Rachunkowość - całość wykładu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - całość wykładu - strona 1 Rachunkowość - całość wykładu - strona 2 Rachunkowość - całość wykładu - strona 3

Fragment notatki:


RACHUNKOWOŚĆ
Wykład 1 Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Według regulacji zawartych w założeniach koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości aktywa to:
-Zasoby powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń
a) kontrolowane przez jednostkę,
b) z których według przewidywań, jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne
Kluczowym kryterium uznania zasobów majątkowych za aktywa jest możliwość sprawowania nad nimi kontroli, to jest przejęcie przez jednostkę ryzyka i korzyści, a nie tytuł prawny( np. własności).
PODZIAŁ AKTYWÓW:
A. Trwałe - są to te składniki majątkowe, których postać nie będzie zmieniona w ciągu 1 roku licząc od końca roku danego
I . Wartości niematerialne i prawne - są to te zasoby, które nie posiadają postaci rzeczowej i ich rozprowadzanie ograniczone jest prawem:
- patenty
licencje
znaki towarowe
oprogramowanie komputerowe
koszty poniesionych prac rozwojowych
wartość firmy
II. Rzeczowe aktywa trwałe - posiadają postać rzeczową wśród nich wymienia się:
1.środki trwałe: grunty w tym prawo użytkowania wieczystego i prawo do lokalu spółdzielczego, budynki: budowle, urządzenia techniczne, środki transportu i inne środki trwałe
Żeby coś było uznane za środek trwały muszą być spełnione warunki:
a)środek ten musi być wykorzystywany do prowadzenia działalności, musi służyć firmie dłużej niż rok
b)jest własnością firmy bądź istnieje prawdopodobieństwo, że firma środek trwały przejmie na własność
2.środki trwałe w budowie( inwestycje rozpoczęte) - one w przyszłości staną się środkami trwałymi dziś są w trakcie budowy, adaptacji, modernizacji, montażu itp.
- zaliczki na poczet środków trwałych (wydane pieniądze, przekazane pieniądze dla innego kontrahenta zgodnie z umową w zamian za środek trwały, który otrzymamy w przyszłości)
Każdy środek, który nie spełnia warunków:
nie jest kompletny i zdolny do użytkowania w momencie przyjęcia zaliczany jest do tej grupy
III . Należności długoterminowe - kwoty pieniężne, które otrzymamy w przyszłości w okresie dłuższym niż rok np. firmy leasingowe
IV. Inwestycje długoterminowe - maja one 3 postacie:
1. niematerialne - są to te wartości niematerialne i prawne, których firma jest właścicielem, ale nie wykorzystuje ich do prowadzenia własnej działalności, jest właścicielem by osiągnąć korzyści w inny sposób:


(…)

… = wartość brutto środków trwałych (SkDt) - dotychczasowe zużycie SkCt Na koncie środków trwałych rejestrowane są jedynie takie zmiany, które dotyczą zarówno wartości jak i ilości. Natomiast do zmniejszeń samej wartości środków trwałych przeznaczono nowe konto o nazwie „umorzenie środków trwałych”. Konto to nigdy nie może istnieć samodzielnie. Zawsze jest ono do środków trwałych. Wartość tego konta pozwala urealnić wartość konta środków trwałych. Środki trwałe rejestrowane są na koncie środków trwałych, wartości brutto początkowej. Natomiast zmniejszenie tych środków trwałych na skutek zużycia rejestrowane jest na koncie „umorzenie”. Wartość netto środków trwałych (wartość, która nie została jeszcze zużyta), oblicza się następująco: stan końcowy środków trwałych - stan końcowy umorzenie; wartość netto…
… dwie osoby: dłużnik wekslowy i wierzyciel, weksle ten można spisać na zwykłej kartce papieru i wtedy jego postać musi być taka:
Gdynia dnia 4 kwietnia 2003r Na 100zł
1 maja zapłacę za ten sola weksel na rzecz (zlecenia) Jana Kowalskiego kwotę stu złotych.
Płatny......(gdzie?)
Podpis
Per aval = poręczenia wekslowe
trasowany (trata) występują tu 3 osoby: trasant, trasat i beneficjent wekslowy. W wekslu…
… rolnego, z tyt podatku leśnego i pozostałe)
pozostałe rozrachunki (z PZU, z właścicielami)
WYNAGRODZENIA - rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń
Elementy wynagrodzeń :
płaca zasadnicza (występuje zawsze i wszędzie)
dodatek za pracę (szkodliwą, nocną, kilku zmianową)
dodatek funkcyjny (premia z zysku)
inne (np. premia motywacyjna)
Rodzaje umów zawiązywanych z pracownikami:
umowa o pracę (opisana…
… zobowiązania wobec X ( kasa maleje i zobowiązania maleją) Wykład 4
Konto księgowe- urządzenie służące do rejestracji operacji gospodarczych Rejestracja operacji w tabeli zmian jest czasami niemożliwa, bo w firmie występuje w trakcie dnia tysiące takich operacji. Dodatkowo rejestracja w tabeli jest narażona na popełnienie błędów (ciągłe dodawanie i odejmowanie kwot).
FORMY KONT:
drabinkowe (książeczka
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz