiotami gospodarczymi.
Nadrzędnym celem rachunkowości jest opracowanie informacji związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością
Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym nadzoru również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą.
Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej.
Rachunkowość musi się charakteryzować następującymi cechami: Wyra zenie wszystkich procesów i operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym,
Dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie na podstawie dokumentów, potwierdzających wystąpienie operacji gospodarczej.
Stosowanie do zapisów bieżących specyficznych urządzeń księgowych (konta)
Realizacja zasady podwójnego zapisu
Zachowanie ciągłości ewidencji księgowej
Systematyczne przeprowadzanie inwentaryzacji
Funkcje Rachunkowości: Sprawozdawcza - przejawia się w okresowym sporządzaniu sprawozdań finansowych obrazujących całokształt działalności jednostki za określony czas,
Kontrolna - przejawia się w umożliwieniu dokonywania kontroli wykonania planów np. kosztów, zakupów, sprzedaży itp. Pozwala także na kontrolę merytoryczną zapisów księgowych


(…)

… wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ja koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego raku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Rachunkowość jednostki obejmuje:
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
Prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
Sporządzenie sprawozdań finansowych
Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
Poddanie badaniu i ogłodzenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą
Określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić…
… wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki
Najważniejsze zasady rachunkowości:
Podmiotowości
Periodyzacji
Kontynuacji działania
Memoriałowa
Współmierności kosztów i przychodów
Ostrożności
Ciągłości stosowanych metod rachunkowości
Istotności bilansowa kosztu historycznego
W niektórych publikacjach mówi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz