Rachunkowość - teoria i przykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - teoria i przykłady - strona 1 Rachunkowość - teoria i przykłady - strona 2 Rachunkowość - teoria i przykłady - strona 3

Fragment notatki:

W jej treści pojawiają się takie pojęcia jak: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie roczne, bilans, suma aktywów, suma pasywów, dług, zobowiązania bieżące, zobowiązania długoterminowe, rezerwy, kapitały własne, części składowe kapitałów własnych, kapitał z aktualizacji wyceny, majątek trwały, majątek rzeczowy, wartości niematerialne i prawne, amortyzacja, wartość księgowa netto, wartość początkowa ? amortyzacja, finansowy majątek trwały, majątek obrotowy, zapasy, należności netto i roszczenia, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe kosztów, różnice kursowe, wycena aktywów, majątek trwały, obrotowy, aktywa finansowe i niefinansowe. W treści opracowania także: złota reguła bilansowa, majątek trwały = kapitały własne + zobowiązania długoterminowe, rachunek wyników, RZiS, rachunek zysków i strat, dzień bilansowy, zasada współmierności, koszty bezpośrednie i pośrednie, schemat rachunku zysków i strat w układzie porównawczym, wariant kalkulacyjny, podstawowe równanie bilansowe, wynik podatkowy, przepływy środków pieniężnych, cash flow, Przychód a wpływ, koszt a wydatek, rachunek wyników, płynność, wpływy i wydatki, ustalenie poziomu gotówki z działalności operacyjnej, gotówka z działalności operacyjnej, przepływy gotówkowe z inwestycji, gotówka na działalności finansowej, gotówka z działalności operacyjnej. W notatce można spotkać się także z takimi zagadnieniami jak: analiza sprawozdań finansowych, współczynniki płynności bieżącej, majątek obrotowy ? zobowiązania krótkoterminowe = majątek obrotowy netto, obrót zapasami, koszty sprzedanych towarów, współczynniki struktury kapitałowej i długoterminowej wypłacalności, zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji, wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem, analiza wskaźnikowa bilansu, wskaźnik wykorzystania zasobów, miary pozycji rynkowej, źródła informacji do analizy, struktura kapitału, dźwignia finansowa i tarcza podatkowa, dług operacyjny, indeks dźwigni finansowej, wskaźnik dźwigni finansowej, ważony średni koszt kapitału. Omówione zostały również takie tematy jak: pierwsza zasada finansów, bony skarbowe, wycena obligacji, wskaźnik pomiaru zmian poziomu cen, PPI, CPI, Deflator PKB, LIBOR, EURIBOR, cena emisyjna lub cena kupna/sprzedaży, wartość bieżąca, stopa dochodu, pro rata premia, pro rata dyskonto, zasada przeciwnych kierunków zmian wysokości stopy % i cen, system podatkowy przedsiębiorstw, podatek dochodowy, koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego, wynik rachunkowy, należny podatek dochodowy, podatek odroczony.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Muszą one być planowane. Przy sporządzaniu bierze się pod uwagę zeszłe sprawozdania. Potrzeba trzech lat aby powiedzieć coś o firmie. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ustawa o rachunkowości. Jednym z warunków stowarzyszenia z UE jest regulacja zasad rachunkowości ustawą. Do końca 95 roku sprawy te regulował Minister Finansów rozporządzeniem.
Ustawa określa m.in. warunki jakim powinny odpowiadać sporządzane sprawozdania finansowe.
Ustawa nakłada obowiązek sporządzania przez jednostki sprawozdań finansowych na dzień:
kończący rok obrotowy
zakończenia działalności
poprzedzający i zakończenia likwidacji
poprzedzający i zakończenia postępowania upadłościowego
poprzedzający zmianę formy prawnej
Roczne sprawozdanie finansowe każdej jednostki objętej przepisami ustawy składa się z:
bilansu
rachunku zysków i strat
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, jeżeli sprawozdanie podlega obowiązkowem

(…)

…, ile z zew. i które a ile z wew. Rachunek wyników nie zawiera również informacji na jakie cele wydano uzyskane wpływy. Rachunek wyników i zysk netto nie zawiera dostatecznej informacji dla bezpieczeństwa działalności firmy i konieczne jest jego uzupełnienie o sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie o przepływach pieniężnych jest zestawieniem wszystkich wpływów gotówkowych i tylko gotówkowych…
… wpływy na poziom przychodów i kosztów, a tym samym samych funduszy własnych (operacje na pasywach) Nadwyżka przychodów nad kosztami to zysk powiększający fundusze własne. W rachunku wyników zysk brutto to księgowy wynik przed opodatkowaniem. Obowiązkowe obciążenia wyniku to podatek dochodowy bieżący i podatek dochodowy odroczony. Nie jest to podatek naliczony od księgowego zysku brutto. Wynik podatkowy…
… do obliczenia należnych odsetek od wartości nominalnej obligacji. Najczęściej wykorzystywanymi stopami referencyjnymi dla ustalenia sposobu zmienności oprocentowania obligacji są :
-wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na okres 12 miesięcy , ogłaszany co miesiąc przez prezesa GUS powiększony o określoną marżę wyrażoną liczbą punktów % lub bazowych ( 1 punkt % np. różnica między 17 a 16% ma wartość 100 punktów bazowych ) Tak ustalane jest np. zmienne oprocentowanie obligacji indeksowych rocznych i indeksowych 3 letnich . WSKAŹNIKI POMIARU ZMIAN POZIOMU CEN CPI ( wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ) Zmiany CPI = inflacja PPI ( ceny hurtowe )
Deflator PKB W przypadku obligacji wyrażonych w walutach i sprzedawanych na rynkach za granicą stopą referencyjną jest często dla USD LIBOR…
… i można ją aktywować ujmując w bilansie jako czynne rozliczenia międzyokresowe pod warunkiem istnienia pewności , że nastąpi jej rozliczenie w następnym roku i w kolejnych latach . Przychodami wg prawa bilansowego są otrzymane i należne kwoty ze sprzedaży i innych tytułów . Przychody są rozumiane w rachunkowości zgodnie z zasadą memoriałową , tj. powstają w momencie wykonania świadczenia , a nie w momencie przyjęcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz