podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład - strona 1 podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład - strona 2 podstawowe zagadnienia rachunkowości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI
Rachunkowość to system przedstawiania, w mierniku pieniężnym, sytuacji majątkowej jednostek gospodarczych, to ujęcie zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w uporządkowany sposób, za pomocą specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych i technicznych, dzięki czemu uzyskuje się sformalizowany, wewnętrznie spójny i zbilansowany obraz działalności gospodarczej o uniwersalnym charakterze. Rachunkowość to dyscyplina naukowa, tworząca „teorie kwantytatywnego opisu informacji, charakteryzujących działalność gospodarczą jednostek wydzielonych majątkowo i organizacyjnie; teorie rachunkowości służą modelowaniu działalności gospodarczej w celach poznawczych, podporządkowanych zasadniczo problemom zarządzania tą działalnością.” Rachunkowość jako dyscyplina praktyczna obejmuje rachunkowość społeczną, zarządczą i finansową, zajmująca się gromadzeniem, wycenianiem, klasyfikacją, dokonywaniem zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych, niezbędnych rozliczeń i agregacji danych w celu sporządzania sprawozdań finansowych (bilanse, rachunki wyników, sprawozdania z przepływów pieniężnych), przedstawiających zupełny, wiarygodny i sprawdzalny obraz sytuacji majątkowej, finansowej i dochodowej jednostki gospodarczej. Rachunkowość obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze, występujące w jednostce gospodarczej oraz środki biorące w nich udział, a także konsekwencje zachodzących zmian; przeprowadza więc badania nad zasobami majątku rzeczowego, finansowego, kosztami i przychodami oraz wynikami działalności.
CECHY I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI
Nadrzędnym celem rachunkowości jest opracowanie informacji związanych z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością. Aby cel ten został osiągnięty rachunkowość musi się charakteryzować następującymi cechami: wartościowe opisywanie działalności gospodarczej, stosowanie metody bilansowej i zasady podwójnego zapisu,
wykorzystywanie urządzenia ewidencyjnego, tzw. konta, obowiązek udokumentowania zapisów, weryfikacja zapisów (inwentaryzacja), przestrzeganie zasady ciągłości.
Główną funkcją rachunkowości w prowadzeniu działalności gospodarczej jest funkcja informacyjna. Rachunkowość dostarcza informacji:
odbiorcom zewnętrznym: urzędom statystycznym, władzom centralnym i lokalnym, urzędom skarbowym, bankom, kontrahentom, akcjonariuszom; przy czym sposób wykorzystywania informacji zależy od ich użytkownika, a więc mogą one być podstawą opracowań makrogospodarczych - dochód narodowy, produkt globalny, naliczenia obciążeń podatkowych, udzielenia kredytów, wniesienia udziałów;

(…)

… Standardów Rachunkowości oraz Rada Unii Europejskiej. W celu uzyskania prawdziwego i wiarygodnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej konieczne jest: prowadzenie bieżącej rejestracji operacji gospodarczych w sposób gwarantujący rzetelne, prawidłowe i kompletne ich ujęcie, dokonywanie zapisów w porządku chronologicznym (wg dat) i systematycznym (wg kont bilansowych i wynikowych), udokumentowanie zapisów…
… być dostosowane do potrzeb odbiorcy.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Istotną rolę w rachunkowości odgrywają reguły jej prowadzenia - zasady rachunkowości gwarantujące wiarygodność i użyteczność dostarczanych informacji oraz sprawne ich uzyskiwanie. Ponieważ rola, znaczenie i zasięg rachunkowości finansowej wzrastają wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i przepływami kapitału, także w skali międzynarodowej, opracowano (i poddaje się ciągłemu doskonaleniu) standardy krajowe i międzynarodowe w zakresie odzwierciedlania przez rachunkowość finansową problemów, które towarzyszą wewnętrznej i zewnętrznej ekspansji jednostki gospodarczej. Unifikacja zasad wyceny zjawisk gospodarczych, prezentacji informacji sprawozdawczych oraz ich weryfikacji przez niezawisłych biegłych księgowych (audytorów), służy przede wszystkim ochronie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz