Dochody i wydatki budżetu gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 8834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody i wydatki budżetu gminy - strona 1 Dochody i wydatki budżetu gminy - strona 2 Dochody i wydatki budżetu gminy - strona 3

Fragment notatki:

W niniejszym materiale znajdują się materiały z rachunkowości budżetowej dotyczące dochodów i wydatków budżetu gminy. Opisane są tu takie zagadnienia jak: ogólnie o dochodach majątkowych i bieżących, opis kont po stronach Ma i Wn: konto 901 \\\"Dochody budżetu\\\", konto 224 \\\"Rozrachunki budżetu\\\", konto 222 \\\"Rozliczenie dochodów budżetowych\\\", konto 140 \\\"Inne aktywa finansowe\\\". Pokazany jest tu również ogólny schemat ewidencji dochodów budżetu gminy, a także opis rodzajów i ewidencji wydatków budżetu gminy, schemat ewidencji wydatków budżetowych w gminie

Dochody i wydatki budżetu gminy
Finanse publiczne obejmują procesy związane zgromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem
Do środków publicznych zaliczmy dochody publiczne jst do których zaliczmy dochody bieżące i majątkowe.
1.Do dochodów majątkowych zaliczamy :
Dotacje i środki na inwestycje
Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2. Dochody bieżące to
Wpływy z podatków lokalnych: leśnego, od nieruchomości, rolnego, od spadku i darowizny,od środków transportu, od posiadanych psów, od działalności gospodarczej karty podatkowej i ryczałtu.
Dochody budżetowe realizowane są:
1. bezpośrednio przez budżet gminy np.; podatki rolny
2.przez urzędy skarbowe - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
3. Przez jb podległe gminie np.: opłaty za świadczone usługi , czynsze
Konto 901 - "Dochody budżetu"Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:
  1)   na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222,
  2)   na podstawie sprawozdań innych organów, w korespondencji z kontem 224,
  3)   inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133,
  4)   z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224,
  5)   własne, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 961
Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.
Konto 224 - "Rozrachunki budżetu"
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
  1)   rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu,
  2)   rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
  3)   rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
  4)   rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.
Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków


(…)

… finansowe
Po stronie debetowej ewidencjonujemy środoki pieniężne w drodze np.: złożone przez inkasenta dowodu wpłaty zrealizowanych podatków wpłaconych na rachunek budżetu.
Po stronie kredytowej ewidencjonujemy wpływ środków pieniężnych na rachunek potwierdzonych przez WB
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz