Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość ubezpieczeniowa- wykład 10 - strona 1

Fragment notatki:

Rachunkowość ubezpieczeniowa dr Aleksandra Szewieczek Wykład 10
Przychody ZU można podzielić według następujących grup:
Głównie składki
Przychody techniczne - przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych
Przychody działalności lokacyjnej Pozostałe przychody operacyjne ( w tym finansowe) Biorąc pod uwagę ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie można wyróżnić:
Składki pochodzące od ubezpieczających w przypadku ubezpieczeń bezpośrednich Składki pochodzące od cedentów w przypadku ubezpieczeń pośrednich ( ma miejsce u reasekuratora) Składka ubezpieczeniowa:
stanowi podstawowy przychód ZU
jest ceną ochrony ubezpieczeniowej
to świadczenia pieniężne ubezpieczającego na rzecz ZU za świadczenie w postaci ochrony ubezpieczeniowej. W ewidencji przychodów z tytułu składek w ZU obowiązuje zasada składki przypisanej. Metody kalkulacji składek ubezpieczeniowych:
repartycyjnej - składki która ustalana jest po zakończeniu okresu ubezpieczenia, kiedy znane są wszystkie koszty, gdy znane są koszty odszkodowań i świadczeń, odszkodowania są wypłacane po opłaceniu ochrony stałej - ( najczęściej ) kalkulowana z góry w odniesieniu do ryzyka, składka nie może być zmieniona. Polega na jej planowaniu z góry i niezmienności w czasie trwania umowy. Mieszanej - ( repartycyjny i stały) na początku płaci się składkę zaliczkową, nam sam koniec się dopłaca lub nie
O wysokości zbioru składki przypisanej w okresie sprawozdawczym decydują takie czynniki jak:
Rodzaj i liczba zawartych umów ubezpieczenia
Poziom taryfowy składek ( wraz z systemem zwyżek i zniżek)
Wysokość składki powinna być ustalana z uwzględnieniem poziomu ryzyka ponoszonego przez ZU. Konieczne są w tym przypadku analizy statystyczne i stosowanie odpowiednich metod szacowania ryzyka. Szczególnie istotne są informacje na temat szkodowości poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Określenie wysokości składki jest trudne ze względu na odwrócony „cykl produkcyjny” - przychód wyprzedza ponoszenie kosztów jakie mogą wystąpić w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Składki ubezpieczeniowe powinny być tak skalkulowane, aby zapewniły:
Sfinansowanie wszystkich zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów
Pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej oraz wypracowanie zysku finansowego
SKŁADKA BRUTTO
Ryzyko- składka
SKŁADKA NETTO


(…)

… lub części do następnych okresów sprawozdawczych. ( inaczej identyfikuje się w dziale I i w dziale II, ponadto inaczej w ubezpieczeniach majątkowych i Osobowych )
W dziale II
( na egzaminie) Składką przypisaną jest składka należna za cały okres odpowiedzialności, niezależnie od jego długości, jeżeli w umowie została określona długość okresu odpowiedzialności, bez względu na fakt czy składka ta została…
… w tych składkach
Ewidencję składek przypisanych należy prowadzić w sposób umożliwiający identyfikację umowy ubezpieczenia, której składka dotyczy. Zakładowy plan kont może dopuszczać w wyjątkowych sytuacjach ewidencję składek według systemu składki zainkasowanej, ale tylko w przypadku czasowego i kwotowego pokrywania się przypisu z inkasem składki.
System składki zainkasowanej nie może być stosowany w przypadku…
… - ma tylko zastosowanie do odszkodowań i świadczeń
Składka na udziale własnym to składka przypisana ( lub zarobiona) pomniejszona o udział reasekuratora.
Ustalenie składki przypisanej z ubezpieczeń bezpośrednich na udziale własnym
Składka brutto z ubezpieczeń bezpośrednich - udział reasekuratora = Składka przypisana z ubezpieczeń bezpośrednich na udziale własnym
Ustalenie składki przypisanej z reasekuracji czynnej na udziale własnym
Składki z reasekuracji czynnej - udział reasekuratorów ( retro cesjonariuszy ) w składkach reasekuracyjnych = Składki przypisane z reasekuracji czynnej na udziale własnym
Składka zarobiona - to składka przypisana w danym okresie sprawozdawczym skorygowana o zmianę stanu rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększona o stan rezerwy składek na początek okresu sprawozdawczego…
… przypisanych Rozrachunki z tyt reasekur udział reasekuratorów w składkach ubezp WF
(1) (2)
(1) udział reasekuratorów w składkach przypisanych brutto
(2)przeniesienie udziału reasekuratorów w składkach przypisanych na WF
Na kolokwium : 3 zadania
Bilans, księgowanie, tabela (dekretacja), 50% zaliczenie Egzamin test jednokrotnego wyboru  przykład : warunek składki przypisanej np. czasowo i kwotowo - 50% …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz