Rachunkowość budżetowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 812
Wyświetleń: 7084
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość budżetowa - strona 1 Rachunkowość budżetowa - strona 2 Rachunkowość budżetowa - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady z przedmiotu rachunkowość budżetowa. Plik zawiera 9 stron notatek. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Istota, strukura i podstawy prawne rachunkowości budżetowej w polsce i na świecie: definicja, zasada podwójnego księgowania, struktura rachunkowości budżetowej obejmuje, sprawozdawczość sektora publicznego.Istota i struktura budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, dochody, wydatki, zasada kasowa i memoriałowa, Dochody publiczne, przychody publiczne, rozchody publiczne, deficyt budżetowy. Formy organizacyjno ? prawne jednostek sektora finansów publicznych: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe. Charakterystyka planu kont (plan kont księgi głównej: Zespół 1 ? Środki pieniężne i rachunki bankowe, Zespół 2 ? Rozrachunki i roszczenia, Zespół 4 ? Koszty według rodzajów i ich rozliczenia, Zespół 5 ? Koszty według typów działalności i ich rozliczenia, Zespół 6 ? Produkty, Zespół 7 ? Przychody i koszty ich uzyskania, Zespół 8 ? Fundusze, rezerwy i wynik finansowy. Aktywa trwałe: struktura i klasyfikacja majątku trwałego.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Literatura:
Wojciech Nowak „Rachunkowość sektora publicznego” PWN 1998 r.
Kazimiera Winiarska , Aleksy Jakub Wołoszy „Rachunkowość budżetowa” Dom Wydawniczy ABC 2004 r.
Praca zbiorowa „Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych” pod redakcją Teresy Kiziułkiewicz Difin W-wa 2006
ISTOTA, STRUKURA I PODSTAWY PRAWNE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ
W POLSCE I NA ŚWIECIE
Rachunkowość budżetowa - tworzy informacje finansowe o wykonaniu budżetu, które są wykorzystywane w planowaniu, kontroli i analizie budżetu oraz są podstawą podejmowania decyzji gospodarczych.
Informacje te zabezpieczają prawidłowość wykorzystania środków budżetowych. Zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania
Rachunkowość budżetowa charakteryzuje się cechą ujednolicania, która wyraża się w:
Stosowaniu jednolitych planów kont
Stosowaniu takiej samej klasyfikacji budżetowej
Stosowaniu jednolitych zasad sporządzania sprawozdań finansowych
Działalność jednostek jest ewidencjonowana na kontach księgowych, a zestaw tych kont nazywa się planem kont.
Zasada podwójnego zapisu - każdą operację zapisuje się na dwóch kontach po przeciwnych stronach, w tych samych wartościach
Jednolita klasyfikacja budżetowa - dochody i wydatki w budżecie muszą być klasyfikowane
Sprawozdania w sektorze publicznym
Sprawozdania budżetowe - maja jedna postać
Sprawozdania finansowe sporządzane w oparciu o ustawę o rachunkowości. Są podobne do tych, które występują w podmiotach gospodarczych
Rachunki zysków i strat w wersji porównawczej, zestawienie zmian w funduszu własnym - najnowsze rozwiązania w jednostkach sektora publicznego
Struktura rachunkowości budżetowej obejmuje
Rachunkowość wykonania budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego
Przedmiotem tej rachunkowości są operacje gromadzenia i wydatkowania środków budżetowych, a celem tej rachunkowości jest ustalenie wyniku wykonania budżetu, który może wystąpić w postaci nadwyżki budżetowej bądź deficytu budżetowego
Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych
Przedmiotem tej rachunkowości są operacje związane z aktywami trwałymi i obrotowymi, które znajdują się w dyspozycji jednostek organizacyjnych budżetu. Operacje dotyczące funduszy własnych, zobowiązań, kosztów, przychodów, które są niezbędne dla ustalenia wyniku finansowego w tych jednostkach
Rachunkowość podatków ora

(…)

… Dz.U. Nr 142 poz. 1020
Z bilansowego punktu widzenia w aktywach trwałych wyróżnia się:
1. Wartości niematerialne i prawne czyli nabyte przez jednostki prawa majątkowe jak prawa autorskie, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, koncesji.
2. Rzeczowe aktywa trwałe występujące we postaci:
a) środków trwałych takich jak:
- grunty w tym prawo użytkowania wieczystego
- budynki lokalne w tym prawo spółdzielcze do lokalu użytkowego - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie):
- należności długoterminowe
- długoterminowe aktywa finansowe
· akcje i udziały
· papiery wartościowe długoterminowe (nabyte obligacje długoterminowe)
· inne długoterminowe aktywa finansowe (lokaty wykraczające…
… na realizację wyodrębnionych zadań. Mogą działać jako osoba prawna lub mogą stanowić wyodrębniony rachunek , którym dysponuje wskazany w ustawie organ. Fundusze celowe mogą występować w ramach budżetu państwa lub budżetów samorządowych. Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych, które obejmują bieżące przychody w tym także dotacje w budżecie oraz pozostałości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz