Rachunkowość Finansowa - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość Finansowa - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Rachunkowość finansowa (wykłady)
Wykład I: „Struktura aktywów i pasywów”
Jednostki prowadzące rachunkowość:
1. produkcyjne 3. usługowe
2. handlowe 4. mieszane
Jednostki: muszą posiadać zasoby majątkowe, aby prowadzić działalność gospodarczą.
Zasoby majątkowe: to pomieszczenia, urządzenia, środki transportu.
Wszystkie zasoby majątkowe: to aktywa.
Aktywa (definicja): stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe nabyte w przeszłości o wiarygodnie określonej wartości, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych. Aktywa: dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe
Aktywa trwałe wykorzystywane są przez dłuższy okres (dłuższy niż rok), a Aktywa obrotowe wykorzystywane są przez jednostkę w ciągu roku (aktywa te zmieniają swoją postać).
Aktywa trwałe: obejmują:
I. wartości niematerialne i prawne
II. rzeczowe aktywa trwałe: • aktywa trwałe
• aktywa trwałe w budowie
III. długoterminowe należności
IV. inwestycje długoterminowe: • nieruchomości
• wartości niematerialne i prawne
• długoterminowe aktywa finansowe (udziały, akcje, papiery wartościowe, udzielone pożyczki)
V. inne inwestycje długoterminowe
VI. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Wartości niematerialne i prawne: obejmują nabyte przez jednostkę aktywa trwałe w postaci praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, a w szczególności przeznaczone na własne potrzeby jednostki:
a) autorskie prawa majątkowe (licencje, koncesje)
b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
c) know-how
Środki trwałe: to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do użytkowania na własne potrzeby jednostki:
a) nieruchomości, w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budynki, budowle a także będące odrębną własnością lokale.
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych
d) inwentarz żywy
Środki trwałe w budowie obejmują przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Należności długoterminowe: to należności, których zapłata nastąpi po upływie roku od dnia bilingowego. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu z wartości tych zasobów, uzyskanych z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.

(…)

… krótkoterminowe: to należności, których zapłata nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Inwestycje krótkoterminowe dotyczą takich aktywów finansowych jak udziały i akcje, a także inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia oraz udzielone pożyczki płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Za krótkoterminowe aktywa finansowe uważa się również środki pieniężne.
Wykład II: „Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont księgowych”
Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu:
1. operacja gospodarcza to takie zdarzenie, które wywołuje zmiany ilościowe w składnikach bilansu
2. każda operacja gospodarcza musi:
a) dotyczyć określonego podmiotu gospodarczego
b) posiadać jednoznacznie określoną datę wystąpienia
c) wywoływać równe co do wartości zmiany w składnikach aktywów lub pasywów…
… których maleje składnik aktywów i równocześnie maleje składnik pasywów
A-0=P-0
Suma bilansowa maleje
Np. zapłacono przelewem zobowiązania wobec dostawcy
Funkcjonowanie kont księgowych:
1. konto księgowe to podstawowe urządzenie służące do ewidencji operacji gospodarczych
2. konto księgowe musi:
a) mieć określone strony debet (Dt) i kredyt (Ct)
b) posiadać nazwę oraz symbol w systemie dziesiętnym
c) posiadać określoną datę operacji
d) posiadać treść operacji
e) posiadać kwotę operacji
f) posiadać symbol dowodu księgowego na podstawie którego następuje ewidencja
3. otwarcie konta księgowego następuje poprzez wpisanie salda początkowego (z bilansu) lub jeżeli saldo takie nie występuje poprzez zapis pierwszej operacji. Kolejne zapisy na koncie noszą nazwę obrotów konta. 4. obroty nazywają się tak jak strona…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz