Podstawy Rachunkowości - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 6832
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Rachunkowości - skrypt - strona 1 Podstawy Rachunkowości - skrypt - strona 2 Podstawy Rachunkowości - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Chodzi tu o zjawiska i procesy dotyczące majątku i kapitału.
Odzwierciedlenie w ujęciu rachunkowości to ujmowanie określonych zjawisk i procesów, ich odwzorowywanie w ujęciu liczbowym a to odwzorowanie możemy traktować jako proces przetwarzania danych.
Szeroko ujmowane przetwarzanie danych to podział zjawisk, ich dokumentacja, ewidencja, przekształcanie (przeliczanie) w/g określonej metody i emisja informacji wynikowych w formie sprawozdań.
Charakterystyczną cechą rachunkowości jest to, że swoje obserwacje prowadzi w mierniku pieniężnym czyli odzwierciedla zjawiska w tym mierniku, co nie oznacza, że mierniki naturalne nie są stosowane. Mierniki te - jeśli wystąpią - służą do przekształcenia ich w miernik pieniężny (ilość x cena = wartość).
Zjawisko w ujęciu rachunkowości to określony stan lub zmiana tego stanu wyrażony w wartościach pieniężnych (posiadanie przez jednostkę środków pieniężnych to stan a ich wydatkowanie to zmiana stanu). Zmiana stanu to zaszłość albo operacja gospodarcza, przy czym zmiana ta musi pociągać za sobą konsekwencje natury finansowej wpływające pośrednio lub bezpośrednio na majątek.
Sam fakt zawarcia umowy cywilnoprawnej nie jest zaszłością z punktu widzenia rachunkowości. Tak jest np. z umową kredytu. Dopiero udzielenie kredytu jest zaszłością (stwarza określone skutki). Operacja gospodarcza występuje wówczas gdy wpływa na naszą sytuację majątkową. Ciągi zaszłości (operacje) tworzą procesy. W działalności jednostek wytwórczych wyróżnia się wiele procesów gosp. m.in. proces zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, zakupu itp.
Aby móc podejmować decyzje zarządcze należy posiadać zasób informacji o obiekcie, w stosunku do którego należy podjąć określone decyzje. Rachunkowość pełni wobec zarządzania rolę służebną czyli musi dostarczać informacji będących podstawą decyzji zarządczych.
Rachunkowość jest zatem elementem systemu informacji ekonomicznej danego podmiotu. Element ten może występować w dwojakim znaczeniu:
- w ujęciu statycznym - jako część tego systemu (np. gospodarka środkami trwałymi),
- w ujęciu dynamicznym - jako proces przetwarzania danych źródłowych w dane wynikowe.
Funkcje rachunkowości:
- informacyjna - polegająca na dostarczaniu informacji dla potrzeb podejmowania decyzji
zarządczych,
- kontrola - przejawiająca się w ochronie i zabezpieczaniu danych (obejmuje strefę
zapobiegania marnotrawstwu poprzez sprawdzenie stopnia rozbieżności stanów istniejących
z założonymi),
- analityczna - polegająca na interpretacji danych liczbowych dostarczonych przez


(…)

… wystawienia faktury, bądź też - zgodnie z ustawą o rachunkowości (zasada memoriałowa) - wystawienie dokumentu sprzedaży.
Sprzedaż może dotyczyć produktów, towarów i usług lub też zbycia zbędnych dla danego podmiotu elementów majątku trwałego lub obrotowego (w przypadku pozostałej sprzedaży).
Przychody mogą też występować z tytułu działalności kapitałowej (sprzedaż uprzednio zakupionych akcji i obligacji…
… i źródeł pochodzenia tego majątku z drugiej strony. Zestawienie to jest sporządzane na określony dzień. Ten dzień nazywamy momentem bilansowym.
Ustawa o rachunkowości narzuca prawne terminy bilansu. Najczęściej są to terminy zakończenia działalności (zakończenia pewnego okresu obrachunkowego) lub terminy rozpoczęcia kolejnego okresu działalności (okresu obrachunkowego).
Bilans rozpoczynający działalność…
… w księgowości); inaczej storno liczb ujemnych.
Przykład:
Operację wpłaty składki ZUS zaksięgowano w sposób następujący: rachunek bankowy (Dt) - 100 zł
i rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (Dt) - 100 zł. Poprawić błąd stornem czarnym i czerwonym.
Storno czarne
Zgodnie z ustawą o rachunkowości każda operacja poprawy błędu przy użyciu storna musi być zaksięgowana po dwóch stronach dwóch różnych kont. Wadą storna czarnego jest to, że w sposób sztuczny zwiększa obroty.
Storno czerwone - po tych samych stronach konta zapis czerwony.
Storno czerwone nie powoduje sztucznego zwiększenia obrotów. Storno musi być zawsze przeprowadzone na obydwu kontach.
Konta wynikowe - wykłady z dn. 10.05.1998 r.
Wszystkie dotychczas poznane konta charakteryzują się tym, że występują w bilansie.
Druga grupa operacji…
… "Wynik finansowy" będzie zyskiem lub stratą. Jeżeli koszt własny sprzedaży będzie niższy od przychodów wystąpi zysk na sprzedaży, w odwrotnej sytuacji - strata.
Konto "Wynik finansowy" - to konto zbiorcze agregujące przychody ze sprzedaży, koszty ich uzyskania a także wyniki nadzwyczajne (straty i zyski nadzwyczajne).
 
 
Saldo końcowe:
zysk lub strata
Koszt własny Przychody
sprzedaży ze sprzedaży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz