Rachunkowość - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 6454
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - wykłady  - strona 1 Rachunkowość - wykłady  - strona 2 Rachunkowość - wykłady  - strona 3

Fragment notatki:Metody:
Metoda podmiotowa- rachunkowość jest prowadzona dla konkretnego podmiotu i w związku z tym klasyfikowanie iinterpretacja zdarzeń muszą być dokonywane z punktu widzenia tego podmiotu

Metoda bilansowania- polega na stosowaniu określonych równań tożsamościowych co oznacza, że zmiana wartości jakiegoś elementu pociąga za sobą zmianę wartości innego elementu, przy czym zmiana ta jest opatrzona takim samym lub przeciwnym znakiem. Jej przejawem jest podwójna charakterystyka pojedynczej operacji gospodarczej wyrażona odpowiednim zapisem, agregacja dodatnich i ujemnych zmian stanu określonego przedmiotu ewidencji i źródła ich finansowania, rachunek wyników- zestawiający przychody i koszty itp.

Szczegółowa klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej.
1) Klasyfikacja kosztów wg miejsc powstawania (zespół kalkulacyjno-funkcjonalny kosztów czyli piąty zespół wg planu kont ?), rozróżniamy następujące kategorie kosztów:
* koszty działalności podstawowej (produkcja podstawowa, koszty produkcji podstawowej) – są to koszty, które zostały poniesione w celu wytworzenia produktu, świadczenia usług czy też związane ogólnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, np. zużycie materiałów do produkcji, zużycie energii do produkcji, wynagrodzenia pracowników produkcyjnych, amortyzacja środków trwałych, produkcyjnych przez które wytwarzane są produkty lub usługi, koszty obróbki obcej u fabrykatów.
* koszty zakupu – to koszty związane z procesem zakupu, np. koszty transportu obcego, koszty opakowań, załadunku, wyładunku, opłat pocztowych itp.
* koszty sprzedaży – to koszty związane z procesem sprzedaży, np. koszty związane z transportem sprzedawanych produktów, koszty wynagrodzeń pracowników działu sprzedaży, opłaty i inne koszty związane ze sprzedażą itp.

Rachunkowość
WYKŁAD 1 System wartościowego pomiaru, opisu, prezentacji oraz interpretacji zdarzeń gospodarczych zachodzących w jednostce gospodarczej.
Dostarcza informacji o sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w danym momencie oraz jej zamiarach w czasie.
System informacji służący jego użytkownikom do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych. Użytkownikami tego systemu są m.in.:
zarząd jednostki
inwestorzy (współwłaściciele i potencjalni)
wierzyciele
kontrachenci
konkurencja
pracownicy
Wymagania stawiane rahunkowości jako systemowi informacyjnemu:
wszechstronność
wewnętrzna spójność
wiarygodność
użyteczność
neutralność (bezstronność)
terminowość
kompletność
porównywalność
Funkcje rachunkowości:
Informacyjna- dostarczanie niezbędnych, przejrzystych, rzetelnych, wiarygodnych informacjii o działalności gospodarczej jednostki.
Atestacyjna- poświadczenie wierności odzwierciedlenia faktycznego stanu i sytuacji finansowej jednostki.
Rozliczeniowa- umorzliwienie rzetelnego i prawidłowego rozliczenia kierownictwa jednostki z efektywności gospodarowania powierzonego kapitału.
Zakres rachunkowości:
Rachunkowość finansowa-część restrykcyjna systemu badająca bazę danych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowość)
Rachunek kosztów- wewnętrzna procedura rozliczania i kalkulacji kosztów, ustalanie kosztu wytworzenia produktów
Sprawozdawczość finansowa- generowanie sprawozdań finansowych czyli informacji wyjściowych z systemu, które muszą być emitowane na zewnątrz jednostki w określonej formie i w określonym momencie
Rachunkowość zarządcza- generowanie informacji dla potrzeb decyzyjnych i kontrolnych, głównie na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa
Normy rachunkowości:
Ustawa z dni

(…)

… pieniężnych
Jednostki takie jak spółki kapitałowe towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe do rocznego sprawozdania finansowego dołączają sprawozdanie z działalności jednostki, które powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej w tym ocenę uzyskanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opisu zagrożeń.
RACHUNKOWOŚĆ WYKŁAD 2…
… i kontrolnych, głównie na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa
Normy rachunkowości:
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
Rozporządzenia Ministra Finansów (np. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków, zakładów ubezpieczeń, instrumentów finansowych grup kapitałowych)
Krajowe Standardy Rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Dyrektywy UE
Wymagania…
… ta jest opatrzona takim samym lub przeciwnym znakiem. Jej przejawem jest podwójna charakterystyka pojedynczej operacji gospodarczej wyrażona odpowiednim zapisem, agregacja dodatnich i ujemnych zmian stanu określonego przedmiotu ewidencji i źródła ich finansowania, rachunek wyników- zestawiający przychody i koszty itp.
Nadrzędne zasady rachunkowości:
wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa
zasada memoriałowa…
… wykorzystywanych do przetwarzania danych w rachunkowości
- poziom i stopień wykorzystania rachunkowości do zarządzania podmiotem gospodarczym
Jednostka powinna posiadać dokumentacje przyjętych przez nią zasad rachunkowości: w szczególności
Zasad plan kod: obejmujący wykaz kont księgi głównej (ewidencji statystycznej) przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów…
… 000
100 000
-
100 000
100 000
Kapitał zapasowy
Sp. 50 000
2) 10 000 -
60 000
60 000
-
60 000
60 000
Niepodzielony zysk z lat ubiegłych
2) 10 000
Sp. 10 000
10 000
10 000
Zobowiązania z tyt. d. i u.
4) 10 000
Sp. 10 000
3) 60 000
10 000
60 000
70 000
-
70 000
70 000
2. Konta wynikowe.
To konta przychodów i zysków nadzwyczajnych, kosztów i strat nadzwyczajnych oraz konto wynik finansowy, który jest zestawieniem przychodów, zysków, kosztów i strat nadzwyczajnych przypisanych memoriałowo do danego okresu, zgodnie z zasadą współmierności.
Konta przychodów, zysków, kosztów i strat nadzwyczajnych nie posiadają stanów końcowych oraz stanów początkowych.
Zwiększenia przychodów i zysków nadzwyczajnych ujmujemy po stronie kredytowej zaś zwiększenia kosztów i strat nadzwyczajnych ujmujemy po stronie debetowej…
… manipulacyjne)
- itp.
Wynagrodzenia
- wynagrodzenia brutto wypłacone w formie pieniężnej
- wartość świadczeń w naturze (np. deputatów), bądź ich ekwiwalentu, jeżeli są one zaliczane do wynagrodzeń
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
- składki na Fundusz Pracy
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- opisy na Zakładowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz