Rachunkowość - definicje i pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - definicje i pojęcia - strona 1 Rachunkowość - definicje i pojęcia - strona 2 Rachunkowość - definicje i pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsiPębiorstwa itp.  Rachunkowość  to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych  informacji na temat prowadzonej działalności. Podstawową funkcją rachunkowości jest funkcja informacyjna.   Zadania Rachunkowości   W ramach tego systemu prowadzi się obserwację, rejestrację, przetwarza się oraz analizuje ogólne lub szczegółowe  informacje na temat majątku podmiotu i osiągniętych wynikach finansowych. Rachunkowość dzieli się na trzy  części:  1.  Księgowość  – w ramach tego podsystemu prowadzi się rejestrację dokumentów księgowych. Każda  informacja może być zapisana gdy ma podstawę w dokumencie księgowym.  2.  Rachunek kosztów  - w ramach tego podsystemu informacje zapisane przez księgowość i dotyczące  kosztów przetwarzane są za pomocą różnych metod kalkulacyjnych w celu ustalenia kosztów wytwarzania. \  3.  Sprawozdawczość finansowa - podsystem ten zajmuje się sporządzaniem różnego rodzaju zastosowań  liczbowych , ich częstotliwość i zakres tematyczny określa dana jednostka.  Zawarte w sprawozdaniach informacje powinny być poddane wszechstronnej analizie:   - Porównanie osiągniętych wyników z wynikami osiągniętymi w analogicznych okresach poprzednich   -  Porównanie wyników z wynikami innych firm działających w tej dziedzinie  - Porównanie wyników założonym planem  Podział rachunkowości z punktu widzenia odbiorców informacji.  1. Rachunkowość finansowa – cześć ta zajmuje się dostarczaniem informacji odbiorcom zewnętrznym.  Rachunkowość finansowa podlega przepisom prawnym. (banki itd.)  2. Rachunkowość zarządcza – część rachunkowości która zajmuje się dostarczaniem informacji odbiorcą  wewnętrznym. Ta rachunkowość nie podlega przepisom prawnym.  Przedmiotem rachunkowości  jest jednostka wyodrębniona majątkowo i prowadząca rachunkowość z wyboru lub  obowiązku. Podmiot rachunkowości musi mieć wyodrębniony majątek ponieważ zapisuje zmiany o tym majątku.  Wyodrębnienie majątku może mieć formę prawną lub tylko umowną dla potrzeb rachunkowości.  Podmioty gospodarcze które muszą prowadzić ewidencję :   - Spółki ZOO, spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe.  - Spółdzielnie  - Banki  -  Ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, kasy chorych  -  Fundacje stowarzyszenia   - Związki zawodowe   -  Osoby fizyczne i spółki jeżeli ich roczny przychód przekroczył 800 000 EURO.  Ostatnia grupa podmiotów może prowadzić ewidencje rachunkową jeżeli ich przychód jest mniejszy od 800 000  EURO.   Przedmiot rachunkowości  są to pojedyncze zdarzenia które zmieniają stan lub strukturę majątku danego podmiotu. 

(…)


saldowego jest wprowadzenie odpowiedniej analityki.
Środki pieniężne i papiery wartościowe
Przychody i rozchody środków pieniężnych nazywamy obrotem pieniężnym obrót ten może mieć formę gotówkową
lub bezgotówkową.
Gotówkowa:
- gotówka
- czeki gotówkowe
- przekazy pieniężne
Bezgotówkowa:
- polecenie przelewu
- czeki rozrachunkowe
Polecenie przelewu wystawia dłużnik i składa w banku w celu realizacji.
Czeki…

- Sprzedaż towarów
- Sprzedaż ino towarów
Ad2. Pozostała działalność operacyjna
Do kosztów tej działalności będą zaliczane te zdarzenia w wyniku których zmniejszy się majątek podmiotu. Do
ewidencji pozostałej działalności operacyjnej służą dwa konta:
- pozostałe koszty operacyjne
- pozostałe przychody operacyjne
Ad3 Do kosztów finansowych będą zaliczane te operacje finansowe które spowodują zmniejszenie majątku.
Pozostałe operacje finansowe to przychody finansowe. Do ewidencji kosztów i przychodów działalności finansowej
służą dwa konta:
- koszty operacji finansowych
- przychody z operacji finansowych
Ad4. Zdarzenia nadzwyczajne
W ramach tych zdarzeń rejestruje się straty oraz zyski nadzwyczajne. Zdarzenia które spowodują zmniejszenie
majątku to straty nadzwyczajne. Zdarzenia które spowodują zwiększenie majątku to zyski nadzwyczajne.
Konta do ewidencji:
- straty nadzwyczajne
- zyski nadzwyczajne
Zasady zapisywania na kontach wynikowych
Na kontach kosztów i strat księguje się tak jak na kątach aktywnych natomiast na kątach przychodów i zysków
księguje się tak jak na kątach pasywnych.
Konta wynikowe nie przyjmują sald. Wszystkie konta wynikowe na koniec roku obrotowego są porównywane w
celu ustalenia…
… akcji :
- wartość nominalna podana na akcji
- wartość emisyjna jest to cena sprzedaży
- wartość bieżąca jest to aktualna cena akcji
Rozrachunki z pracownikami.
Dzielimy je na:
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
2. Pozostałe rozrachunki
Ad.1. Wszystkie wynagrodzenia dzielimy na dwie grupy:
a) wynagrodzenia osobowe ( umowa o pracę )
b) wynagrodzenia bezosobowe ( umowa o dzieło, umowa zlecenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz