Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 4 - strona 1

Fragment notatki:

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 4
Plan kont - zespół kont, stanowiący usystematyzowany zbiór (wykaz) kont. W planie kont podawane są: nazwa konta, Symbol oraz komentarz określający zasady funkcjonowania kont oraz ich powiązania (korespondencja).
Konta w planie kont są uporządkowane według kryterium zbliżonej treści ekonomicznej
Zespół
Nazwa
0
Aktywa trwałe
1
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
2
Rozrachunki i roszczenia
3
Materiały
5
Koszty akwizycji i administracji
6
Odszkodowania i świadczenia, rozliczenia międzyokresowe
7
Przychody działalności ubezpieczeniowej i inne przychody
8
Kapitały, rezerwy, fundusze specjalne, wynik finansowy
Nie ma układu rodzajowego kosztów, gdyż w ZU nie prowadzi się ewidencji dwóch układach kosztów. A układ z którego się korzysta jest zbliżony do układu funkcjonalnego (kalkulacyjnego).
W 6 zespole pojawiają się „produkty”
Ogólna charakterystyka kosztów zakładu ubezpieczeń
Koszty - stanowią wyrażone w jednostkach pieniężnych zużycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych(amortyzacja), zużycie składników zapasów, a także usług obcych i pracy ludzkiej oraz niektóre wydatki, które nie odzwierciedlają zużycia, ponoszone w związku z celową, normalną i efektywną działalności w określonym czasie.
Nakład - zużycie czynników produkcji wyrażone w jednostkach naturalnych
Koszty ZU można podzielić według następujących grup:
Koszty techniczne
Koszty działalności lokacyjnej
Pozostałe koszty operacyjne ( w tym finansowe)
W zespole 5 planu kont zakładów ubezpieczeń wyróżnia się konta kosztów:
Koszt akwizycji
Koszty prowizji reasekuracyjnych
Otrzymane prowizje reasekuracyjne
Pozostałe koszty techniczne
Koszty utrzymania nieruchomości
Koszty innej działalności lokacyjnej
Koszty administracyjne
Koszty techniczne obejmują (w RZiS):
Odszkodowania i świadczenia wypłacone
Zmiany stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych na udziale własnym
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw
Koszty działalności ubezpieczeniowej (administracyjne, akwizycji oraz korekta z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziału w zysku reasekuratorów)


(…)

… działania placówek zakładu ubezpieczeń, w którym prowadzona jest wyłącznie działalności akwizycyjna
Koszty administracyjne - koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczane do kosztów akwizycji, odszkodowań i świadczeń lub kosztów działalności lokacyjnej związane z:
Inkasem składek
Zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, umów reasekuracji
Ogólnym zarządzaniem zakładem ubezpieczeń np:
Amortyzacja…
… działalności ubezpieczeniowej, ujmowanych w zespole 5 ZPK zalicza się:
Koszty akwizycji
Koszty administracyjne
Otrzymane / naliczone prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
Koszty akwizycji - koszty związane pośrednio oraz bezpośrednio z zawieraniem i odnawianiem umów ubezpieczeń
Koszty bezpośrednie akwizycji obejmują:
Prowizje pośredników ubezpieczeniowych
Wynagrodzenia wraz z narzutami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz