Rachunkowosc finansowa (8 stron)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowosc finansowa (8 stron) - strona 1 Rachunkowosc finansowa (8 stron) - strona 2 Rachunkowosc finansowa (8 stron) - strona 3

Fragment notatki:


RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Ewidencja akcji u emitenta i akcjonariusza. Akcja - dokument stwierdzający udział jego posiadacza w kapitale spółki akcyjnej. Wraz z nabyciem akcji jej nabywca nabywa prawa do: udziału w zyskach spółki akcyjnej (dywidenda), części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i innych przywilejów, które przewiduje statut spółki.
Akcja określana jest jako papier wartościowy o zmiennym dochodzie, który zależny jest od wielu rzeczy, m.in.: wielkości wypracowanego zysku przez spółkę oraz od przyjętych zasad jego podziału.
Akcje można zakupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. Zakup na rynku pierwotnym polega na nabyciu akcji bezpośrednio od emitenta, na wtórnym natomiast akcje kupuje się na giełdzie. W ramach rynku pierwotnego wyróżniamy obrót publiczny i adresowany. Publiczny przeznaczony jest do szerokiego grona nabywców, natomiast adresowany do określonego grona. W obrocie akcjami wyróżniamy 3 rodzaje cen :
nominalna (cena, która widnieje na akcji);
emisyjna (po której sprzedawane są akcje na rynku pierwotnym. Może być ona wyższa, ale nie niższa od nominalnej).
rynkowa (po której dokonuje się obrotu akcjami na giełdzie).
Wycena nabytych akcji. W ciągu roku obrotowego nabyte akcje księguje się wg ceny nabycia. Jest to cena zakupu powiększona o koszty zakupu (opłaty i prowizje biur maklerskich i banków). Akcje na dzień bilansowy wycenia się wg następujących zasad:
akcje uznane jako inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny nabycia lub jeżeli nie zniekształca to sytuacji finansowej wg ceny zakupu, nie wyższej jednak od ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto to kurs giełdowy ustalony na dzień bilansowy pomniejszony o przewidywane koszty poniesione w związku ze sprzedażą.
akcje jako inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Za taką trwałą utratę wartości uznaje się utrzymywanie przez dłuższy czas kursu giełdowego akcji niższego od ceny ich nabycia.
Ewidencja czeków i weksli. Czekiem nazywamy papier wartościowy o ustalonej przez prawo formie zawierający polecenie dla banku wypłacenia określonej kwoty ze środków wystawcy (posiadacza rachunku w banku). Czeki własne wystawione są przez nas, obce otrzymujemy od kogoś. Wydanie czeku nie jest rejestrowane w księgowości, tylko jego realizacja. Przyjęte czeki obce księguje się jako spłatę należności.
Weksel to bezwarunkowe, pisemne, sporządzone na specjalnym blankiecie zobowiązanie do zapłaty określonej osobie lub okazicielowi pewnej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie przez osoby na nim podpisane. Wyróżniamy weksle własne i obce. Istotą weksla jest to, że może być przekazywany innej osobie. Jest na nim określony wystawca, ale nie ma odbiorcy. Podobnie jak przy czekach spłacamy nimi zobowiązania, a otrzymując je otrzymujemy należności. Weksle i czeki obce zaliczają się do składników majątkowych.


(…)

… ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wg wartości godziwej. Trwałą utratą wartości jest sytuacja, gdy kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów prawdopodobnie nie przyniesie znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. wartość godziwa to cena możliwa do uzyskania w normalnych warunkach rynkowych.
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
Cena nabycia…
…. Wszystkie te koszty można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, robót budowlanych, wartości pracy sprzętu, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, a także inne koszty będące w bezpośrednim związku z budową. Pozostałe koszty należą do pośrednich.
Ewidencja środków trwałych w budowie.
Do tego celu służy konto „Środki trwałe w budowie” i ujmuje…
… poniesione przed przekazaniem do użytkowania środków trwałych w budowie.
Koszty zakupu materiałów nie wliczone w cenę zakupu przypadające proporcjonalnie do zużytych materiałów w kolejnych okresach.
Koszty zagospodarowania pomelioracyjnego.
Opłacone z góry za przyszłe lata (okresy) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń (magazynowych, biurowych i usługowych).
Koszty trwających jeszcze prac rozwojowych…
…;
opłaty z tytułu licencji na produkcję określonego wyrobu naliczone w proporcji do liczby sprzedanych produktów;
rezerwa na przewidywaną stratę z tytułu niewykorzystanych jeszcze urlopów i nagród jubileuszowych;
rezerwa na przewidywaną stratę z tytułu wykonania długotrwałej umowy o usługi, w tym budowlane;
odsetki od kredytów na sfinansowanie środków trwałych w budowie naliczone na dzień zakończenia…
… trwałych w budowie, rzeczowych aktywów obrotowych (towary, materiały, opakowania), odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także środków trwałych w budowie, koszty poniesione na przygotowanie nowej produkcji lub remontów budynków i budowli zaliczone wcześniej do rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych, poniesione koszty zaniechanych środków trwałych…
… na podstawie umowy o pracę nakładczą, wykonują pracę na podst. umowy agencyjnej i zlecenia, wykonują pracę na podst. umowy agencyjnej lub zlecenia, wykonują pracę w okresie pozbawienia wolności, pobierają stypendia sportowe, są pracownikami zespołów adwokackich, otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, są członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych gospodarstw…
…. Można je podzielić ze względu na okres ich trwania:
długoterminowe (nieruchomości, wart. niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe pochodzące z jednostek powiązanych kapitałowo i pozostałych, czyli udziały i akcje, inne pap. wart. oraz udzielone pożyczki i inne długoterminowe aktywa finansowe);
krótkoterminowe (krótkoterminowe aktywa finansowe pomiędzy jednostkami powiązanymi kapitałowo i pozostałymi, czyli udziały i akcje, inne krótkoterminowe pap. wart., udzielone pożyczki i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, a także środki pieniężne i inne aktywa pieniężne).
Wycena inwestycji.
Inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia lub powstania wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy inwestycje wycenia się wg…
… sytuacja, że środków trwałych nie kupujemy. Jeżeli sprzedaż następuje tylko ze stawką 22% zwrot bezpośredni nie następuje poza środkami trwałymi. Jeżeli natomiast prowadzona jest sprzedaż obciążona niższymi stawkami VAT Urząd Skarbowy może zwrócić część podatku. U podatników sprzedających towary wg różnych stawek podatek naliczony przekraczający kwotę 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi…
… sądowego, odpisy aktualizujące wartość należności z uwzględnieniem stopnia aktualizacji, należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących, podatek od towarów i usług naliczony dla jednostki sankcyjnie, wniesione do innych podmiotów wkłady niepieniężne w wartości netto, kaucje lub wadia wniesione do innych jednostek i przepadłe, równowartość niedoborów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz