Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów - komplet wykładów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 4452
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów - komplet wykładów - strona 1 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów - komplet wykładów - strona 2 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów - komplet wykładów - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie, jak: klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej, rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności, próg rentowności wieloasortymentowej, wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w decyzjach krótkoterminowych.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: wieloszczeblowy i wieloblokowy rachunek zysków i strat, sprawozdawczy system rachunku kosztów, kalkulacja kosztów, wariant kalkulacyjny, rachunek kosztów działań jako metody kalkulacji (ABC,RKD) oraz ceny a koszty.


RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I RACHUNEK KOSZTÓW
WYKŁAD NR 1
29/02/2012
Rachunkowość: 3 części FINANSOWA
ZARZĄDCZA
PODATKOWA
(przeszłość)
(przyszłość, podejmowanie decyzji - alokacja zasobów, skutki podejmowania decyzji, potrzeby kierownictwa, managerów)

Baza to rachunek kosztów
(rozliczanie zobowiązań podatkowych)
Rachunek kosztów - identyfikacja, dokumentacja, analiza informacji o kosztach. ↓ ↓
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Cele sprawozdawcze, obligatoryjne: wycena zapasów, ustalenie wyniku finansowego
Cele informacyjne: zarządzanie, planowanie, kontrola
Model rachunkowości A=P (KW+ZB)
W ujęciu dynamicznym A=KW [(Przychody - koszty + zysk nadzwyczajny - strata nadzwyczajna - Podatki) + dopłaty do kapitału - wycofany kapitał] + Zobowiązania
Pomiar wielkości ekonomicznej - zasada memoriału
Ogólne równanie - to bilans, to co w skutek działalności gospodarczej, to rachunek zysków i strat.
Przykłady:
Dopłata do kapitału: wniesienie aportu, emisja akcji, dopłata przez dotychczasowych właścicieli
Przychody: dotacje
Wycofanie kapitału: wycofanie się wspólnika, wypłata dywidend
3 sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym
KOSZTY I
WYDATKI
zużycie  
Wydatek, który nie jest kosztem:
miernik pieniężny
 
wypłata dywident
efekt użyteczny
 
zapłata podatku dochodowego
przypisane do okresu
 
udzielenie pożyczki  
spłata zaciągniętej pożyczki, kredytu (bez odsetek,w formie kapitałowej)
W≠K
Zakup materiałów za gotówkę to koszt, a jak zużyjemy materiały to wydatek!!
WPŁYWY
I
PRZYCHODY
Wpływy które nie są przychodami:
 
Dopływy gotówki w każdej formie
otrzymanie kredytu
 
emisja akcji
 
Przychody
Koszty
Ze sprzedaży (produktów towarów, materiałów)
Koszty podstawowej i zasadniczej działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
KLASYFIKACJA KOSZTÓW PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚĆI OPERACYJNEJ
Kryterium:
Rodzaj kosztów:
1) Rodzaj zużytych zasobów
Amortyzacja (koszt zużycia środków trwałych)
Zużycie materiałów i energii (wszelkie)


(…)

…-przedmiotowym, tzw. kalkulacyjnym
Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym jednocześnie
Wybór wariantu zależy od jednostki i powinien być dostosowany do potrzeb informacyjnych. Jednostka może sporządzać RZiS w wariancie kalkulacyjnym lub w wariancie porównawczym. Sprawozdawczy RZiS uwzględnia następujące podstawowe, nadrzędne zasady rachunkowości: zasada memoriałowa, zasada współmierności, zasada…
… × ilość sprzedanych produktów)
= Marża brutto
- Koszty stałe
= Zysk (strata)
kzw - koszt zmienny wytworzenia, służy do wyceny zapasów produktów
koszty produktu - koszty zmienne wytwarzania, biorą udział w wycenie produktów
koszty okresu - koszty stałe i koszty zmienne sprzedaży, ogólne: koszty zarządu i sprzedaży
Model progu rentowności:
Analiza punktów krytycznych
Analiza CVP (cost (koszt) - volume…
… się, dlatego sprzedaż = produkcja
Podstawą analizy jest twierdzenie, że przychody ze sprzedaży mają pokryć koszty stałe, koszty zmienne i pozwolić na wygenerowanie zysku.
[j] Punkt krytyczny sprzedaży
[zł] [zł]
Wskaźnik marży brutto :
lub Jaka część PzS może być przeznaczona na pokrycie KS i wygospodarowanie zysku.
Marża brutto: Punkt krytyczny zysku
[j] → oznacza takie rozmiary działalności…

1500
- Koszty zmienne
(825)
= Marża brutto
675
- Koszty stałe
(450)
= Zysk (strata)
225
1) Wskaźnik marży brutto 2) Próg rentowności zł
3)Współczynnik bezpieczeństwa 4) Udział kosztów zmiennych w cenie 5) Współczynnik tworzenia zysku 6) Rachunek Z/rachunek przy wzroście PzS o 10%
Przychody ze sprzedaży
1650,00
- Koszty zmienne
(907,50)
= Marża brutto
742,50
- Koszty stałe
(450)
= Zysk (strata)
292,50…
…, wykorzystywana przeprojektowaniu wyrobów.
WIELOBLOKOWY I WIELOSZCZEBLOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Tak, jak ten podstawowy, to jest rozszerzony. Wykorzystywany do controllingu. Układ zależny jest od struktury organizacji i potrzeb informacyjnych. W rachunku tym określa się kilka poziomów marży brutto (4).
Przychody ze sprzedaży
- Koszty zmienne
= Marża brutto I
- Koszty stałe produktów
= Marża brutto II
= Suma…
… (strata) netto (K-L-M)
Zmiana stanu produktów - ustalenie analityczne (dodatnia lub ujemna)
(Sk - Sp) produkcji w toku
+ (Sk - Sp) wyrobów gotowych
+ (Sk - Sp) RMK (rozliczeń międzyokresowych)
= Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia według ustawy o rachunkowości
Podstawową kategorią jest koszt wytworzenia - służy do wyceny zapasów produktów gotowych oraz kosztu produktów sprzedanych do RZiS. Służy również do wyceny produktów niezakończonych. Jeżeli cykl produkcji jest krótszy niż 3 miesiące produkcja w toku może być wyceniana alternatywnie:
Po koszcie wytworzenia
Na poziomie kosztów bezpośrednich
Na poziomie materiałów bezpośrednich W ogóle nie wyceniana
Materiały bezpośrednie (w cenach nabycia)
+ Robocizna bezpośrednia (wynagrodzenia + świadczenia)
+ Inne Koszty bezpośrednie
= Razem koszty bepośrednie…
… 000
= Zysk
13 000
Zysk wzrósł
Stopa zmalała, zysk rezydualny też zmalał. Nie należy obniżać ROI. Im wyższe ROI tym, lepsze i RI reż, czyli wg tych składników nie opłaca się przyjmować dodatkowego zlecenia (pod kątem zysku opłaca się przyjąć dodatkowe zlecenie. Ceny transferowe (wewnętrzne) - dotyczą sprzedaży wewnętrznej. 4 sposoby ustalania cen:
Ceny ustalane w oparciu o koszt „plus”
Ceny ustalane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz