Rachunkowosc odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowosc odpowiedzi - strona 1 Rachunkowosc odpowiedzi - strona 2 Rachunkowosc odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Rachunkowość Finansowa 1. Wyjaśnić istotę rachunkowości finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym, możemy przedstawić sytuację majątkowo - finansową i wynik finansowy firmy. 2. Cel i zakres przedmiotowy rachunkowości finansowej. Opisuje jednostkę gospodarczą jako całość i prezentuje uporządkowane informacje w sprawozdaniach finansowych. Pomiar, tworzenie i ujawnianie informacji o działalności gospodarczej dokonuje się zawsze przez pryzmat danego podmiotu gospodarczego. Cel to okresowe usalenie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycena aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdania finansowego, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych. 3. Jaki jest zakres rachunkowości zarządczej i czym się różni od rach. fin? 4. Podstawy prawne funkcjonowania rachunkowości finansowej we Polsce.     ustawa o rachunkowości     ustawa o biegłych rewidentach     ustawa o prawie podatkowym itp.     KSR - Krajowe Standardy Rachunkowości 5. Nadrzędne zasady rachunkowości i istota każdej z nich.     Memorialu - nakłada na jednostki gospodarcze obowiązek ujmowania w danych okresach obrachunkowych operacji gospodarczych, które w nich wystąpiły, bez względu na to, czy rozrachunki powstałe w związku z nimi zostały w tych okresach uregulowane.     Periodyzacji - oznacza ujmowanie działalności jednostek gospodarczych w wyznaczonych odcinkach czasu, które są ograniczone umownymi datami (okresy obrachunkowe). Zasada periodyzacji tworzy ramy czasowe, w których mają być realizowane zasady memoriału i wiernego obrazu.     Podmiotowości - polega na prowadzeniu rachunkowości w jednostkach gospodarczych, czyli podmiotach, które są wyodrębnione pod względem majątkowym, organizacyjnym i prawnym.     Kontynuacji dzialalnosci - wprowadza domniemanie, że jednostka gospodarcza będzie w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuowała swą działalność w niezmienionym istotnie zakresie. W związku z tym informacje wynikające z rachunkowości, szczególnie zaś sprawodzdania finansowe, powinny pozwalać na oszacowanie powodzenia kontynuowanych działań.     Istotności - oznacza, że jednostka gosodarcza może stosować uproszczenia w zakresie prowadzonego systemu rachunkowości pod warunkiem, że nie zniekształca to wiarygodności i rzetelności prezentowanych sytuacji.     Ostroznej wyceny - dotyczy takiej wyceny majątku i kapitału jednostki gospodarczej, aby pomiar ten nie spowodował zniekształcenia wyniku finansowego.     Wiernego i rzetelnego obrazu - zobowiązuje jednostki gospodarcze do odzwierciedlania w ich rachunkowości realnej sytuacji majątkowej i finansowej z uwzględnieniem różnych warunków zewnętrznych.

(…)

… bezgotówkowy     polecenie przelewu- najcześciej stosowana forma, inicjatorem jest dłużnik, który wydaje zlecenie przekazania danej kwoty z własnego rachunku na rachunek wierzyciela.     polecenie zapłaty- udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela, obciążenia określoną kwotą rachunku dłużnika i uznania nią rachunku wierzyciela     czek rozrachunkowy- wystawca(dłużnik) zleca bankowi przekazanie z jego rachunku…
…?     -wewnętrzne nabycie towarów (WNT)     -wewnętrzna dostawa towarów (WDT)     -transakcje trójstronne 22. Jakie elementy tworzą cenę sprzedaży brutto? 23Jak wycenia się wartość towarów na dzień bilansowy? 24.Zasady ewidencji zakupów i sprzedaży towarów. 25.Czym są produkty pracy i jakie składniki obejmują? 26Jakie są podstawy wyceny produktów pracy? 27.Co to jest koszt wytworzenia produktu? To koszt…
… i prawnych na skutek jego wykorzystywania w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, o wyrażoną wartościowo sumę tego zużycia. Wartość umorzenia za dany okres (np. kilku lat) jest sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych w poszczególnych podokresach. Wartość początkowa dobra kapitałowego, pomniejszona o wielkość jego dotychczasowego umorzenia, stanowi wartość netto wykazywaną w bilansie jednostki.
48…
…, które odpowiadałyby należnościom długoterminowym. Inwestycjom krótkoterminowym, wg ustawy o rachunkowości, odpowiadają w MSR 1 dwie odrębne pozycje: krótkoterminowe aktywa finansowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Zaliczenie w ustawie środków pieniężnych do krótkoterminowych aktywów finansowych powoduje, że w przypadku syntetycznej prezentacji krótkoterminowych aktywów finansowych nie dostrzega się stanu…
… stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
Odpisy aktualizujące dokonuje się również wówczas, gdy wymienione zdarzenia zostaną ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz